Teksti suurus:

Kaitseliidu kaasamise tingimused ja kord küberturvalisuse tagamisel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2014, 3

Kaitseliidu kaasamise tingimused ja kord küberturvalisuse tagamisel

Vastu võetud 03.07.2014 nr 108

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Kaitseliidu kaasamine käesoleva määruse tähenduses on eelneva kokkuleppe alusel Kaitseliidu ülema nimetatud Kaitseliidu liikmete kaasamine küberturvalisuse tagamisse.

  (2) Küberturvalisuse tagamine käesoleva määruse tähenduses on lõikes 4 loetletud meetmete võtmine riigi toimimise või elutähtsa teenuse jaoks vajaliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu toimepidevuse tagamiseks või toimepidevust ohustavate ohtude tõrjumiseks.

  (3) Kaitseliitu võib kaasata Riigi Infosüsteemi Amet oma ülesannete piires või Kaitseministeerium või selle valitsemisala asutused oma ülesannete piires.

  (4) Kaitseliitu võib kaasata lõikes 2 nimetatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu toimepidevuse tagamisse, kontrollimisse ja turvaintsidentide lahendamisse aktiivsete ja passiivsete meetmete abil. Need meetmed võivad olla muu hulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste turvatestimine, digitaalse informatsiooni monitoorimine ja analüüsimine ning nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse analüüsimine.

§ 2.  Kaitseliidu kaasamise taotlemine

  (1) Riigi Infosüsteemi Amet või Kaitseministeerium või selle valitsemisala asutus esitab Kaitseliidu kaasamiseks kirjaliku taotluse Kaitseliidu ülemale.

  (2) Taotluses märgitakse Kaitseliidu kaasamise eesmärk, täidetavad ülesanded ja kaasamise eeldatav ajaline kestus.

  (3) Viivitamatut sekkumist vajavate sündmuste korral võib taotluse esitada ka muul viisil, kuid taotlus vormistatakse kirjalikult esimesel võimalusel.

  (4) Viivitamatut sekkumist vajavate sündmuste korral võib muu avaliku teenistuse seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud ametiasutus (edaspidi ametiasutus) esitada taotluse otse Kaitseliidu ülemale, kuid Riigi Infosüsteemi Ametit tuleb teavitada esimesel võimalusel.

§ 3.  Kaitseliidu kaasamise üle otsustamine

  (1) Kaitseliidu kaasamise otsustab Kaitseliidu ülem.

  (2) Kaitseliidu kaasamise üle otsustamisel võtab Kaitseliidu ülem arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) võimalikud häired info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu toimepidevuses;
  2) oht inimese elule või tervisele, varale või keskkonnale;
  3) Kaitseliidu kaasamise tingimused ja tagajärjed, sealhulgas osalemise kulukus;
  4) vajaliku väljaõppe ja oskustega vabatahtlike olemasolu;
  5) kaasamise mõju Kaitseliidu teiste ülesannete täitmisele;
  6) muud olulised asjaolud.

§ 4.  Kaitseliidu liikme allumine ja vastutus

  (1) Küberturvalisuse tagamisse kaasatud Kaitseliidu liige allub küberturvalisuse tagamisel Kaitseliidu ülema või küberkaitseüksuse ülema määratud ülemale.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ülem allub Kaitseliidu kaasamist puudutavates küsimustes selle ametiasutuse, elutähtsa teenuse osutaja või muu üksuse määratud isikule, mille küberturvalisuse tagamisse Kaitseliit kaasati, ja on aruandekohustuslik Riigi Infosüsteemi Ameti ees viimase ülesandeid puudutavates küsimustes.

  (3) Kaitseliidu liige kohustub talle kaasamise käigus teatavaks saanud teavet, sealhulgas ärisaladust, kasutama vaid oma ülesannete täitmiseks kaasamise käigus ja mitte avaldama seda kolmandatele isikutele.

  (4) Kaitseliit ei vastuta § 1 lõikes 4 nimetatud meetmete võtmise käigus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu kahjustamise korral tekkinud kahju eest.

§ 5.  Kulu hüvitamise taotlemine

  (1) Kaitseliidu ülem esitab vajaduse korral ametiasutusele, elutähtsa teenuse osutajale või muule üksusele, mille küberturvalisuse tagamisse Kaitseliit on kaasatud, kaasamisega tekkinud mõistliku kulu hüvitamise taotluse. Taotluse koopia esitatakse Riigi Infosüsteemi Ametile.

  (2) Kaitseliidu liikmele võib hüvitada Kaitseliidu kaasamise käigus tehtud kulu seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud alustel ja korras.

  (3) Kaitseliit võib tagada kaasatud kaitseliitlase toitlustuse Kaitseliidu seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Mikser
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json