Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine tulenevalt elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadusest

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2016, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine tulenevalt elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadusest

Vastu võetud 09.06.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 20 lõike 1, § 1202 lõike 2 ja § 1204 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. aasta määruse nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. aasta määruses nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse arv „123” arvuga „1202” ja tekstiosa „§-s 125” tekstiosaga „§ 1202 lõikes 3”;

2) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.05.2014, lk 62–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.09.2015, lk 1–15).”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. aasta määruse nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. aasta määruses nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 123 lõike 4” tekstiosaga „§ 1202 lõike 2”;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse arv „123” arvuga „1202” ja tekstiosa „§-s 125” tekstiosaga „§ 1202 lõikes 3”;

3) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (EÜT L 153, 22.05.2014, lk 62–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.09.2015, lk 1–15).”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. oktoobri 2005. aasta määruse nr 120 „Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. oktoobri 2005. aasta määruses nr 120 „Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 128 lõike 2” tekstiosaga „§ 1204 lõike 2”;

2) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Komisjoni direktiiv 2008/63/EÜ konkurentsi kohta telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete turgudel (ELT L 162, 21.06.2008, lk 20–23).”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 13. juunil.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json