Teksti suurus:

Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2023, 17

Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 05.07.2018 nr 54
RT I, 10.07.2018, 9
jõustumine 13.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2023RT I, 05.04.2023, 108.04.2023

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 171 lõike 2 ja § 1711 lõike 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Eestis toimunud liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse korda ning kehtestatakse liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) hukkunu – isik, kes suri liiklusõnnetuses saadud vigastuse tagajärjel 30 päeva jooksul pärast liiklusõnnetust;
  2) vigastatu – isik, kellele liiklusõnnetuses saadud vigastuse või tervisekahjustuse tõttu antakse meditsiinilist esmaabi, määratakse ambulatoorne või statsionaarne ravi.

2. peatükk Liiklusõnnetuse registreerimine, asjaolude väljaselgitamine ja arvestus 

§ 3.   Liiklusõnnetuse registreerimine Politsei- ja Piirivalveametis ja andmete edastamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet registreerib:
  1) liiklusõnnetuse, milles isik sai vigastada või hukkus;
  2) liiklusõnnetuse, millest liiklusseaduse § 169 lõike 5 alusel tuleb politseile teatada.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet edastab registreeritud liiklusõnnetuse kohta liiklusõnnetuste andmekogusse järgmised andmed:
  1) juhtumi number;
  2) liiklusõnnetuse toimumise kuupäev ja kellaaeg;
  3) liiklusõnnetuse toimumise asukoht;
  4) liiklusõnnetuse olemuse andmed;
  5) sündmuskoha andmed;
  6) liiklusõnnetuses osalenud füüsilise isiku andmed;
  7) liiklusõnnetuses osalenud sõiduki andmed;
  8) andmete registreerimise või muutmise kuupäev.

  (3) Lõike 2 punktis 3 nimetatud liiklusõnnetuse toimumise asukoha andmed on:
  1) maakond, vald, asula;
  2) tee nimetus ja kilomeeter või vähemalt kahe ristuva tee või tänava nimetus või tänava nimetus ja lähima maja number;
  3) koordinaadid geodeetilises süsteemis L-EST97.

  (4) Lõike 2 punktis 4 nimetatud liiklusõnnetuse olemuse andmed on:
  1) liiklusõnnetuse kirjeldus;
  2) liiklusõnnetuse liik;
  3) tüüpskeemi kood.

  (5) Lõike 2 punktis 5 nimetatud sündmuskoha andmed on:
  1) liikluse korraldus;
  2) kiirusrežiim;
  3) teekatte liik ja seisund;
  4) tee sõidutingimused;
  5) ilmastikutingimused;
  6) valgustatus;
  7) andmed iseloomuliku tee-elemendi ja -rajatise ning muu taolise kohta.

  (6) Lõike 2 punktis 6 nimetatud liiklusõnnetuses osalenud füüsilise isiku andmed on:
  1) isiku roll liiklusõnnetuses;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi, kui isikul puudub Eesti isikukood;
  3) isiku isikukood, selle puudumisel sugu ja sünniaeg;
  4) isiku elukohariik ja Eesti elaniku puhul tema elukoht Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori asula tasemel;
  5) märge, kui isik sai vigastada või hukkus;
  6) andmed nõuetekohase turvavarustuse kasutamise kohta, kui kasutamise nõue tulenes kehtestatud õigusaktidest;
  7) sõiduki juhi puhul andmed liiklusseaduse § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud alkoholi piirmäära ületamise ulatuse ja narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamise kohta;
  8) jalakäija puhul andmed alkoholi ja narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamise kohta;
  9) välisriigis väljastatud juhiloaga sõiduki juhi puhul andmed tema juhtimisõiguse olemasolu kohta ja isiku esitatud andmed juhistaaži kohta;
  10) sõiduki juhi ja sõitja puhul seos sõidukiga.

  (7) Lõike 2 punktis 7 nimetatud liiklusõnnetuses osalenud sõiduki andmed on:
  1) sõiduki kategooria;
  2) sõiduki mark;
  3) sõiduki mudel;
  4) sõiduki registreerimise riik;
  5) sõiduki registreerimismärk;
  6) sõiduki täpseim teadaolev sõidukiirus vahetult enne liiklusõnnetust.

  (8) Lõike 6 punktides 1–6 ja 10 nimetatud sõitja andmed esitatakse juhul, kui sõitja sai vigastada või hukkus.

  (9) Politsei- ja Piirivalveamet võib esitada käesoleva paragrahvi andmekoosseisus loetletust vähem andmeid, kui andmete kogumine ei ole võimalik või sellega kaasnevad ebamõistlikud kulud.

§ 4.   Liiklusõnnetuse registreerimine kindlustusandja või Eesti Liikluskindlustuse Fondi poolt ja andmete edastamine

  (1) Kohustusliku liikluskindlustusega tegelev kindlustusandja või Eesti Liikluskindlustuse Fond registreerib liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi vastavalt liikluskindlustuse seadusele.

  (2) Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumit käsitatakse käesoleva määruse tähenduses liiklusõnnetuste statistilises arvepidamises ning liiklusohutusalases analüüsis liiklusõnnetusena.

  (3) Liikluskindlustuse registris registreeritud Eestis aset leidnud liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi kohta edastab Liikluskindlustuse Fond liiklusõnnetuste andmekogusse järgmised liiklusõnnetuse andmed:
  1) liikluskindlustusjuhtumi unikaalne identifitseerimise number (liikluskindlustusjuhtumi ID);
  2) juhtumi toimumise kuupäev ja kellaaeg, või kui need pole teada, siis eeldatav ajavahemik;
  3) juhtumi kirjeldus koos situatsiooni kirjeldava klassifikaatori väärtusega;
  4) juhtumi toimumise koht;
  5) andmed juhtumis osalenud füüsilise isiku kohta;
  6) andmed juhtumis osalenud sõiduki kohta.

  (4) Lõike 3 punktis 4 nimetatud liiklusõnnetuse toimumise koha andmed on:
  1) koordinaadid geodeetilises süsteemis L-EST97;
  2) Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaatori objekti kood.

  (5) Lõike 3 punktis 5 nimetatud juhtumis osalenud füüsilise isiku andmed on:
  1) isiku roll juhtumis;
  2) isiku nimi ja isikukood;
  3) isiku elu- või asukohariik;
  4) märge, kui isiku surma põhjustamise, tervise kahjustamise või kehavigastuse tekitamisega seoses on esitatud kahjunõue;
  5) märge, kui isik jäi tundmatuks.

  (6) Lõike 3 punktis 6 nimetatud juhtumis osalenud sõiduki andmed on:
  1) ID-kood;
  2) valmistajatehase tähis (VIN-kood);
  3) sõiduki registreerimismärk;
  4) sõiduki põhiasukoht;
  5) kahju põhjustaja vastutuse ulatus;
  6) tuvastamata sõiduki märge, kui tegemist on tuvastamata jäänud sõiduki osalusel toimunud kindlustusjuhtumiga.

  (7) Varalise kahju saanud isiku andmeid ei edastata liiklusõnnetuste andmekogusse, kui isik ei osalenud liiklusõnnetuses.

§ 5.   Liiklusõnnetuse registreerimine tervishoiuteenuse osutaja poolt ning andmete edastamine

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja registreerib tema juurde toodud või tema poole pöördunud isiku, kes on liiklusõnnetuses vigastada saanud või kes väidab seda.

  (2) Tervishoiuteenuse osutaja registreerib liiklusõnnetuses vigastatu kohta järgmised andmed:
  1) liiklusõnnetuse toimumise kuupäev ja kellaaeg;
  2) liiklusõnnetuse toimumise koht;
  3) liiklusõnnetuses vigastatu andmed;
  4) kas vigastatu oli mootorsõiduki juht, trammijuht, jalgrattur, mopeedijuht, jalakäija, sõitja või muu isik;
  5) vigastatu seisund;
  6) kas vigastatule osutati või määrati ravi või vigastatu keeldus ravist.

  (3) Lõike 2 punktis 2 nimetatud andmed liiklusõnnetuse toimumise koha kohta on:
  1) maakond, vald;
  2) tee nimi ja koht teel kilomeetrina;
  3) asulas tänava nimi ja lähedal asuva maja number või nimi.

  (4) Lõike 2 punktis 3 nimetatud andmed liiklusõnnetuses vigastatu kohta on:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sugu ja sünniaeg;
  3) elukoht või aadress;
  4) kontakttelefoni number.

  (5) Lõike 2 punktis 5 nimetatud andmed vigastatu seisundi kohta on:
  1) tervisekahjustuse võimalik kestvus;
  2) joobe tunnused;
  3) võimalik seos eelneva terviserikkega.

  (6) Tervishoiuteenuse osutaja registreerib liiklusõnnetusest teataja andmed. Kui teataja ei ole otseselt liiklusõnnetusega seotud, siis registreerib tervishoiuteenuse osutaja teataja andmed ainult teataja nõusolekul.

  (7) Lõikes 6 nimetatud andmed teataja kohta on:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoht või aadress;
  3) kontakttelefoni number;
  4) seos liiklusõnnetusega.

  (8) Tervishoiuteenuse osutaja edastab lõigetes 2–5 sätestatud andmed sündmuskohajärgsele prefektuurile ja Tervisekassale ühe tööpäeva jooksul pärast vigastatu registreerimist või nendes andmetes muudatuse tegemist. Sündmuskohajärgsele prefektuurile edastatakse lisaks ka lõikes 7 sätestatud andmed.
[RT I, 05.04.2023, 1 - jõust. 08.04.2023]

  (9) Käesolevas paragrahvis nimetatud tervishoiuteenuse osutamiseks mittevajalikke andmeid säilitab tervishoiuteenuse osutaja kaks kuud.

§ 6.   Liiklusõnnetus, mis ei kuulu registreerimisele

  Registreerimisele ei kuulu liiklusõnnetus, mis toimus metsa-, põllu-, ehitustöö või muu samalaadse töösoorituse käigus, liiklusõnnetus oli vahetult töösoorituse tagajärg ning töösooritus ei olnud tavapärase liikluse osa.

§ 7.   Liiklusõnnetusest teavitamine asjaolude väljaselgitamiseks

  Politsei- ja Piirivalveamet teavitab raskete liiklusõnnetuste uurimise ekspertkomisjoni, kui ta saab teada nimetatud komisjoni uurimispädevusse kuuluva liiklusõnnetuse toimumisest.

3. peatükk Liiklusõnnetuste andmekogu 

§ 8.   Liiklusõnnetuste andmekogu pidamise eesmärk

  Liiklusõnnetuste andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise eesmärk on tagada riikliku liiklusohutuspoliitika kujundamiseks, samuti liiklusohutusalaseks arendus- ja uurimistööks vajaliku andmestiku olemasolu ja kättesaadavus.

§ 9.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maanteeamet.

§ 10.   Andmekogu pidamise viis

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 11.   Andmekogu andmete töötlemine ja kaitsmine, andmekogus tehtud toimingute üle arvestuse pidamine ja dokumentide säilitamine

  (1) Andmekogu andmete töötlemine toimub digitaalselt.

  (2) Andmekogus kaitstakse andmete:
  1) terviklust, välistades nii andmete juhusliku kui ka tahtliku volitamata muutmise;
  2) käideldavust, välistades andmete juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise;
  3) konfidentsiaalsust, välistades volitamata töötlemise.

  (3) Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (4) Liiklusõnnetuse analüüsis kasutatakse andmete töötlemisel isikustamata andmeid. Isikuandmeid kasutatakse eri andmeandjatelt laekunud andmete sidumiseks, andmete õigsuse kontrolliks ja tuvastatud vigade parandamiseks.

  (5) Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K1T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

  (6) Andmekogusse kantavate andmete, kandmise aja, andmete muutmise aja, päringute tegemise aja, viisi ja päringute tegijate üle peetakse arvestust digitaalselt.

§ 12.   Andmekogusse andmeandjad

  (1) Andmekogusse andmeandjad on:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet;
  2) Eesti Liikluskindlustuse Fond;
  3) Maanteeamet.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust andmevahetuse kohta andmeandjatega.

  (3) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutavad andmeandjad.

§ 13.   Andmete esitamine andmekogusse

  Politsei- ja Piirivalveamet esitab §-s 3 ning Eesti Liikluskindlustuse Fond §-s 4 nimetatud andmed andmekogusse elektrooniliselt hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast liiklusõnnetuse või liikluskindlustuse juhtumi registreerimist või registreeritud liiklusõnnetuse või liikluskindlustuse juhtumi registreerimisandmete muutmist.

§ 14.   Andmete muutmine, parandamine ja kustutamine

  (1) Kui andmeandja avastab, et ta on esitanud registrisse ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama registrisse õiged andmed.

  (2) Kui andmekogu vastutav töötleja saab teada andmekogusse kantud andmete muutumisest või ebaõigsusest, on tal õigus kanda puuduolevad andmed andmekogusse või ebaõiged andmed kustutada või parandada.

  (3) Andmekogu andmete muutmise või parandamise korral kantakse andmekogu kehtivate andmete hulka uued andmed ning varasemad andmed arhiveerib vastutav töötleja 75 aastaks, välja arvatud isikustatud andmed, mis kustutatakse.

§ 15.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Andmevahetus Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteemi ning liikluskindlustuse registriga toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Andmevahetus teeregistri ja liiklusregistriga toimub päringupõhiselt selleks loodud rakendusliidese kaudu.

§ 16.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogust väljastatakse isikustatud andmeid:
  1) andmesubjektile – kirjaliku taotluse alusel temaga seotud andmed;
  2) muule isikule – ulatuses, mis on vajalik seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

  (2) Andmekogust väljastatakse statistiliselt töödeldud isikustamata andmeid avalikuks kasutamiseks avaliku teabe seaduses sätestatud korras, neile tagatakse juurdepääs vastutava töötleja veebilehel.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja võib varem avaldamata statistiliselt töödeldud isikustamata andmed väljastada, võimaldades ligipääsu andmekogu andmetele infotehnoloogilise rakenduse kaudu või esitades need kodulehel või edastades info e-posti teel.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja hindab iga taotlust ja keeldub isikustamata andmete väljastamisest, kui taotletud andmete põhjal on võimalik isikut tuvastada ja kui taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud.

  (5) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse andmekogust tasuta, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.   Andmekogu koosseis

  Andmekogu koosneb § 3 lõigetes 2–7, § 4 lõigetes 3–6 ja §-s 18 sätestatud andmetest.

§ 18.   Liiklusregistrist ja teeregistrist andmekogusse kantavad andmed

  (1) Liiklusregistrist kantakse andmekogusse liiklusõnnetuses osalenud isikule Eestis juhtimisõiguse andmise kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg;
  3) elukoht Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori asula tasemel;
  4) omistatud juhtimisõiguse kategooriad, juhistaaž ja juhtimisõiguse staatus liiklusõnnetuse hetkel;
  5) juhtimisõiguse ja kehtiva tervisetõendi olemasolu liiklusõnnetuse ajal ning selle väljastamise aeg;
  6) juhile või tema kasutatavale sõidukile juhtimisõiguse väljastamisel seatud eritingimused;
  7) andmed juhtimisõiguse väljastamise eelduste täitmise kohta – mootorsõidukijuhi koolitaja nimi ja registrikood iga kategooria kohta, koolituse alguse kuupäev, koolituse lõppemise kuupäev, eksami tüüp, nimetus, sooritamise kuupäev ja tulemus, eksamineerija kood.

  (2) Liiklusregistrist kantakse andmekogusse Eestis registreeritud sõiduki kohta järgmised andmed:
  1) valmistajatehase tähis (VIN-kood);
  2) riiklik registreerimismärk;
  3) kategooria;
  4) mark ja mudel;
  5) valmistamise aasta;
  6) järgmise tehnonõuetele vastavuse kontrolli kuupäev;
  7) muu sõiduki tehnilisi parameetreid ja tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimist käsitlev teave.

  (3) Teeregistrist kantakse andmekogusse järgmised liiklusõnnetuse toimumise asukoha andmed:
  1) teeosa kood;
  2) tee number ja nimetus;
  3) teelõigu number;
  4) teelõigu alguse kilomeeter;
  5) teelõigu lõpu kilomeeter;
  6) teeosa liik;
  7) asukoha kaugus tee algusest;
  8) muu asukohta käsitlev teave.

§ 19.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Isikustamata andmeid säilitatakse 75 aastat alates andmete andmekogusse kandmisest.

  (2) Isikuandmed kodeeritakse eesmärkide saavutamisel, aga mitte hiljem kui kahe aasta jooksul liiklusõnnetuse registreerimisest arvates. Isikuandmeid kodeerib andmekogu vastutav töötleja.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul kodeeritakse isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood unikaalseks koodiks nii, et seda ei saa isikustatud kujule tagasi kodeerida.

  (4) Paragrahvi 11 lõike 6 kohaselt koostatud logi säilitatakse digitaalselt 24 kuud alates registriandmete töötlemisest, pärast mida logi kustutatakse.

  (5) Andmekogu tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või avalikku arhiivi või andmete hävitamine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse asjakohane akt.

§ 20.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja, Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json