Teksti suurus:

Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2020, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2020 otsus nr 616

Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2020

§ 1.  Alkoholiseaduse muutmine

Alkoholiseaduse § 40 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Alkohoolsed joogid tuleb kaupluses paigutada teistest kaupadest eraldi. Alkohoolseid jooke ei tohi paigutada nii, et tarbija puutuks kaupluse külastamisel nendega vältimatult kokku, ning nende väljapanek ei tohi olla märgatavalt nähtav ülejäänud müügisaalist, välja arvatud müügisaali see ala, kus asub kassaaparaat ja mis ei ole tarbijale ligipääsetav.”.

§ 2.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust täiendatakse §-ga 706 järgmises sõnastuses:

§ 706. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmise erisused

2020. aastal peavad arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat 1. detsembri seisuga.”.

§ 3.  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 täiendatakse lõigetega 15–17 järgmises sõnastuses:

„(15) 2020. aastal esitab linna- või vallavalitsus eelarve eelnõu ja seletuskirja volikogule hiljemalt 15. detsembriks.

(16) 2020. aastal esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile andmed eelarvestrateegia kohta hiljemalt 15. detsembriks.

(17) 2020. aastal võib valla- või linnavalitsus täita käesoleva seaduse § 22 lõike 2 punktis 2 sätestatut osaliselt, põhjendades seda eelarve eelnõu seletuskirjas.”.

§ 4.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 punkti 6 täiendatakse pärast sõna ”väljamaksetelt” lauseosaga „ning Natura 2000 erametsamaa toetuselt”;

2) paragrahvi 571 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet on kohustatud kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni kalendriaastal füüsilistele isikutele tasutud Natura 2000 erametsamaa toetuste kohta.”;
09.09.2020 11:25
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „erametsamaa“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

3) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 64 järgmises sõnastuses:

„(64) Paragrahvi 41 punkti 6 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json