Teksti suurus:

Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2015, 4

Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord

Vastu võetud 07.01.2005 nr 4
RTL 2005, 13, 115
jõustumine 28.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2005RTL 2006, 5, 8501.02.2006
24.05.2005RTL 2005, 61, 87310.06.2005
10.08.2006RTL 2006, 64, 117725.08.2006
04.09.2007RTL 2007, 73, 126421.09.2007
08.12.2009RTL 2009, 93, 134901.01.2010
23.02.2012RT I, 06.03.2012, 109.03.2012
02.06.2015RT I, 10.06.2015, 213.06.2015

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 50 lõike 6 alusel
[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib rahvastikuregistri vastutava töötleja ja volitatud töötleja, tervishoiuteenust osutava juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi tervishoiuasutus) ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust isikukoodide moodustamisel, väljajagamisel ja andmisel.

2. peatükk ISIKUKOODI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS 

§ 2.   Isikukoodi moodustamine

  (1) Isikukood moodustatakse Eesti Vabariigi standardi EVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur.“ (edaspidi standard) alusel „Rahvastikuregistri seaduse“ ja käesoleva määruse kohaselt.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (2) Isikukood moodustatakse:
  1) dokumente, kuhu isikukood kantakse, koostava asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel;
  2) andmeandja poolt üleantavate andmete alusel, kui andmeandja teostab andmehõivet andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumentidelt;
  3) isikukoodi andmiseks isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri objekt ega elamisloa või elamisõiguse taotleja;
  4) isikukoodi andmiseks Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule (edaspidi Euroopa Liidu kodanik) elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, kui isikule ei ole varem isikukoodi antud.
[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§ 3.   Isikukoodi koosseis

  Isikukood koosneb üheteistkümnest numbrist. Isikukoodi numbrite tähendused on:

esimene number  

1 – aastail 1800–1899 sündinud mees;

2 - aastail 1800-1899 sündinud naine;

  3 – aastail 1900–1999 sündinud mees;
  4 – aastail 1900–1999 sündinud naine;
  5 – aastail 2000–2099 sündinud mees;
  6 – aastail 2000–2099 sündinud naine;
teine ja kolmas number – sünniaasta kaks viimast numbrit;
neljas ja viies number – sünnikuu number (jaanuar – 01 jne);
kuues ja seitsmes number – sünnikuupäev (01 jne);
kaheksas, üheksas ja kümnes number – järjenumber ühel ja samal päeval sündinuile;

üheteistkümnes number

– kontrollnumber, mis arvutatakse standardis toodud eeskirja kohaselt.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

3. peatükk ISIKUKOODIDE VÄLJAJAGAMINE 
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§ 4.   Isikukoodi väljajagamine

  Rahvastikuregistri volitatud töötleja jagab moodustatud isikukoodid neid andvatele asutustele ja isikutele andmesidevõrgu kaudu. Kuni 1. jaanuarini 2013. a on lubatud isikukoodide väljajagamisel tervishoiuasutusele kasutada muid sidevahendeid.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

§ 5.   Isikukoodi väljajagamine meditsiinilisele sünnitõendile märkimiseks

  (1) Eestis sündinud lapse meditsiinilisele sünnitõendile isikukoodi märkimiseks moodustatakse isikukood tervishoiuasutuse sellekohase taotluse alusel. Taotlus esitatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Taotluses tuleb esitada tervishoiuasutuse nimi ja registrikood, vastsündinu soo ja sünniaja andmed ning tema ema järgmised isikuandmed:
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht, elukoha aadress ja kodakondsus.

  (3) Kuni 1. jaanuarini 2013. a võib tervishoiuasutusele isikukoode välja jagada Siseministeeriumi, rahvastikuregistri volitatud töötleja ja meditsiinilise sünniandmekogu vastutava või volitatud töötleja vahel sõlmitava lepingu alusel, kasutades digitaalallkirjaga dokumendi edastamist. Lepinguga määratakse igale tervishoiuasutusele moodustatavate isikukoodide hulk, üleandmise tähtajad ja kord.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (4) Kui meditsiinilist sünnitõendit koostavaks tervishoiuasutuseks ei ole sünnitusabi osutav haigla, esitab sünnitõendit koostav tervishoiuasutus taotluse isikukoodi moodustamiseks sünnitusabi osutavale haiglale, kelle teeninduspiirkonnas on ema elukoht või sünnitõendit koostav tervishoiuasutus. Sünnitusabi osutav haigla edastab taotluse asjatu viivituseta rahvastikuregistri volitatud töötlejale ja taotluse alusel moodustatud isikukoodi meditsiinilise sünnitõendi koostajale.
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

4. peatükk ISIKUKOODI ANDMINE 

§ 6.   Isikukoodi andmine tervishoiuasutuse poolt

  (1) Isikukood vastsündinule on antud, kui tervishoiuasutus kannab saadud isikukoodi koos vastsündinu ema ning meditsiinilise sünnitõendi andmetega rahvastikuregistrisse.

  (2) Kuni 1. jaanuarini 2013. a võib vastsündinule isikukoodi anda perekonnaseisuasutus, kasutades tervishoiuasutuse poolt koostatud meditsiinilisele sünnitõendile kantud isikukoodi.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

§ 7.   Isikukoodi andmine perekonnaseisuasutuse poolt

  (1) Perekonnaseisuasutus annab isikukoodi isikutele, kelle andmed kuuluvad esmakordselt rahvastikuregistrisse kandmisele perekonnaseisukande koostamise või muutmise käigus või andmehõive teostamisel välisriigis koostatud dokumendilt.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (2) Kui Eestis sündinud isikule ei ole isikukoodi antud tervishoiuasutuse poolt meditsiinilise sünnitõendi koostamisel, annab perekonnaseisuasutus isikukoodi sünniakti koostamisel meditsiinilise sünnitõendi alusel.

  (3) Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba või elamisõigust omava isiku lapsele annab sünnikande koostamisel isikukoodi perekonnaseisuasutus.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (4) Põlvnemise tuvastamise kohtuotsuse alusel sünnikande koostamisel annab isikukoodi perekonnaseisuasutus.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

§ 8.   Isikukoodi andmine Politsei- ja Piirivalveameti poolt üleantud andmete alusel
[RTL 2009, 93, 1349 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Kui isikule ei ole varem isikukoodi antud, teeb seda Politsei- ja Piirivalveamet isikut tõendava dokumendi väljaandmisel, elamisloa või elamisõiguse taotluse või muu seaduses sätestatud menetluse käigus.
[RTL 2009, 93, 1349 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Isikukoodi moodustamiseks rahvastikuregistri tarkvara abil annab Politsei- ja Piirivalveamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale üle järgmised andmed:
[RTL 2009, 93, 1349 - jõust. 01.01.2010]
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) sünnikoht;
  6) elukoha aadress;
  7) kodakondsus;
  8) märkused.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (3) Isikukoodi moodustamiseks elamisloa või elamisõiguse taotlemisel antakse lisaks loetletud andmetele üle perekonnaseisu andmed ja elamisloa taotluse menetlusse võtmise aeg.

  (4) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab Politsei- ja Piirivalveametile lõikes 2 nimetatud andmete alusel moodustatud isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui andmete esitamise päevale järgmisel tööpäeval.
[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§ 9.   Isikukoodi andmine andmete kandmisel rahvastikuregistrisse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumentidelt

  (1) Isikukood moodustatakse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumendilt andmehõivet teostava asutuse poolt isikule, kelle isikukoodi moodustamiseks vajalikud andmed on kantud nimetatud dokumendile.

  (2) Tarkvaraliste ja metoodiliste vahenditega tuleb vältida uue isikukoodi moodustamine isikule, kellele on juba moodustatud isikukood.

  (3) Isikukoodi moodustamiseks antakse volitatud töötlejale andmesidevõrgu kaudu üle vähemalt järgmised andmed:
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu.
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§ 91.   Isikukoodi andmine isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse

  (1) Isikukoodi andmiseks isikule, kelle isikukood kuulub seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kandmisele riigi andmekogusse, esitab isik isiklikult kohale ilmudes maavalitsusele kirjaliku taotluse (lisa 1) järgmiste andmetega:
[RTL 2007, 73, 1264 - jõust. 21.09.2007]
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) sünnikoht;
  6) elukoha aadress;
  7) kodakondsus;
  8) kodakondsusjärgse riigi isikukood (kui see on kantud kehtivasse isikut ja kodakondsust tõendavasse dokumenti);
  9) kehtiva isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, väljaandnud asutus, number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg;
  10) kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (2) Isikukoodi moodustamiseks antakse lõikes 1 loetletud andmed andmesidevõrgu kaudu üle rahvastikuregistri volitatud töötlejale.

  (3) Maavalitsus teavitab taotluse esitanud isikut isikukoodi moodustamisest.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

§ 92.   Isikukoodi andmine Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis

  (1) Isikukoodi andmiseks Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis ja kellele ei ole varem isikukoodi antud, esitab isik isiklikult kohale ilmudes elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele kirjaliku taotluse (lisa 1) järgmiste andmetega:
[RTL 2007, 73, 1264 - jõust. 21.09.2007]
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) sünnikoht;
  6) kodakondsus;
  7) kodakondsusjärgse riigi isikukood (kui see on kantud kehtivasse isikut ja kodakondsust tõendavasse dokumenti);
  8) kehtiva isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, väljaandnud asutus, number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg;
  9) kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (2) Isikukoodi moodustamiseks antakse lõikes 1 loetletud andmed andmesidevõrgu kaudu üle rahvastikuregistri volitatud töötlejale.

§ 93.   Isikukoodi andmine välisriigis elavale isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse

  (1) Välisriigis elav isik, kelle isikukood tuleb seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kanda riigi andmekogusse, võib esitada isikukoodi saamise taotluse (lisa 2), millel oleva taotleja allkirja on ametlikult kinnitanud Eesti konsulaarametnik, rahvastikuregistri volitatud töötlejale. Isik võib taotleda taotluse edastamist „Konsulaarseaduse” § 40 lõike 1 alusel.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses märgitakse lisaks käesoleva määruse § 91 lõikes 1 loetletud andmetele kontaktisiku andmed tema olemasolul ning taotlusele lisatakse lihtkoopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Vastava dokumendi olemasolul lisab isik taotlusele ka dokumendi, mis tõendab isikukoodi kasutamise vajadust.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (3) Isikukoodi moodustamiseks kannab rahvastikuregistri volitatud töötleja käesoleva määruse § 91 lõikes 1 loetletud andmed rahvastikuregistrisse.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (4) Rahvastikuregistri volitatud töötleja teavitab taotluse esitanud isikut või taotluses toodud kontaktisikut isikukoodi moodustamisest.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

§ 94.   Isiku tuvastamine isikukoodi taotlemisel

  (1) Isikukoodi taotlemisel käesoleva määruse §-de 91 kuni 93 alusel tuvastatakse taotluse esitaja isik „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 2 lõike 2 punktides 1-8 või §-s 4 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni poolt väljaantud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

  (11) Alla 15-aastase isiku, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

  (12) Vajadusel tuvastatakse isik, kellel ei ole lõikes 1 nimetatud dokumenti, muu dokumentaalse tõendi alusel.

  (2) Oma alaealise lapse või eestkostetava eest esitab isikukoodi taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja). Taotluse esitamisel tuvastatakse taotluse esitaja isik ja seadusliku esinduse õigus lõikes 1 nimetatud dokumendi ning esindusõigust tõendava dokumendi alusel.

  (3) Taotluse esitamisel esitatav välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

§ 10.   Antud isikukoodi muutmine

  (1) Isikukood muudetakse ja antakse isikule uus isikukood juhul, kui:
  1) lapsendaja soovib muuta lapse isikukoodi;
  2) muudetakse või parandatakse isiku sünniaja või soo andmeid;
  3) isikukood ei vasta «Rahvastikuregistri seaduses» või standardis isikukoodile esitatud nõuetele.

  (2) Isikukoodi muutmise vajadusel esitab perekonnaseisuasutus või Politsei- ja Piirivalveamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale isikukoodi muutmise taotluse.
[RTL 2009, 93, 1349 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Lapsendamise korral märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
  1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed ja muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) (senine) eesnimi või eesnimed ja muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) seni kehtiv isikukood.

  (4) Sünniaja või soo andmete muutmisel või parandamisel märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
  1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed, muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) (senine) eesnimi või eesnimed, muutmise korral muudetud eesnimi või eesnimed;
  3) (senine) sünniaeg, muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sünniaeg;
  4) (senine) sugu, muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sugu;
  5) seni kehtiv isikukood.

  (5) Kui isikukood ei vasta «Rahvastikuregistri seaduses» või standardis isikukoodile esitatud nõuetele, märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) seni kehtiv isikukood.

  (6) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab lõikes 2 nimetatud taotluse esitanud asutusele isikule moodustatud uue isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime andmed ning seni kehtiva isikukoodi hiljemalt taotluse esitamise päevale järgmisel tööpäeval.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.   Seniantud isikukoodide kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist antud isikukoodid kehtivad, kui nad vastavad «Rahvastikuregistri seaduses» ja standardis isikukoodile esitatud nõuetele.

Lisa 1 Taotlus isikukoodi saamiseks / Application for personal identification code
[RT I, 10.06.2015, 2 - jõust. 13.06.2015]

Lisa 2 Isikukoodi saamise taotluse vorm (inglise k)
[RT I, 06.03.2012, 1 - jõust. 09.03.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json