Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2013. a määruse nr 60 „Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2018, 12

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2013. a määruse nr 60 „Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” muutmine

Vastu võetud 05.07.2018 nr 57

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 212 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2013. a määruses nr 60 „Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) karistusseadustiku § 327 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kuritegudes juhul, kui tegu pandi toime lõhkeseadeldise või lõhkeainega ähvardades, karistusseadustiku §-s 414 sätestatud kuritegudes juhul, kui teo objektiks oli lõhkeaine koguses üle 0,2 kg, või sellega kaasnes oht Eesti Vabariigi julgeolekule, sõltumatusele või territoriaalsele terviklikkusele, ja karistusseadustiku §-s 416 sätestatud kuritegudes juhul, kui teo objektiks oli lõhkematerjal;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

„22) karistusseadustiku §-des 418 ja 4181 sätestatud kuritegudes juhul, kui teo objektiks oli laskemoon koguses, mis ületab relvaseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud piirmäära ning mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti laskemoona käitlemise nõudeid, või karistusseadustiku §-s 4182 sätestatud kuritegudes juhul, kui teo objektiks oli sõjalise otstarbega laskemoon koguses, mis ületab relvaseaduse § 832 lõikes 6 sätestatud piirmäära ja mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti sõjalise laskemoona käitlemise nõudeid, või sellega kaasnes oht Eesti Vabariigi julgeolekule, sõltumatusele või territoriaalsele terviklikkusele;”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23) karistusseadustiku §-des 418 ja 4181 sätestatud kuritegudes juhul, kui teo objektiks oli tulirelv, mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti tulirelva käitlemise nõudeid, välja arvatud juhul, kui tulirelv vastab osaliselt relvade laskekõlbmatuks muutmise tehnilistele nõuetele, või karistusseadustiku §-s 4182 juhul, kui teo objektiks oli sõjarelv, mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti sõjarelva käitlemise nõudeid, välja arvatud juhul, kui tulirelv vastab osaliselt relvade laskekõlbmatuks muutmise tehnilistele nõuetele, või sellega kaasnes oht Eesti Vabariigi julgeolekule, sõltumatusele või territoriaalsele terviklikkusele;”;

4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

„26) karistusseadustiku §-s 4213 sätestatud kuritegudes juhul, kui demilitariseeritud sõjalise kauba algsete sõjaliste omaduste või funktsioonide taastamisega kaasnes oht Eesti Vabariigi julgeolekule, sõltumatusele või territoriaalsele terviklikkusele;”.

Jüri Ratas
Peaminister

Andres Anvelt
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json