Teksti suurus:

Maavarade registri asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2022, 3

Maavarade registri asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 08.06.2022 nr 25

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 21 lõike 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu asutamine ja ametlik nimetus

  (1) Käesoleva määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega maavarade register (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühend on MVR.

§ 2.  Andmekogu eesmärk

  Andmekogu eesmärk on geoloogilise uuringuga, maavara kaevandamise mahu aruannetega ning Keskkonnaameti nõusolekul markšeiderimõõdistusega saadud geoloogilise teabe kogumine ja kättesaadavuse tagamine.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Maa-amet.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib andmekogu arendustöid;
  4) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvameetmed ja korraldab nende rakendamise;
  5) sisestab, töötleb ja väljastab andmeid esitatud dokumentide põhjal;
  6) koostab maavarade koondbilansi;
  7) tagab andmekogusse kantud andmete kättesaadavuse ja asjakohasuse;
  8) tagab andmekogu teenuste kasutajatoe;
  9) informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel ning olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel;
  10) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle.

§ 4.  Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja:
  1) korraldab andmekogu haldamise, hooldamise ja majutamise;
  2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) korraldab ja koordineerib andmekogu arendustöid ning andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
  6) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 5.  Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kehtivad andmed;
  2) arhiveeritud andmed.

  (3) Andmekogusisesed komponendid on:
  1) andmebaas;
  2) ametnikele suunatud spetsiaaltarkvara ja suunatud rakendus;
  3) andmete esitajatele suunatud rakendus;
  4) avalikkusele suunatud avalik rakendus.

§ 6.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K2T1S0 ja turbeaste on M.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed, alusdokumendid ja andmete töötlemine 

§ 7.  Andmekogusse kantavad andmed maardlate kohta

  (1) Andmekogusse kantakse maardlate kohta järgmised andmed:
  1) maardla nimetus;
  2) maardla või maardlaosa registrikaardi number;
  3) maardla asukoht;
  4) maardla pindala;
  5) maardla põhimaavara nimetus;
  6) maavara ploki nimi;
  7) maavara ploki pindala;
  8) maavara ploki kasutusala;
  9) maavara ploki varu kogus;
  10) maardla uuritus (geoloogiliste tööde nimestik);
  11) maardla tüüpläbilõige;
  12) maavara keemiline koostis;
  13) maavara mikrokomponendid;
  14) maavara kivimiline ja mineraalne koostis;
  15) maavara lõimis;
  16) maavara füüsikalis-mehaanilised omadused;
  17) maavara tehnilised näitajad;
  18) maardla hüdrogeoloogiline iseloomustus;
  19) maardla mäetehnilised tingimused;
  20) varude kinnitamise otsuse number ja kuupäev;
  21) kaevandatud kogused;
  22) maavara kaevandamise keskkonnalubade ja nende taotlustega seotud mäeeraldiste andmed, geoloogilise uuringu ja üldgeoloogilise uurimistöö lubade ja nende taotlustega seotud uuringuruumide andmed, sealhulgas keskkonnaloa, geoloogilise uuringu loa ja üldgeoloogilise uurimistöö loa taotleja ja loa omaja nimi;
  23) maavara kaevandamise keskkonnalubade, geoloogilise uuringu ja üldgeoloogilise uurimistöö lubade numbrid ja kehtivusaeg, lubade andmise, muutmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  24) ruumiandmed maardlate, plokkide, mäeeraldiste, mäeeraldiste teenindusmaade ja uuringuruumide teenindusalade kohta;
  25) geoloogilise uuringu uuringupunktide ja laboriproovide andmed.

  (2) Registrikaart koostatakse maardla kohta. Suure maardla korral võib koostada registrikaardi maardlaosade kohta.

§ 8.  Maavaravarude koondbilanss

  (1) Maavarade registri andmete põhjal koostab andmekogu vastutav töötleja igal aastal seisuga 31. detsember maavaravarude koondbilansi ülevaatena Eesti maavarade varudest maavara kasutusalade lõikes.

  (2) Maavaravarude koondbilanss sisaldab maavaravaru kategooriate kaupa järgmisi andmeid:
  1) varu aasta algul;
  2) varu muutumine, sealhulgas aruandeaastal kaevandatud kogus, kadudeks arvestatud kogus ja kandeotsuste alusel tehtud muudatused;
  3) varu aasta lõpul.

§ 9.  Alusdokumendid

  (1) Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) geoloogilise uuringu aruande suhtes tehtud kandeotsus ja geoloogilise uuringu aruanne;
  2) maavara kaevandamise keskkonnaloa, geoloogilise uuringu loa või üldgeoloogilise uurimistöö loa suhtes tehtud otsus;
  3) maavara kaevandamise mahu aruanne;
  4) markšeideritöö aruande suhtes tehtud kandeotsus ja markšeideritöö aruanne.

  (2) Andmekogus ei hoita teise andmekogu põhiandmeteks olevaid alusdokumente.

  (3) Vastutav töötleja kannab andmed andmekogusse:
  1) maavara kandeotsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul;
  2) loa andmed andmete saamisest arvates kahe tööpäeva jooksul;
  3) loa taotluse andmed andmete saamisest arvates kümne päeva jooksul;
  4) maavara kaevandamise mahu aruande andmed andmete saamisest arvates ühe tööpäeva jooksul, välja arvatud andmed, mis esitatakse ilma X-tee andmevahetuskihti kasutamata või kui laekunud andmed on vigased.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 nimetatud andmed, mis esitatakse ilma X-tee andmevahetuskihti kasutamata või kui laekunud andmed on vigased, kantakse andmekogusse andmete saamisest arvates 30 päeva jooksul.

§ 10.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmekogus säilitatakse andmeid alaliselt.

  (2) Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse asjakohasel juhul kooskõlas maapõueseadusega ja vastutava töötleja asjaajamiskorras ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel antakse need arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

4. peatükk Andmete andmekogusse esitamine ja juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 11.  Andmete andmekogusse esitamine

  (1) Geoloogilise uuringu aruande esitab andmekogu vastutavale töötlejale geoloogilise uuringu loa omaja või tema volitatud isik.

  (2) Kameraaltööna valminud uuringu aruande esitab andmekogu vastutavale töötlejale töö tellija või tema volitatud isik.

  (3) Keskkonnaloa taotluse ja keskkonnaloa andmed ning maavara kaevandamise mahu aruande andmed esitab andmekogusse keskkonnaloa andja. Kui nimetatud andmed on keskkonnaotsuste infosüsteemis, saab andmekogu andmed keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu.

  (4) Markšeideritöö aruande esitab andmekogusse keskkonnaloa omaja või tema volitatud isik.

  (5) Andmekogusse kantud füüsilisest isikust keskkonnaloa omaja, taotleja, kaevandamise mahu aruande esitaja, geoloogilise uuringu aruande koostaja ja markšeideritöö aruande koostaja nimi ja isikukood on avalikud. Andmekogu avalikus vaates isikukoodi ei näidata.

§ 12.  Andmevahetus

  (1) Andmekogu saab keskkonnaotsuste infosüsteemist keskkonnalubade ja keskkonnaloa taotluste andmed ning maavara kaevandamise mahu aruannete andmed.

  (2) Andmekogu annab omandiõiguse kitsendamise andmed maakatastrile.

§ 13.  Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmete esitaja esitab ebaõigete andmete avastamisel andmekogus parandatud andmed viivitamata vastutavale töötlejale, kes viib parandused sisse 10 tööpäeva jooksul.

  (3) Ilmsed vead registrikannetes parandab vastutav töötleja viivitamata.

§ 14.  Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmed on avalikud.

  (2) Juurdepääs andmekogu andmetele võimaldatakse veebiteenusega või andmete väljastamisega.

  (3) Kehtivad andmed avalikustab vastutav töötleja veebiteenuses kande tegemisest arvates kahe tööpäeva jooksul.

  (4) Kasutajaõigused andmete andmekogusse kandmiseks antakse ainult registreeritud kasutajatele nende rollide järgi. Registreeritud kasutajate digitaalne tuvastamine toimub kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kasutajaõigused peatatakse või lõpetatakse registreeritud kasutaja kasutajaõiguse saamise aluse äralangemisel.

§ 15.  Andmete logimine ja päringud

  (1) Andmekogu andmetega tehtud toimingud logitakse.

  (2) Andmekogu iga kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kande teinud isiku nimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Logisid säilitatakse andmekogus kolm aastat kande tegemisest arvates.

  (4) Andmete väljastamiseks tehtud päringud ja päringute vastused registreeritakse vastutava töötleja dokumendihaldussüsteemis.

  (5) Andmete väljastamiseks tehtud päringu kohta säilitatakse dokumendihaldussüsteemis vähemalt järgmised andmed:
  1) päringu teinud isiku nimi, päringu tegemise kuupäev ja kellaaeg, päringu sisu;
  2) andmete väljastaja nimi, väljastamise kuupäev ja kellaaeg;
  3) väljastatud andmete kirjeldus.

5. peatükk Andmekogu pidamise rahastamine 

§ 16.  Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 17.  Andmete üleviimine

  Keskkonnaregistri seaduse alusel kogutud maardlate nimistu andmed viiakse üle maavarade registrisse ja loetakse maavarade registri andmeteks alates käesoleva määruse jõustumisest.

Urmas Kruuse
Maaeluminister keskkonnaministri ülesannetes

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json