Teksti suurus:

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. aasta määruse nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2011, 13

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. aasta määruse nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 08.06.2011 nr 54

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määrust nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 29.12.2010, 55) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) taotleja töötleb ja turustab Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid, on nimetatud toodete ja saaduste töötleja ja turustajana tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud ühe majandusaasta ning nimetatud oma töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% taotleja kogu müügitulust;”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa omakapitali summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena väiksem kui 2 või võrdne 2-ga;
3) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena suurem kui 1 või võrdne 1-ga;”;

4) paragrahvi 2 lõike 3 punkti 4 teises lauses asendatakse sõna „maksud” sõnaga „maksuvõlg”;

5) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) taotleja kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest;”;

6) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 2–5 sõnastatakse järgmiselt:

„2) toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone laiendamine ja rekonstrueerimine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
3) toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone ning selle juurde kuuluva rajatise püstitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
4) toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
5) toiduainete ja sööda või toiduks ja söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks vajaliku puhastusseadme osaks oleva seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine ning puhastusseadme osaks oleva rajatise püstitamine, laiendamine ja rekonstrueerimine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;”;

8) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja turustamise”;

10) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda § 3 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevuste kohta taotleja, kelle ettevõte on «Toiduseaduse» alusel tunnustatud või «Söödaseaduse» alusel tunnustatud või registreeritud, ning kui kavandatava investeeringu eesmärk on:”;

11) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral peavad toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest vähemalt 40% moodustama seadme ja tehnoloogia ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud.”;

13) paragrahvi 5 lõike 4 punktid 4 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 5 lõike 4 punktist 17 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud tegevuse kulud, kui hoone ehitamiseks või ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning nimetud hoone hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse hoone ehitamise hinnast madalam”;

15) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõike 4 punktis 10 nimetatud lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeering, mille abil asendatakse olemasolev ehitis või selle osa või seade või tehnoloogia uue ajakohastatud ehitise või selle osa või seadme või tehnoloogiaga ilma tootmisvõimsust 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist, kui tegevuse kulud moodustavad vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest. Asendusinvesteeringuks ei loeta ka üle kümne aasta vanuse seadme ja tehnoloogia asendamist uue seadme ja tehnoloogiaga.”;

16) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui taotleja taotleb toetust ehitise rekonstrueerimiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumus sisaldama ka uue samaväärse ehitise püstitamise hinda.”;

17) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1 280 000 eurot” tekstiosaga „1 920 000 eurot”;

18) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul 640 000 eurot.”;

19) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 1 ja lõike 4 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõikes 3 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle majandusaasta lõppeb vähem kui 60 tööpäeva enne § 8 lõike 2 kohaselt teatatud taotluse esitamise tähtaja viimast päeva.”;

21) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kasutatud seadme ostmise korral seadme hinnapakkuja kinnitus selle kohta, et ostetav seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam;”;

22) paragrahvi 9 lõike 4 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud hoone, punktis 3 nimetatud hoone ja rajatise ning punktis 5 nimetatud puhastusseadme puhul ehitusloa ärakiri, kui ehitusluba on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
5) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud hoone, punktis 3 nimetatud hoone ja rajatise ning punktis 5 nimetatud puhastusseadme puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga, kui see on nõutav ehitusloa saamiseks;”;

23) paragrahvi 9 lõike 4 punktist 6 jäetakse välja sõnad „või põhjalikult uuendada”;

24) paragrahvi 11 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui taotleja majandusaasta lõppeb vähem kui 60 tööpäeva enne § 8 lõike 2 kohaselt teatatud taotluse esitamise tähtaja viimast päeva, siis loetakse, et taotleja vastab nõuetele, mille täitmist kontrollitakse tema majandusaasta aruande alusel, kui nimetatud nõuded on täidetud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt.”;

26) paragrahvi 12 lõikes 1 ning § 13 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „toetuse liigi” sõnadega „toetatava tegevuse”;

27) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõna „liidu” sõnaga „Liidu”;

28) paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.”;

30) paragrahvi 15 lõige 3 ja § 16 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui investeeringuobjektiks on ehitis;”;

32) paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ärakirjal” tekstiosaga „ning lõike 1 punktis 3 nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal”;

33) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

(1) Toetatava tegevus elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osaliselt tegemist PRIAle lisas 5 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 16 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

(3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

(4) Toetuse saaja võib tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutada üksnes § 16 lõike 1 punktis 1 väljastatud arve või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest tasumiseks.

(5) Lõikes 4 nimetatud kulude eest peab olema tasutud ning lisas 5 toodud vormi kohane kuludeklaratsioon koos § 16 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIAle seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.

(6) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetuse maksmise korral arvestatakse otsuse kohaselt väljamakstavast toetusrahast tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstud raha. Toetuse maksmisest keeldumise korral maksab toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi.

(7) Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:
1) tal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
3) ta on varem riigieelarvelistest, muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
4) ta on varem tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt.”;

34) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Kuni 31. detsembrini 2011 esitab PRIA Tarbijakaitseametile pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. Tarbijakaitseamet teavitab PRIAt tarbijakaitsenõudeid rikkunud taotlejatest, kelle süüteo toimepanemise eest mõistetud või määratud karistuse andmed ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrist kustutatud.

(4) Kuni 31. detsembrini 2011 esitab PRIA Keskkonnainspektsioonile pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. Keskkonnainspektsioon teavitab PRIAt keskkonnanõudeid rikkunud taotlejatest, kelle süüteo toimepanemise eest mõistetud või määratud karistuse andmed ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrist kustutatud.

(5) Kuni 31. detsembrini 2011 esitab PRIA VTAle pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. VTA teavitab PRIAt toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõudeid rikkunud taotlejatest, kelle süüteo toimepanemise eest mõistetud või määratud karistuse andmed ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrist kustutatud.”;

35) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

36) lisa 2 tabeli 2 real 2, tabeli 7 ridadel 1 ja 2 ning normitehnilises märkuses 16 asendatakse sõnad „Ühenduse asutamislepingu” sõnadega „Liidu toimimise lepingu”;

37) lisad 3–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

/otsingu_soovitused.json