Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2018, 2

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava” muutmine

Vastu võetud 05.07.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõike 5 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kogemusnõustaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb seitsmest ainest, praktikast ja lõputööst.

(2) Koolituse nõutav maht on 182 tundi. Koolituskavas on 80 tundi auditoorset tööd, 30 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel, 26 tundi praktika juhendamist koolitaja poolt, 38 tundi iseseisvat tööd õppematerjalidega, taastumisloo kirjalikku läbitöötamist ja eneserefleksiooni ning 8 tundi lõputöö tegemist kogemusnõustamise valdkonnas.

(3) Koolituskava täpsustatud sisu on kehtestatud määruse lisas.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolituse lõpetamise tingimused on:
1) kirjaliku või suulise lõputöö õigeaegne esitamine või sooritamine;
2) koolitaja positiivne kirjalik hinnang õppetööle, praktikale ja lõputööle;
3) praktika juhendaja positiivne kirjalik hinnang praktikale.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Koolituse lõpetamisel väljastatakse isikule tunnistus.”;

4) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „kinnitatud täiendusõppekava” sõnadega „kehtestatud koolituskava”;

5) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määruse § 2 lõigetes 1 ja 2, § 3 lõikes 2 ning määruse lisas sätestatud nõudeid kohaldatakse koolitusele, mida alustatakse pärast 1. jaanuari 2019. a.”;

6) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Kogemusnõustaja koolituskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json