Teksti suurus:

Eesti Kunstimuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2013, 46

Eesti Kunstimuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesti Kunstimuuseum

  (1) Eesti Kunstimuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.

  (2) Muuseum on asutatud 1919. aastal Eesti professionaalse kunsti kogumiseks ja kunstikultuuri igakülgseks edendamiseks.

  (3) Muuseumil on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.   Muuseumi asukoht ja postiaadress

  (1) Muuseum asub Tallinnas.

  (2) Muuseumi postiaadress on A. Weizenbergi 34/Valge 1, 10127 Tallinn.

  (3) Muuseumi struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3.   Muuseumi ülesanded

  (1) Muuseumi põhiülesanne on Eesti professionaalse kunsti ja väliskunsti ning sellega seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseum:
  1) kogub Eesti ja muu maailma kõigi ajalooliste perioodide professionaalset kunsti kõigis tema alaliikides ning sellega seotud materjali;
  2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit ning nüüdisaegset kunsti avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ja avalike ürituste kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
  7) viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
  8) juhendab teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
  9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga;
  10) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

  (3) Muuseum koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ja esitab selle Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (4) Muuseumil on õigus koostada uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavasid ning muinsuskaitse eritingimusi, teha uuringuid ja ekspertiise, konserveerida ja restaureerida ning teostada muinsuskaitselist järelevalvet muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.

  (5) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4.   Muuseumikogu

  (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.

  (2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 5.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi juhib peadirektor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks kultuuriminister.

  (2) Muuseumi peadirektori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Peadirektorit asendab tema äraolekul peadirektori määratud töötaja.

  (4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil kuni üheksaliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.

  (5) Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitab peadirektor.

§ 6.   Muuseumi peadirektori ülesanded

  Muuseumi peadirektor:
  1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  3) kinnitab muuseumi struktuuriüksuste põhimäärused ja koosseisu;
  4) korraldab ja koordineerib muuseumi struktuuriüksuste tööd;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
  6) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
  7) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
  8) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  9) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  10) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  11) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
  12) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
  13) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
  14) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

§ 7.   Muuseumi struktuur

  (1) Muuseumis on järgmised struktuuriüksused:
  1) Adamson-Ericu muuseum, mille põhiülesanne on Adamson-Ericu pärandi säilitamine, uurimine ja tutvustamine ning alates 20. sajandi klassikalisest modernismist tänapäevani Eesti ja rahvusvahelist kunsti hõlmav näitustegevus;
  2) Kadrioru Kunstimuuseum koos Mikkeli muuseumiga, mille põhiülesanne on väliskunsti eksponeerimine, tutvustamine ja uurimine;
  3) Kumu kunstimuuseum, mille põhiülesanne on Eesti kõigi ajalooliste perioodide professionaalse kunsti kogumine, eksponeerimine ja uurimine, Eesti kunsti tutvustamine välismaailmale ja rahvusvaheliste kunstiprojektide läbiviimine Kumu kunstimuuseumis;
  4) Niguliste muuseum, mille põhiülesanne on kirikukunsti ning arhitektuuri eksponeerimine, tutvustamine ja uurimine;
  5) administratsioon, mille põhiülesanne on muuseumi üldjuhtimine ja muuseumi põhitegevusega seotud tegevuste kavandamine ja koordineerimine, personali- ja sekretäritöö.
  6) finantsosakond, mille põhiülesanne on muuseumi finantsplaanide koostamine, finantsaruandluse ja raamatupidamistöö korraldamine;
  7) haldusosakond, mille põhiülesanne on muuseumi kasutuses oleva riigivara haldamise, varade valve, infotehnoloogia haldamise ja arendamise ning muuseumi tööks vajalike materjalide hankimise korraldamine;
  8) kirjastusosakond, mille põhiülesanne on muuseumi näitusi ja üritusi kajastavate materjalide ettevalmistamine ning kirjastustegevus;
  9) kogude osakond, kuhu kuuluvad arhiiv, digitalitus, konserveerimistalitus ja raamatukogu ning mille põhiülesanne on muuseumikogu täiendamise, museaalide säilitamise, dokumenteerimise ja kirjeldamise korraldamine, konserveerimine ja restaureerimine ning erialane nõustamine, erialakirjanduse tellimine, vahetamine, säilitamine ja vahendamine ning erialastele infopäringutele vastamine, muuseumi dokumentatsiooni ja eesti kunstnike isikuarhiivide ja kujutiste arhiveerimine ja säilitamine ning kasutamise tagamine, museaalide pildistamine, digiteerimine ja arhiveerimine;
  10) kommunikatsiooni- ja turundusosakond, mille põhiülesanne on tagada organisatsiooni välis- ja sisekommunikatsioon, selle arendamine, korraldamine ja koordineerimine ning muuseumi korporatiivse visiooni ja turunduseesmärkide elluviimine;
  11) muuseumi kauplused, mille põhiülesanne on muuseumide külastajate varustamine muuseumi poolt väljaantud trükistega, muuseumimeenete tellimine ja turustamine, samuti laiemapõhjalise kunsti ja kultuurivaldkonda tutvustava toodangu müümine;
  12) näituste osakond, mille põhiülesanne on näituste ettevalmistamine, ülespanek ja mahavõtmine, tööde pakendamine, näituste inventari ja abivahendite hankimine.

  (2) Muuseumi struktuuriüksuse juhtimine, juhi ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Muuseumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuvad töötajad, kes toetavad muuseumi põhiülesande täitmist ja alluvad vahetult peadirektorile.

4. peatükk Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 8.   Vara ja rahastamine

  (1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses sätestatud korras, arvestades muuseumiseaduse erisusi.

  (2) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ning muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mida võib osutada tingimusel, et see ei takista muuseumi ülesannete täitmist.

  (3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muuseum peab finants-, statistilist ja raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikke, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab kultuuriminister või tema volitatud isik.

  (4) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk Määruse jõustumine 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

Rein Lang
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

/otsingu_soovitused.json