Teksti suurus:

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2015, 1

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Vastu võetud 02.06.2015 nr 31

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab merelt sadamasse tuleva Eesti kalalaeva kapteni teate esitamise aja, korra ning esitatavate andmete nimistu.

§ 2.   Kalalaeva teise liikmesriigi sadamasse saabumisest etteteatamine

  (1) Kui kalalaev suundub sadamasse Euroopa Liidu (edaspidi EL) teises liikmesriigis, lähtub kapten sadamasse tulekust etteteatamisel nõuetest, mille sätestab artikli 17 lõigetes 1, 4, 5 nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollsüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), ja nõuetest, mille nimetatud määrus sätestab artikli 18 lõikes 1 EL liikmeriigi sadama, kuhu saabutakse, elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi tehnilise rikke või mittetoimimise korral.

  (2) Erandina lõikes 1 sätestatust, juhul kui Läänemere piirkonnas, kus kala püüti, kavatsetakse siseneda sadamasse rohkem kui 300 kg eluskaalus tursaga pardal, lähtutakse sadamasse tulekust ette teatamisel nõuetest, mille sätestab artikli 17 lõigetes 1 ja 2 nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97 (ELT L 248, 22.9.2007, lk 1–10).

§ 3.   Kalalaeva kalapüügiloa alusel tegutseva laeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine

  (1) Nõukogu määruse 1224/2009/EÜ artikli 17 lõikes 1 nimetatud kalalaeva samas lõikes loetletud andmed esitatakse vähemalt kaks tundi enne Eesti sadamasse saabumist.

  (2) Kui Eesti lipu all sõitval kalalaeval kulub püügikohast Eesti sadamasse jõudmiseks vähem kui kaks tundi, võib kalalaeva kapten pardal olevatest ning lossitavatest või ümberlaaditavatest kalakogustest teatada liikide kaupa pärast viimast püügioperatsiooni või püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist.

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud juhul kalalaeva Eesti sadamasse jõudmine hilineb teates märgitud kellaajaga võrreldes rohkem kui 30 minutit, on kapten kohustatud sadamasse saabumise kellaaega täpsustama või esitatud teate tühistama.

§ 4.   Andmete registreerimine ja esitamine

  (1) Paragrahvi 3 lõigetes 1–3 nimetatud andmed ja teate esitab kalalaeva kapten elektroonilises püügipäevikus Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2014. a määruse nr 186 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud kliendirakenduse (edaspidi kliendirakendus) vahendusel.

  (2) Kliendirakenduse tehnilise rikke või mittetoimimise korral esitatakse § 3 lõikes 1 nimetatud juhul § 5 kohased andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronpostiaadressil [email protected]

  (3) Kui kliendirakendusel on tehniline rike või kliendirakendus ei toimi, esitatakse § 3 lõigete 2 ja 3 kohased andmed ja teade lõikes 2 nimetatud telefonil või elektronpostiaadressil. Teade peab sisaldama selle kalalaeva andmeid, mille kohta teade edastatakse.

§ 5.   Esitatavate andmete nimistu

  Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud juhul esitatakse andmed sellises järjestuses:
  1) kalalaeva, mille kohta teade esitatakse, nimi ja pardanumber;
  2) teate esitava kapteni nimi;
  3) sihtsadama nimi ja sadamasse tuleku eesmärk: lossimine, ümberlaadimine või juurdepääs sadamateenustele;
  4) eeldatav sadamasse saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  5) püügireisi alguskuupäev ning Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2014. a määruse nr 186 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” lisas 3 nimetatud statistiline ruut, kus kala püüti;
  6) püügipäevikusse kantud kalakogused eluskaalus liikide kaupa;
  7) lossitavad või ümberlaaditavad kalakogused eluskaalus liikide kaupa.

§ 6.   Kalakoguse nimetamise täpsusnõue

  Paragrahvide 2–4 kohaselt esitatud teadetes nimetatud kalakogus ei tohi erineda laeva pardal olevast ja kaldale toodavast kalakogusest rohkem kui kümme protsenti.

§ 7.   Kaluri kalapüügiloa alusel kastmõrraga räime püüdva laeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine

  (1) Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi kohta tuleb esitada Keskkonnainspektsioonile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist andmed sellises järjestuses:
  1) püügi toimumise aluseks oleva loa number ja teadet esitava kapteni nimi;
  2) kalalaeva pardanumber ja kalalaeva täpne sadamasse saabumise koht ja aeg;
  3) püügipäevikusse kantud püütud räimekogus kilogrammides.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronpostiaadressil [email protected]

  (3) Teates märgitud kalakogus ei tohi erineda laeva pardal olevast kalakogusest rohkem kui kümme protsenti.

  (4) Kui püügikohast sadamasse jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed esitada pärast püüniste nõudmist, kuid vähemalt 30 minutit enne sadamasse saabumist. Teade peab sisaldama püügi toimumise aluseks oleva loa numbrit ja teadet edastava kapteni nime.

  (5) Kui teatatud püügilt sadamasse saabumine hilineb teates märgitud kellaajaga võrreldes rohkem kui 15 minutit, täpsustab teate esitanud kapten sadamasse saabumise kellaaja lõikes 2 nimetatud viisil. Täpsustav teade peab sisaldama selle loa numbrit, mille alusel püük toimus, ja teadet edastava kapteni nime.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 29. oktoobri 2012. a määrus nr 34 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json