Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2020 otsus nr 608

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine)

Vastu võetud 17.06.2020

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid:
1) Maa-amet;
2) Keskkonnaamet.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 10516 järgmises sõnastuses:

§ 10516. Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise korraldamine

(1) Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon korraldatakse ümber ning ühendatakse Keskkonnaametiks alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb Keskkonnaministeerium.

(2) Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ametnikud ja töötajad, kelle ameti- või töökoht ning teenistus- või tööülesanded asutuste ühendamise tõttu ei muutu, jätkavad teenistust alates 2021. aasta 1. jaanuarist Keskkonnaameti koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 16 lõikega 5 ja § 98 lõike 1 punktiga 1 ning töölepingu seaduse § 112 lõikega 1.

(3) Kõigis õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki on esindanud Keskkonnainspektsioon, loetakse alates 2021. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindajaks Keskkonnaamet.

(4) Alates 2021. aasta 1. jaanuarist loetakse kehtivates õigusaktides kuni vastava muudatuse tegemiseni hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuaril sõna „Keskkonnainspektsioon” asendatuks sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.”.

§ 2.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 70 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui Keskkonnaamet tuvastab käesoleva seaduse § 68 lõike 1 alusel kehtestatud lõhnaaine esinemise häiringutaseme ületamise, määrab ta ületamise põhjustanud heiteallika käitajale tähtaja lõhnaaine esinemise vähendamise kava koostamiseks.”;

3) paragrahvi 71 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Keskkonnainspektsiooni poolt”;

4) paragrahvi 71 lõikest 2 ja § 103 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „Keskkonnainspektsioonile ja”;

5) paragrahvi 71 lõikes 7 asendatakse sõnad „Keskkonnainspektsioon koostöös Keskkonnaametiga” sõnaga „Keskkonnaamet”;

6) paragrahvi 102 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsiooni”;

7) paragrahvi 102 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käitaja on kohustatud põhjendamatu viivituseta esitama Keskkonnaametile õhusaasteloa andmiseks, muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks ning keskkonnaalaseks kontrolliks nõutavad andmed.”;

8) paragrahvi 103 lõikes 3 asendatakse sõnad „ja Keskkonnainspektsioon esitavad” sõnaga „esitab”.

§ 3.  Biotsiidiseaduse muutmine

Biotsiidiseaduse § 43 punktis 4, §-s 433 ja § 48 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 4.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustiku § 130 lõikes 5 ja § 141 punktis 3 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 5.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse § 1111 lõike 11 punktis 3 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile” sõnaga „Keskkonnaametile”.

§ 6.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 lõikes 1 ja § 105 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”;

2) paragrahvi 105 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „Keskkonnainspektsioon,”.

§ 7.  Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmine

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse §-des 18 ja 182 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 8.  Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmine

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 9.  Jahiseaduse muutmine

Jahiseaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 10.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 11.  Kalandusturu korraldamise seaduse muutmine

Kalandusturu korraldamise seaduse § 50 lõike 6 punktis 2 ja §-s 57 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 12.  Kalapüügiseaduse muutmine

Kalapüügiseaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 13.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 31 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsiooni”.

§ 14.  Keskkonnajärelevalve seaduse muutmine

Keskkonnajärelevalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigi keskkonnakaitseinspektor on Keskkonnaameti ametnik, kellele järelevalvekohustus on pandud ametijuhendiga.”;

3) paragrahvi 14 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjelduse ning vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.”.

§ 15.  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Keskkonnaametit, kui otsustajaks ei ole Keskkonnaamet;”;

2) paragrahvi 55 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 16.  Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmine

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 17.  Keskkonnaseire seaduse muutmine

Keskkonnaseire seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvist 14 jäetakse välja sõnad „Keskkonnainspektsioonile ja”.

§ 18.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduse § 52 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Saastetasu maksja on kohustatud võimaldama Keskkonnaametil tutvuda lepinguga seotud originaaldokumentidega, tagama talle juurdepääsu keskkonnakaitsemeetmete rakendamise paika ning lubama tal teha seal lepingu täitmise kontrollimiseks vajalikke mõõtmisi ja võtta proove.”.

§ 19.  Keskkonnavastutuse seaduse muutmine

Keskkonnavastutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõigetest 1 ja 4 jäetakse välja sõnad „või Keskkonnainspektsiooni”;

2) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 20.  Kiirgusseaduse muutmine

Kiirgusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvist 25 jäetakse välja sõnad „Keskkonnainspektsiooni ja”;

3) paragrahvi 30 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, Keskkonnainspektsioon”;

4) paragrahvi 107 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 112 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kiirgusohutuse riiklikku järelevalvet teeb Keskkonnaamet.”.

§ 21.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 22.  Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduse § 351 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 23.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 31 lõikes 1, § 212 lõike 2 punktis 7 ja § 435 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 24.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse § 77 lõike 6 punktis 7 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsiooni” sõnaga „Keskkonnaameti”.

§ 25.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 22 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ning Keskkonnainspektsiooni teavitamine avastatud õigusrikkumistest”;

3) paragrahvi 55 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „või Keskkonnainspektsioonile”.

§ 26.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduse § 60 lõigetes 1 ja 2 ning § 6611 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 27.  Maapõueseaduse muutmine

Maapõueseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 39 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Loa andja teavitab loa kehtetuks tunnistamisest uuringuruumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksust, Maa-ametit ja Keskkonnaministeeriumi.”;

3) paragrahvi 70 lõikest 3 ja § 71 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, Keskkonnainspektsiooni”;

4) paragrahvi 107 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 29 punktides 39 ja 40 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile” sõnaga „Keskkonnaametile”.

§ 29.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 30.  Metsaseaduse muutmine

Metsaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 651 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teeb Keskkonnaamet.”;

3) paragrahvi 651 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 652 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31.  Pakendiseaduse muutmine

Pakendiseaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 32.  Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 33.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduse § 50 lõigetes 1 ja 7 ning §-s 62 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 34.  Tuleohutuse seaduse muutmine

Tuleohutuse seaduse § 38 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 35.  Tööstusheite seaduse muutmine

Tööstusheite seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 18 lõike 1 punktidest 1 ja 3 jäetakse välja sõnad „Keskkonnainspektsiooni ja”;

3) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui loa nõuete rikkumine võib kaasa tuua vahetu ja olulise ebasoodsa mõju keskkonnale ja inimese tervisele, peatab Keskkonnaamet käitise, põletusseadme, jäätmepõletus- või koospõletustehase või selle osa tegevuse, kuni käitaja tegevus vastab loa nõuetele.”;

4) paragrahvi 54 punktist 1 jäetakse välja sõnad „või Keskkonnainspektsioonile”;

5) paragrahvi 59 lõikest 2 ja § 78 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsiooni”;

6) paragrahvi 59 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käitaja on kohustatud esitama Keskkonnaametile tema nõudmisel kompleksloa andmiseks, muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks, kompleksloa nõuete läbivaatamiseks ning keskkonnaalase kontrolli teostamiseks vajalikud andmed.”;

7) paragrahvi 83 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, Keskkonnainspektsiooni”;

8) paragrahvist 150 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsioonile”;

9) paragrahvi 155 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 157 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskkonnainspektsioon Keskkonnaametit kaasates” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 36.  Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduse § 20 lõike 1 punktis 4 ja lõikes 5 ning § 35 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 37.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 196 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuse, mille registreerib Keskkonnainspektsioon”;

3) paragrahvi 199 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Keskkonnaamet keeldub veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimisest, kui:
1) tegevusel võib olla pinna- või põhjavee omadustele, vee-elustikule või veega seotud elustikule oluline ebasoodne mõju, mida ei ole võimalik kõrvaltingimuste kehtestamisega piisavalt vähendada;
2) taotleja on esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad tegevuse registreerimise otsustamist;
3) tegevuseks on vaja veeluba või kompleksluba;
4) dispergentide kasutamisega põhjustatav ebasoodne mõju pinna- või põhjavee omadustele, vee-elustikule või veega seotud elustikule ei ole põhjendatud, arvestades saastatuse või saasteainete leviku iseloomu või ulatust.”;

4) paragrahvi 201 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „või Keskkonnainspektsioon”;

5) paragrahvi 250 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „Keskkonnainspektsioon,”;

6) paragrahvi 250 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku § 312 lõikes 1 ja § 52 lõigetes 13–15 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 39.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.

§ 40.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub üldises korras.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json