Teksti suurus:

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2013, 73

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 08.07.2013 nr 35

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse iga-aastases riigieelarves muuseumide tegevustoetuseks (edaspidi toetus) eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Riigi sihtasutuse muuseum, avalik-õigusliku isiku muuseum, munitsipaalmuuseum ja eramuuseum esitab toetuse saamiseks Kultuuriministeeriumile kirjaliku taotluse käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil toetuse kavandatavale kasutusaastale eelneva aasta 15. jaanuariks.

  (2) Muuseum lisab taotlusele järgmised dokumendid:
  1) arengukava koos toetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga;
  2) toetuse kavandatava kasutusaasta eelarve ja tegevuskava;
  3) kogumispõhimõtted.

  (3) Kui taotlus sisaldab vormilisi puudusi, antakse taotlejale kuni seitse tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib taotluse jätta läbi vaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat koos kirjaliku põhjendusega ja viitega vaidlustamise võimalustele.

§ 3.   Toetuse taotluste läbivaatamise komisjon

  (1) Toetuse eraldamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja toetuse jaotamise ettepanekute tegemiseks moodustab kultuuriminister nõuandva komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (3) Komisjonil on kuni seitse liiget, nende hulgas Kultuuriministeeriumi esindajad ja muuseumide valdkonna asjatundjad.

  (4) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

§ 4.   Toetuse jaotuse ettepanek ja otsustamine

  (1) Komisjon hindab esitatud dokumentide alusel muuseumi ja selle tegevuse vastavust muuseumiseaduse § 21 lõikes 1 nimetatud tingimustele.

  (2) Komisjon teeb kultuuriministrile ettepaneku taotluse esitamisele järgneva aasta toetuse saajate ja eraldatava toetuse suuruse kohta, lähtudes eelarveaastaks kavandatud vastava kuluartikli summast.

  (3) Komisjon võib teha kultuuriministrile ettepaneku ka taotlejale kahel järgmisel eelarveaastal eraldatava võimaliku toetuse suuruse kohta.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud ettepanekus esitatava toetuse suuruse määramisel võtab komisjon arvesse järgnevat:
  1) muuseumi tegevuse kestlikkus ja uuenduslikkus;
  2) näituseprogrammi sisuline põhjendatus ja läbimõeldus;
  3) kavandatavate näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade arv;
  4) kavandatavate publikatsioonide arv ja sisuline põhjendatus;
  5) kavandatav muuseumikülastajate arv;
  6) eelarve realistlikkus, kuluartiklite põhjendatus ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määr kogu eelarvest.

  (5) Komisjonil on õigus enne kultuuriministrile ettepaneku tegemist küsida taotlejalt lisateavet.

  (6) Otsuse muuseumile riigieelarvest toetuse eraldamiseks või eraldamata jätmiseks teeb kultuuriminister.

§ 5.   Toetuse kasutamise leping

  (1) Kultuuriministeerium sõlmib toetuse saajaga enne toetuse ülekandmist toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Lepingus sätestatakse toetuse kasutamise eesmärk, lepingupoolte õigused ja kohustused, toetuse kasutamise aruande esitamise kord ning vastutus lepingu rikkumise eest.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõikes 3 nimetatud juhul sätestatakse lepingus toetuse summa üheks eelarveaastaks. Kuni kahe järgmise eelarveaasta toetuse summad sätestatakse järgmistel aastatel pärast iga-aastase riigieelarve seaduse vastuvõtmist sõlmitavas kokkuleppes, mis vormistatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu lisana.

  (4) Lepingus nähakse ette võimalus lõpetada leping ennetähtaegselt juhul, kui vastuvõetud riigieelarves eelarveaastaks ettenähtud vastava kuluartikli summa on väiksem kui eelmisel eelarveaastal.

§ 6.   Toetuse kasutamise aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande.

  (2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse lepingus nimetatud tähtaegadel ja tingimustel käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil.

  (3) Kui toetuse kasutamise lepingus on aruande esitamise tähtajaks märgitud lepingu sõlmimisele järgneva aasta kuupäev, on Kultuuriministeeriumil õigus nõuda toetuse saajalt vahearuannet toetuse kasutamise kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vormil.

§ 7.   Toetuse kasutamise aruande menetlemine

  (1) Aruande menetlemise tähtaeg on kuni 90 päeva aruande esitamisest.

  (2) Aruande menetlemisel kontrollitakse, kas:
  1) aruanne on õigesti täidetud;
  2) toetuse saaja tegevus vastab taotlusele ja toetuse kasutamise lepingule;
  3) esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (3) Aruande menetlemise käigus on Kultuuriministeeriumil õigus küsida toetuse kasutamise kuludokumente.

  (4) Kui aruanne sisaldab puudusi, antakse kuni seitse tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, mille võrra pikeneb aruande menetlemise tähtaeg.

  (5) Aruande võib jätta kinnitamata, kui:
  1) määratud tähtpäevaks ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) teadlikult on esitatud valeandmeid;
  3) tegevused pole tähtajaliselt ellu viidud;
  4) tegevuste toimumine ei ole tõendatud.

  (6) Otsus aruande kinnitamata jätmisest tehakse teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 8.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetuse võib tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
  1) ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingu tingimusi;
  3) on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  4) esitatud aruannet ei ole kinnitatud.

§ 9.   Rakendussäte

  Käesolevas määruses sätestatud korda rakendatakse 2015. aasta ja sellele järgnevate aastate riigieelarvest eraldatavate vahendite suhtes.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

Rein Lang
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

Lisa 1 Riigieelarvest eraldatava tegevustoetuse taotlus

Lisa 2 Riigieelarvest eraldatud tegevustoetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json