Teksti suurus:

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2013, 50

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2013 nr 12

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

  (1) Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.

  (2) Muuseumil on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.   Muuseumi asukoht ja postiaadress

  (1) Muuseum asub Tallinnas.

  (2) Muuseumi postiaadress on Lai 17, 10133 Tallinn.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3.   Muuseumi ülesanded

  (1) Muuseumi põhiülesanne on Eesti tarbekunsti ja disaini ning sellega seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseum:
  1) kogub Eesti professionaalset unikaaltarbekunsti, toote- ja unikaaldisaini ning sellega seotud materjali;
  2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit ning nüüdisaegset tarbekunsti ja disaini avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
  7) viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
  8) juhendab teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
  9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga;
  10) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

  (3) Muuseum koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ja esitab selle Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4.   Muuseumikogu

  (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.

  (2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 5.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks kultuuriminister.

  (2) Muuseumi direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.

  (4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil kuni üheksaliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.

  (5) Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitab direktor.

§ 6.   Muuseumi direktori ülesanded

  Muuseumi direktor:
  1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
  4) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
  5) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
  6) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  7) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  9) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
  10) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
  11) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
  12) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

§ 7.   Muuseumi struktuur

  Muuseum on osakondadeta terviklik organisatsioon.

4. peatükk Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 8.   Vara ja rahastamine

  (1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses sätestatud korras, arvestades muuseumiseaduse erisusi.

  (2) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ning muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mida võib osutada tingimusel, et see ei takista muuseumi ülesannete täitmist.

  (3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muuseum peab finants-, statistilist ja raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikke, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab kultuuriminister või tema volitatud isik.

  (4) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk Määruse jõustumine 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

Rein Lang
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

/otsingu_soovitused.json