Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2022, 1

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 06.06.2022 nr 47

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruses nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja võib maksmist taotleda kuni kolmes osas.”;

2) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Toetuse saajal on õigus esitada:
1) esimene maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 70 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
2) teine maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 90 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
3) lõppmakse taotlus, kui vastu on võetud kõik rekonstrueerimistööd.

(32) Toetuse esimene ja teine makse ei või olla väiksemad kui kümme protsenti rekonstrueerimistööde kogumaksumusest ning lõppmakse ei või olla väiksem kui viis protsenti rekonstrueerimistööde kogumaksumusest ja väiksem kui 50 000 eurot.”;

3) paragrahvi 30 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „teisele maksetaotlusele” sõnadega „lõppmakse taotlusele”.

Maris Lauri
Justiitsminister majandus- ja taristuministri ülesannetes

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json