Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike või riigi toetusel tegutsevate ekspordikrediidikindlustusega tegelevate kindlustusandjate eksporditagatiste andmisest teavitamise kord

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike või riigi toetusel tegutsevate ekspordikrediidikindlustusega tegelevate kindlustusandjate eksporditagatiste andmisest teavitamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2014, 11

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike või riigi toetusel tegutsevate ekspordikrediidikindlustusega tegelevate kindlustusandjate eksporditagatiste andmisest teavitamise kord1

Vastu võetud 05.06.2014 nr 78

Määrus kehtestatakse ekspordi riikliku tagamise seaduse § 16 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Euroopa Komisjoni (edaspidi komisjon) ja Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike või riigi toetusel tegutsevate kindlustusandjate (edaspidi teised eksporditagatise andjad) teavitamist ekspordi riikliku tagamise seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud krediidikindlustusega tegeleva kindlustusandja (edaspidi eksporditagatise andja) antud eksporditagatistest.

§ 2. Teavitamise alused

 (1) Eksporditagatise andja on kohustatud §-des 3–7 ettenähtud korras teavitama komisjoni ja teisi eksporditagatise andjaid ekspordi riikliku tagamise seaduse alusel antud eksporditagatistest, mille alusel tagatud tootmis- või krediidiperiood või nimetatud perioodid koos kestavad vähemalt kaks aastat.

 (2) Teatiste liigid on järgmised:
 1) iga-aastased aruanded informatsiooni edastamiseks;
 2) teatis otsuse tegemiseks;
 3) eelteatis informatsiooni edastamiseks;
 4) järelteatis informatsiooni edastamiseks.

 (3) Eksporditagatise andja on lisaks kohustatud järgima Euroopa Liidu Nõukogu asjakohastes otsustes sisalduvaid teavitamiskohustusi.

 (4) Lõikes 2 nimetatud teatisi ei avaldata kolmandatele isikutele.

§ 3. Iga-aastased aruanded informatsiooni edastamiseks

 (1) Eksporditagatise andja esitab igal aastal hiljemalt 30. aprilliks komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele aruande oma eelmise aasta tegevuse kohta.

 (2) Lõikes 1 nimetatud aruanne hõlmab kõiki riike, kus asub võlgnikke, ja sisaldab iga riigi kohta järgmisi andmeid:
 1) perioodi jooksul antud eksporditagatiste summa;
 2) kehtivate eksporditagatiste summa;
 3) saadud kindlustuspreemiate summa;
 4) regressi korras sissenõutud summad;
 5) väljamakstud kindlustushüvitiste summa.

 (3) Eksporditagatise andja esitab igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele aruande jooksval aastal süstemaatiliseks kohaldamiseks kavandatud eksporditagatiste tingimuste kohta.

§ 4. Teatis otsuse tegemiseks

  Euroopa Liidu eksportijate või pankade konkureerivate pakkumiste korral vastab eksporditagatise andja mõistliku aja jooksul teiste eksporditagatise andjate esitatud järelepärimisele, et võimaldada otsuse tegemist kõnealuse tehinguga seotud võlgniku ekspordi riikliku tagamise seaduse § 2 punktides 5 ja 6 sätestatud juriidilise staatuse kohta.

§ 5. Eelteatis informatsiooni edastamiseks

 (1) Kui eksporditagatise andja kavatseb kehtestada teatava tehingu või tehingute rühma, teatava sektori või sektorite, teatava riigi või riikide suhtes või üldiselt soodsamaid eksporditagatise tingimusi, sealhulgas vähendada omavastutust alla 5%, teatab ta sellest komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele vähemalt seitse päeva enne vastava otsuse jõustumist, esitades erandi tegemise põhjused ja kehtestatava kindlustuspreemia.

 (2) Kui eksporditagatise andja kavatseb kehtestada madalama kindlustuspreemia, kui on sätestatud tema iga-aastases aruandes vastavalt § 3 lõikele 3, teatab ta sellest komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele vähemalt seitse päeva enne vastava otsuse jõustumist.

 (3) Kui eksporditagatise andja kavatseb pärast teise eksporditagatise andja lõikele 1 või 2 vastavat teatist kehtestada soodsamad tingimused kui nimetatud eksporditagatise andja, teatab ta sellest komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele vähemalt seitse päeva enne vastava otsuse jõustumist ning esitab kindlustuspreemia, mille ta kavatseb kehtestada.

 (4) Kui eksporditagatise andja kavatseb tagada tehingut, millega seotud võlgnikud on pärit riigist, kuhu ta tavaliselt eksporditagatist ei anna, teatab ta sellest komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele vähemalt seitse päeva enne vastava otsuse jõustumist ning esitab kindlustuspreemia, mille ta kavatseb kehtestada.

§ 6. Järelteatis informatsiooni edastamiseks

 (1) Kui eksporditagatise andja on andnud eksporditagatise oma üldistest ekspordi tagamise tingimustest ebasoodsamatel tingimustel, esitab ta igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele teatise eelmisel kalendriaastal selliselt antud tagatiste kohta.

 (2) Kui eksporditagatise andja muudab riigipõhiseid üldiseid ekspordi tagamise tingimusi, mis on esitatud tema § 3 lõikes 3 nimetatud teatises, teatab ta sellest mõistliku aja jooksul komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele.

 (3) Kui eksporditagatise andja pakub pärast mõne teise eksporditagatise andja § 5 lõikes 1 või 2 nimetatud teatise saamist teatise esitanud eksporditagatise andjaga võrdseid tingimusi, teatab ta sellest mõistliku aja jooksul komisjonile ja teistele eksporditagatise andjatele.

 (4) Eksporditagatise andja on kohustatud komisjoni või teiste eksporditagatise andjate palutud selgitustele ja küsimustele oma tegevuse kohta vastama mõistliku aja jooksul.

§ 7. Teatiste esitamise viis

  Kõik teatised edastatakse elektrooniliselt.


1 Nõukogu direktiiv 98/29/EÜ keskmise tähtajaga või pikaajalise kindlustuskattega tehingute ekspordikrediidikindlustust käsitlevate peamiste sätete ühtlustamise kohta (EÜT L 148, 19.05.1998, lk 22–32).

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Palo
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json