Teksti suurus:

Viljandi Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2013, 67

Viljandi Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Viljandi Muuseum

  (1) Viljandi Muuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.

  (2) Muuseumil on oma nimega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.   Muuseumi asukoht ja postiaadress

  (1) Muuseum asub Viljandis.

  (2) Muuseumi postiaadress on Laidoneri plats 10, Viljandi, 71020 Viljandi maakond.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3.   Muuseumi ülesanded

  (1) Muuseumi põhiülesanne on ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaaga seotud kultuuriväärtusliku materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseum:
  1) kogub ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaa ajaloo ja tänapäevaga seotud kultuuriväärtuslikku materjali;
  2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
  6) osaleb vastavalt võimalustele miljööväärtuslike alade ja kultuurmaastike seires, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja kultuuripärandi inventeerimisel ning teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade mälestisteks tunnistamiseks;
  7) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
  8) viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
  9) juhendab teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktidega;
  11) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

  (3) Muuseum vahendab oma muuseumikogu avalikkusele järgmistes muuseumi valduses olevates hoonetes:
  1) Mart Saare majamuuseum, kus tutvustatakse Mart Saare elu ja loomingut;
  2) Viljandi näitusemaja, kus tutvustatakse ajaloolist Viljandimaad ja kultuuriloolist Mulgimaad.

  (4) Muuseum koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, kooskõlastab selle enne kinnitamist Eesti Rahva Muuseumiga ja esitab Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (5) Muuseumil on õigus koostada uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavasid ning muinsuskaitse eritingimusi, teha arheoloogilisi ning muid uuringuid ja ekspertiise, konserveerida ja restaureerida ning teostada muinsuskaitselist järelevalvet muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.

  (6) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4.   Muuseumikogu

  (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.

  (2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 5.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks kultuuriminister.

  (2) Muuseumi direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.

  (4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil kuni üheksaliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.

  (5) Muuseumi nõukotta kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, kohaliku omavalitsusüksuse ning kultuuri- ja majandusvaldkonna esindajad.

  (6) Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitab kultuuriminister direktori ettepanekul.

§ 6.   Muuseumi direktori ülesanded

  Muuseumi direktor:
  1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  3) esitab kultuuriministrile kinnitamiseks muuseumi koosseisu;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
  5) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
  6) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
  7) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  8) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  9) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  10) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
  11) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
  12) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
  13) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  14) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

§ 7.   Muuseumi struktuur

  Muuseum on osakondadeta terviklik organisatsioon.

4. peatükk Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 8.   Vara ja rahastamine

  (1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses sätestatud korras, arvestades muuseumiseaduse erisusi.

  (2) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ning muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mida võib osutada tingimusel, et see ei takista muuseumi ülesannete täitmist.

  (3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muuseum peab finants-, statistilist ja raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikke, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab kultuuriminister või tema volitatud isik.

  (4) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk Määruse jõustumine 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

Rein Lang
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json