Teksti suurus:

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2020, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2020 otsus nr 611

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2020

§ 1.  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmine

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktis 2 asendatakse sõnad „perekonnaliige ning kes viibib” sõnadega „perekonnaliige, kes viibib”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Pädeval asutusel on kohustus käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud dokumendid esitada taotlejale kahe kuu jooksul alates välisriigi pädeva asutuse nõudmisest.”;

3) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Pädeval asutusel on kohustus pöörduda välisriigi pädeva asutuse poole, kui taotlejal ei ole võimalik esitada käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumente.”.

§ 2.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikes 31 asendatakse tekstiosa „artiklis 49” tekstiosaga „artikli 23 lõigetes 3‒5, artiklis 49”;

2) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud direktiividega 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), 2013/25/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375) ja 2013/55/EL (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170).”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 15. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json