Teksti suurus:

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2011, 6

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 08.06.2011 nr 39

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5 ning § 191 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab teeliikluses osaleva traktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi koos masin) tehnonõuetele vastavuse kontrollimise (edaspidi ülevaatus) tingimused ja korra ning masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele, eesmärgiga tagada masina liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund ning kontrollida masina registreerimistunnistuse andmeid.

  (2) Määrus kehtestab nõuded teeliikluses osaleva pukseeritav seadme ja vahetatava pukseeritava seadeldise haakeseadmetele ja mõõtmetele ning massidele, eesmärgiga tagada liiklusele ohutute liiklusvahendite kasutamine.

  (3) Määruse nõuded ei laiene Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris olevatele masinatele, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 toodud nõuded.

§ 2.  Nõuded masinale

  (1) Teeliikluses osaleva masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Käesoleva määruse nõuded masina ehitusele ja tehnoseisundile ei laiene üle 25 aasta vanusele masinale, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 koodides 201 ja 301 ning gruppides nr 1, nr 5 ja nr 10 toodud nõuded. Sellise masina ehitus ja tehnoseisund peavad vastama valmistaja poolt ettenähtud nõuetele, mis kehtisid selle valmistamise ajal. Käesoleva määruse nõuded ei laiene ka vanasõidukile, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 toodud nõuded.

  (3) Käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuded on aluseks masina, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse ja toodangu järelevalve teostamisel ning masina ülevaatusel ja liiklusjärelevalve teostamisel.

  (4) Käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuetes märgitud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskirjad (edaspidi E-reegel) ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid (edaspidi direktiiv) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused (edaspidi EÜ Nõukogu määrus) kehtivad koos E-reegli paranduste seeriatega ning direktiivi ja EÜ Nõukogu määruse parandustega, mis kehtisid masina valmistamise ajal.

  (5) Käesoleva määruse lisas 1 käsitlemata juhtudel tuleb lähtuda kas direktiivist, EÜ Nõukogu määrusest, E-reeglist või masinaehituse üldpraktikast.

  (6) Üksiktraktori kinnitusel loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui katsekoda või võimalusel Maanteeamet on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi, EÜ Nõukogu määruse või E-reegli nõudeid.

  (7) Käesoleva määruse lisas 1 toodud kontrollimise nõuet rakendatakse kasutuses olevate masinate ülevaatusel.

§ 3.  Mõisted ja lühendid

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) DOT on tähis, mis kinnitab Ameerika Ühendriikide (edaspidi USA) Transpordiameti poolt kehtestatud nõuete täitmist;
  2) E-sertifitseeritud tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust E-reegli nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
  3) e-sertifitseeritud tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust direktiivi nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
  4) eesmine udutulelatern on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees udus, lume- või vihmasajus;
  5) eesmine ääretuli on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust eest;
  6) erakorraline ülevaatus on masina ülevaatus, mille määrab õigusaktidega sätestatud korras liiklusjärelevalvet teostav isik pärast liiklust ohustavate rikete avastamist;
  7) esmaregistreerimine on masina esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui masin on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel masina kasutuselevõtu ajast;
  8) haagis on põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mille peamine otstarve on koorma kandmine ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks. Haagised, mille koormast osa kannab vedav traktor, kuuluvad samasse kategooriasse. Haagiseks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimassi on 3,0 või üle selle ja kui see sõiduk ei ole konstrueeritud materjalide töötlemiseks;
  9) kaugtulelatern on latern, mille tuli valgustab teed kaugele traktori või liikurmasina ees;
  10) kontrollkaart on masina ülevaatusel koostatav dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus masina tehnoseisundi kohta;
  11) korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus masinale, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
  12) korraline ülevaatus on tähtajaline masina ülevaatus käesolevas määruses määratud mahus ja sagedusega;
  13) liikurmasin on ratastel või roomikutel liikuv, kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mis ei sobi sõitjate või veose veoks ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
  14) lähitulelatern on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees nii, et väldib vastusõitva juhi ja teiste liiklejate pimestamist ja muid sellega seotud ebamugavusi;
  15) masinrong on traktorist või liikurmasinast ja haagisest või pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sõidukite kombinatsioon;
  16) ohutuled on kõiki suunatulede üheaegne vilkumisrežiim, mille tähendus on, et masin on ajutiselt ohtlik teistele liiklejatele;
  17) pukseeritav seade on traktori või liikurmasina haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub;
  18) pukseeritava seadme vedu on ka vahetatava pukseeritava seadeldise vedu;
  19) põllumajanduslik liikurmasin on kindla põllutöö tegemiseks ettenähtud konkreetse tehnoloogilise protsessi või selle osa teostamiseks loodud eriotstarbeline mootorsõiduk, mis ei ole kasutatav teistel põllumajanduslikel töödel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Põllumajanduslikuks liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
  20) päevatulelatern on latern, mille tuli märgistab päeval liikuvat traktorit või liikurmasinat eest;
  21) rikkepidur on seade, mis tagab sõidupiduri rikke korral masina peatamise;
  22) SAE on tähis, mis tähistab USA Autoinseneride Ühingu standardi nõuete täitmist;
  23) seisupidur on seade, mis kindlustab traktori või liikurmasina ja selle haagise püsimise paigal ka teekaldel, kusjuures juhi kohalolek ei ole vajalik;
  24) suunatuli on tuli, mille süttimine informeerib teisi liiklejaid masina pöörde sooritamisest, peatumisest või sõidu alustamisest;
  25) sõidupidur on seade, mis võimaldab juhil kontrollida masina liikumist ning seda kindlalt ja kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse ja teekalde puhul;
  26) tagumine udutulelatern on latern, mille abil parandatakse masina märgatavust tiheda udu, lume- või vihmasaju korral tagantpoolt;
  27) tagumine ääretuli on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust tagant;
  28) teljekoormus on osa masina massist, mis telje kaudu koormab teed;
  29) TIN-kood (tehasetähis) on tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse masina tähistamiseks;
  30) traktor on rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ette nähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille suurim valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Traktori peamine otstarve seisneb veojõus, mis on spetsiaalselt kavandatud põllu- ja metsatöödel haakemasinate tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks, samuti põllu- või metsatööl kasutatavate haagiste pukseerimiseks. Traktor võib olla kohandatud koorma vedamiseks põllu- või metsatöödel ja varustatud kaassõitja istmetega;
  31) tunnusnumber on pädeva asutuse poolt masina raamile löödud number;
  32) täismass on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses masina suurim mass;
  33) töökorras masina mass (edaspidi tühimass) on koormata, kerega ja haakeseadmega masina mass, mis sisaldab juhi (75 kg), kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui on paigaldatud) ning 100% õlide, jahutusvedeliku ja kõigi teiste süsteemide vedelike, v.a kasutatud vee, massi;
  34) tehnonõuetele vastavuse kontrollija (edaspidi ülevaataja) on eriväljaõppega töötaja, kes on Maanteeameti poolt volitatud teostama masinate ülevaatust. Ülevaatajale peab olema omistatud juhtimisõigus tema poolt ülevaadatavate masinate juhtimiseks;
  35) vahetatav pukseeritav seadeldis on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks;
  36) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv masin, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukina tunnustatud;
  37) vanasõidukina tunnustamine on vanasõidukina registreeritava masina tehnonõuetele ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine;
  38) väikesaare masin on püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel ülevaatusele esitatav masin;
  39) väikesaare ülevaatus on väikesaare masinale teostatav ülevaatus, mis kehtib ainult püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel;
  40) ülevaatuspunkt on Maanteeametile või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium masinate ülevaatus teostamiseks.

2. peatükk Masina ülevaatuse tingimused ja kord 

§ 4.  Ülevaatuse reguleerimisala ning eesmärk

  (1) Käesolev peatükk ei hõlma liiklusjärelevalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimist. Nõuded liiklusjärelevalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 200 lõike 10 alusel.

  (2) Ülevaatuse eesmärk on masina liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi ning tööohutuse nõuetele vastavuse tagamine ja masina registreerimistunnistuse andmete kontrollimine.

§ 5.  Ülevaatuse korraldamine

  (1) Masina ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Maanteeamet.

  (2) Kõik liiklusregistrisse kantud masinad kuuluvad korralisele ülevaatusele, välja arvatud põllumajanduslikud liikurmasinad.

  (3) Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust teostab Maanteeametiga käesoleva määruse §-s 6 toodud nõuetele vastava lepingu sõlminud äriühing. Väikesaare ülevaatust teostab Maanteeamet.

  (4) Masina ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis või masina omaniku või kasutaja tellimisel masina asukohas.

  (5) Masina ülevaataja peab vastama „Liiklusseaduse” §-s 74 kehtestatud nõuetele.

  (6) Masina võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada masina korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab masina omanik pöörduma samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

  (7) Ülevaatusel tuvastatakse masina vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele ning vastavuse korral määratakse masina järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel masin kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

  (8) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta masinal ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid masina kasutamise liikluses, loetakse masin tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või Maanteeametisse või tagasi garažeerimiskohta.

  (9) Masina ehituse muutmine võib toimuda ainult Maanteeameti kirjaliku loa alusel.

§ 6.  Lepingu sõlmimine masina ülevaatuse teostamiseks

  Lepingu masina ülevaatuse teostamiseks sõlmib Maanteeamet äriühinguga, kes omab kehtivat lepingut M, N, O või L kategooria sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatuse teostamiseks.

§ 7.  Ülevaatusele esitamise tähtajad

  (1) Esmaregistreerimise järel peab masina korralisele või väikesaare ülevaatusele esitama hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

  (2) Kasutuses oleva masina peab korralisele ja väikesaare ülevaatusele esitama hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

  (3) Vanasõidukina tunnustatud masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest ülevaatusest.

  (4) Vanasõidukina tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud akti.

  (5) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist ennistatakse varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

§ 8.  Ülevaatusel nõutavad dokumendid

  (1) Masina korralisele ja väikesaare ülevaatusele esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
  1) masina registreerimistunnistus või selle B-osa;
  2) juhtimisõigust tõendav dokument või muu isikut tõendav dokument;
  3) vanasõidukil vanasõidukina tunnustamise akt.

  (2) Korduvülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama eelnenud ülevaatuse kontrollkaardi.

  (3) Erakorralisel ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.

§ 9.  Ülevaatuse maht

  (1) Korralisel, väikesaare ja erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima masina, välja arvatud vanasõiduki, tehnonõuete ja nende varustuse vastavust käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuetele.

  (2) Vanasõiduki korduval ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 kehtestatud vanasõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatud nõuetele ning visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele vanasõidukina tunnustamise akti alusel.

  (3) Vanasõidukina tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima masina vastavust originaalsuse nõuetele. Masin peab vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele käesoleva määruse lisa 3 nimetatud igas hindamisgrupis.

  (4) Kui korduvülevaatus toimub ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda masina ülevaatusel avastatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega. Kui korduvülevaatus toimub hiljem kui ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, tuleb masina, välja arvatud vanasõiduki, kordusülevaatus teostada käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud mahus. Vanasõiduki kordusülevaatus tuleb teostada käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud mahus.

§ 10.  Ülevaatuse tulemuste hindamine

  Masina ülevaatuse tulemused peab ülevaataja kandma käesoleva määruse lisas 2 toodud kontrollkaardile. Rikked ja puudused tuleb kontrollkaardile märkida alljärgnevalt:
  1) VO – „väheohtlikud rikked ja puudused”: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel;
  2) OV – „ohtlikud rikked ja puudused”: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad, ning liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus;
  3) EOV – „eriti ohtlikud rikked ja puudused”: rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita ka siis, kui ollakse teadlik rikke või puuduse olemasolust.

§ 11.  Ülevaatuse otsused ja nendest tulenevad piirangud

  Vastavalt korralisel, korduval, erakorralisel või väikesaare ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule peab ülevaataja kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) tehniliselt korras”, kui masinal ei esine rohkem kui neli väheohtlikku (VO) riket või puudust. Masina omanik peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Masinat ei pea korduvale ülevaatusele esitama;
  2) ülevaatus katkestatud”, kui masina tegelikud andmed ei vasta registreerimistunnistusele, masin on omavoliliselt ümber ehitatud või masinale on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. Masina ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaatuspunkt sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Masina omanik (kasutaja) peab masina koos kontrollkaardiga esitama andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks Maanteeametile. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb masin esitada katkestuse määranud ülevaatuspunkti ülevaatuse vormistamiseks;
  3) esitada korduvülevaatusele”, kui masinal on viis või enam väheohtlikku (VO) riket või puudust või kasvõi üks ohtlik (OV) rike või puudus. Kuni rikete või puuduste kõrvaldamiseni loetakse masin mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis masinaga sõita vigade kõrvaldamiseks remondi- või garažeerimiskohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist korduvülevaatusele. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
  4) omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”, kui masinal on vähemalt üks eriti ohtlik (EOV) rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb masin esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

§ 12.  Ülevaatuse vormistamine

  (1) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab omaniku või valdaja soovil ülevaataja tehniliselt korras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga.

  (2) Masina väikesaare ülevaatuse kohta peab omaniku või valdaja soovil ülevaataja tehniliselt korras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja ülevaatuse kehtivust tähistava piirkonna kohta „Väikesaar” ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga.

  (3) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja tehniliselt mittekorras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
  1) esitada korduvülevaatusele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 3. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande „Korduv” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
  2) omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 4. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande „Sõidukõlbmatu” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
  3) ülevaatus katkestatud” – masinale, mille ülevaatus katkestati.

  (4) Masina väikesaare ülevaatuse kohta peab ülevaataja tehniliselt mittekorras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
  1) esitada korduvülevaatusele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 3. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande „Korduv” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
  2) omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 4. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande „Sõidukõlbmatu” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
  3) ülevaatus katkestatud” – masinale, mille ülevaatus katkestati.

  (5) Kontrollkaardi kaotamise korral väljastab duplikaatkaardi ainult see ülevaataja, kes kontrollkaardi oli vormistanud.

  (6) Masina registreerimistunnistuse vahetamisel peab Maanteeamet kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse „Tehnoülevaatused” vanal registreerimistunnistusel oleva viimase kehtiva märkuse masina ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

§ 13.  Vanasõidukina tunnustamise vormistamine

  (1) Vanasõidukina tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta käesoleva määruse lisas 3 toodud vanasõidukina tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile.

  (2) Masina registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukina tunnustamise akti väljastamisega peab Maanteeamet kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse „Tehnoülevaatused” märkuse masina ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määrus nr 43 „Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” (RTL 2003, 1, 1; 2008, 84, 1164) tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslikke traktoreid käsitlevaid nõukogu direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et kohandada neid tehnika arenguga (ELT L 065, 07.03.2006, lk 22–26), EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Masina tehnonõuded ja nõuded varustusele

Lisa 2 Kontrollkaardile kantavad andmed

Lisa 3 Vanasõiduki tunnustamise aktile kantavad andmed

Lisa 4 Masina kategooriate määratlused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json