Teksti suurus:

Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2014, 2

Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord

Vastu võetud 03.07.2014 nr 107

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 27 ja § 271 lõike 2, ülikooliseaduse § 31 lõike 4, rakenduskõrgkooli seaduse § 19 lõike 3, Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 6, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 6 ja § 31 lõike 11 ning kutseõppeasutuse seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib üldhariduskooli, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli ja ülikooli (edaspidi õppeasutused) lõpetamist tõendavate dokumentide plankide (edaspidi plangid) ning üldhariduskooli hõbe- ja kuldmedalite (edaspidi medalid) tellimist, väljastamist, tagastamist ja aruandlust, sõltumata õppeasutuse õiguslikust vormist.

§ 2.  Plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse korraldamine

  Plankide ja medalite tellimist, väljastamist, tagastamist ja aruandlust korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või temaga Eesti Vabariigi haridusseaduse § 271 lõike 3 alusel halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi planke väljastav asutus).

§ 3.  Plankide ja medalite tellimine

  (1) Plangid ja medalid tellib planke väljastav asutus.

  (2) Plankide ja medalite tellimise aluseks on maavalitsuste esitatud koondtaotlused oma maakonna üldhariduskoolide kohta ning teiste õppeasutuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud taotlused.

  (3) Plankide ja medalite taotlused esitatakse planke väljastavale asutusele elektrooniliselt.

  (4) Järgmise aasta plankide tellimise taotlused esitatakse planke väljastavale asutusele hiljemalt 1. novembriks.

  (5) Plankide tellimise taotluses märgitakse:
  1) plankide liik ja kogus;
  2) seeriatähis (kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide puhul);
  3) tähtaeg, millal soovitakse plangid kätte saada (taotluse esitamise ja määratud tähtaja vahe ei või olla lühem kui 10 tööpäeva).

  (6) Medalite tellimise taotlused esitatakse esimesel võimalusel, kui õppeasutusel on selgunud vajaminevate medalite kogus, kuid hiljemalt 1. juuniks. Taotluses märgitakse, kui palju ja mis tähtajaks soovitakse medaleid tellida.

  (7) Kui õppeaasta jooksul tekib vajadus planke või medaleid juurde tellida, esitatakse taotlus vähemalt kümme tööpäeva enne seda päeva, millal õppeasutus soovib planke või medaleid kasutada.

§ 4.  Plankide ja medalite väljastamine

  (1) Planke väljastav asutus väljastab plangid ja medalid § 3 lõikes 2 nimetatud taotluste alusel maavalitsuse, õppeasutuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitud tähtajaks.

  (2) Plangid ja medalid väljastatakse maavanemale, õppeasutuse juhile, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantslerile või nende volitatud isikutele volituse ja isikut tõendava dokumendi esitamisel.

  (3) Plankide ja medalite nõuetekohase hoidmise eest vastutab maavanem, õppeasutuse juht või Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler.

§ 5.  Plankide ja medalite mahakandmine, tagastamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Rikutud või kehtetute (aegunud) plankide ja rikutud medalite kohta koostab § 4 lõikes 3 nimetatud isik mahakandmise akti.

  (2) Mahakandmise aktis märgitakse rikutud või kehtetute plankide ja rikutud medalite kohta:
  1) mahakantud plankide ja medalite liik ning plankide seeriatähis;
  2) mahakantud plankide ja medalite arv;
  3) mahakantud plankide numbrid;
  4) mahakandmise põhjus.

  (3) Mahakantud plangid ja medalid tagastatakse koos mahakandmise aktiga planke väljastavale asutusele hiljemalt 1. novembriks.

  (4) Paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud isik teatab plankide ja medalite hävimisest, kadumisest või varastamisest kolme tööpäeva jooksul pärast selle asjaolu teadasaamist planke väljastavale asutusele kirjalikult või elektrooniliselt, nimetades kaotsiläinud plankide seeriatähised ja numbrid, ning esitab seletuse plankide ja medalite hävimise, kadumise või varastamise kohta.

  (5) Paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud isik tunnistab hävinud, kadunud või varastatud plangid kehtetuks ning avaldab kehtetuks tunnistamise kohta teadaande väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 6.  Aruandlus

  Planke väljastav asutus koostab pärast mahakandmise aktide saamist plankide ja medalite kasutamise kohta õppeaasta kokkuvõtte, kus esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) plankide ja medalite liik;
  2) plankide seeriatähis;
  3) planke väljastavalt asutuselt tellitud plankide ja medalite arv;
  4) eelmise aasta plankide ja medalite jääk;
  5) väljastatud plankide ja medalite arv;
  6) väljastatud duplikaatide arv;
  7) rikutud, kehtetute, hävinud, kadunud või varastatud plankide ja medalite arv;
  8) kasutamata plankide ja medalite arv;
  9) kasutamata plankide numbrid.

§ 7.  Üleminekusätted

  Enne määruse jõustumist väljastatud plankide ja medalite kasutamise kohta esitab õppeasutus või maavalitsus planke väljastavale asutusele 1. novembriks 2014. a kirjaliku või elektroonilise aruande, milles esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) plankide ja medalite liik;
  2) plankide seeriatähis;
  3) õppeaasta jooksul planke väljastavalt asutuselt tellitud plankide ja medalite arv;
  4) eelmise aasta plankide ja medalite jääk;
  5) väljastatud plankide ja medalite arv;
  6) väljastatud duplikaatide arv;
  7) rikutud, kehtetute, hävinud, kadunud või varastatud plankide ja medalite arv;
  8) kasutamata plankide ja medalite arv;
  9) kasutamata plankide numbrid.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid” §-s 4 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Diplomite ja akadeemiliste õiendite plankide tellimisel, väljastamisel, tagastamisel ja aruandlusel lähtutakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 271 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.”.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a määruse nr 202 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a määruse nr 202 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” §-s 4 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plankide tellimisel, väljastamisel, tagastamisel ja aruandlusel lähtutakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 271 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” §-s 6 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide tellimisel, väljastamisel, tagastamisel ja aruandlusel lähtutakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 271 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2013. a määruse nr 137 „Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2013. a määruse nr 137 „Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord” § 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide tellimisel, väljastamisel, tagastamisel ja aruandlusel lähtutakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 271 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json