Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2015, 1

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.07.2015 nr 75

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi põhiülesanded on Vabariigi Valitsuse nõustamine eelarve, maksunduse, makromajanduse, ruumilise planeerimise, finants-, haldus- ning regionaalpoliitika ja regionaalhalduse küsimustes, ettepanekute esitamine ning poliitika kujundamine ja elluviimine temale antud pädevuse piires.

(2) Ministeerium täidab lõikes 1 toodud ja muid temale seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi seadlustega ning Vabariigi Valitsuse poolt pandud ülesandeid, lähtudes valitsemisala arengukavas ja muudes strateegilistes dokumentides esitatud ministeeriumi valitsemisala strateegilistest eesmärkidest.”;

2) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi valitsemisalas on riigi eelarve-, ressursihaldus-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, riigiabialane nõustamine ja koordineerimine, raamatupidamise, audiitortegevuse, riikliku statistika, avaliku teenistuse ning riigivara ja riigihangetega seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine, kohalike omavalitsuste arendamine, regionaalarengu, riigi- ning regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine ning ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

(2) Ministeeriumi valitsemisalas olevate ametite ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste pädevus ministeeriumi tegevusvaldkonnas olevate ülesannete osas on sätestatud nende asutuste põhimäärustes.”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi valitsemisala valitsusasutused on Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet ning maavalitsused.”;

4) paragrahvi 9 punktid 14 ja 15 sõnastatakse järgmiselt:

„14) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu või volitab selleks kantsleri;
15) kinnitab kantsleri ettepanekul ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu ja struktuuriüksuste põhimäärused või volitab nende kinnitamise kantslerile;”;

5) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) kinnitab ministeeriumi palgajuhendi;”;

6) paragrahvi 9 punktid 17 ja 18 sõnastatakse järgmiselt:

„17) kinnitab kantsleri ettepanekul ministeeriumi valitsemisalas olevate ametite põhimäärused, palgajuhendid ja teenistuskohtade koosseisud või volitab teenistuskohtade koosseisu kinnitamise ameti juhile;
18) teeb kantsleri ettepanekul ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise otsused, kinnitab nende põhimäärused ja teenistuskohtade koosseisud või volitab teenistuskohtade koosseisu kinnitamise asutuse juhile;”;

7) paragrahvi 9 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23) otsustab riigihangete läbiviimise ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimiseks või teenuste tellimiseks ja volitab kantslerit või teisi teenistujaid teostama riigihangetega seotud toiminguid;”;

8) paragrahvi 9 punktid 24 ja 25 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 täiendatakse punktidega 261 ja 262 järgmises sõnastuses:

„261) teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku maavanema ametikohale nimetamiseks;
262) teeb maavanema ettepanekul Vabariigi Valitsusele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;”;

10) paragrahvi 12 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 12 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) määrab ministeeriumi töökorralduse;”;

12) paragrahvi 14 lõigetest 1 ja 2 ning §-st 17 jäetakse välja sõnad „oma käskkirjaga”;

13) paragrahvi 26 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) riigivara osakond, kes töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas ning korraldab riigi kinnisvara arvestust ja riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes ja avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes, töötab välja riigi kinnisvara- ja osaluspoliitikat ning koordineerib nende rakendamist.”;

14) määrust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

§ 281. Regionaalvaldkonna asekantsleri vastutusala

Regionaalvaldkonna asekantsler vastutab regionaalpoliitika, regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamise ja elluviimise eest, ruumilise planeerimise alase tegevuse kavandamise ja korraldamise eest ning koordineerib oma pädevuse piires maavalitsuste tegevust.”;

15) määrust täiendatakse §-ga 282 järgmises sõnastuses:

§ 282. Regionaalvaldkonna asekantslerile alluvad osakonnad

Regionaalvaldkonna asekantslerile alluvad osakonnad on:
1) planeeringute osakond, kes suunab ja koordineerib üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldab üleriigilise planeeringu ja riigi eriplaneeringute koostamist, vastutab merealade ruumilise planeerimise eest, teostab järelevalvet maakonnaplaneeringute üle, valmistab ette maakonnaplaneeringu heakskiitmise või keeldumise otsuse eelnõud ning nõustab planeerimisalaselt ja korraldab planeerimisalast koostööd;
2) regionaalarengu osakond, kes kavandab ja koordineerib regionaalpoliitikat, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö kavandamist ja koordineerimist, töötab välja regionaalarengule suunatud toetusmeetmed ja korraldab nende rakendamist ning töötab välja regionaalvaldkonna õigusakte;
3) regionaalhalduse osakond, kes töötab välja kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja kohanimede korraldamise poliitikat ning koordineerib maavalitsuste tegevust.”;

16) paragrahvi 32 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeeriumi struktuuri võivad kuuluda nõunikud, kelle ülesanded ja alluvus määratakse ametijuhendites, mille kinnitab nõunike ametisse nimetamise õigust omav isik.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister

Arto Aas
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json