Teksti suurus:

Meremeeste registri põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2021, 3

Meremeeste registri põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2021 nr 43

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 29 lõike 5 alusel.

§ 1.  Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on meremeeste register, inglise keeles Estonian Seafarers’ Register.

§ 2.  Andmekogu eesmärk

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on laevapere liikmete, lootside, laevaliikluse korraldamise süsteemi ja raadioside operaatorite kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ning lootsitasõidu lubade taotlemise ja nende väljastamise aluseks olevate andmete ning tehtud otsuste elektrooniline talletamine, süstematiseerimine ja asjaomaste asutuste vahel vahetamine ning nende andmete alusel järelevalve teostamine.

  (2) Andmekogu peetakse meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni reegel I/2 punktides 14–16 sätestatud kohustuste täitmiseks.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Transpordiamet.

§ 4.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse digitaalse andmekoguna.

  (2) Andmekogu alusandmed on elektroonilised või paberkandjal. Paberkandjal alusdokumentide andmed kantakse andmekogusse elektrooniliselt.

  (3) Andmekogu on liidestatud riigi infosüsteemide andmevahetuskihiga.

  (4) Andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S2.

§ 5.  Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogu koosneb järgmistest andmestikest:
  1) laevapere liikmete andmestik;
  2) lootside andmestik;
  3) laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorite andmestik;
  4) raadioside operaatorite andmestik;
  5) lootsitasõidu luba omavate isikute andmestik.

§ 6.  Laevapere liikmete andmestik

  (1) Meremehe kohta kantakse laevapere liikmete andmestikku järgmised andmed:
  1) dokumendi taotleja ees- ja perekonnanimi, kodakondsus, isikukood, sünniaeg, sünniriik, elukoht dokumendi taotlemise kuupäeval, postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress, näokujutis ja allkirjakujutis, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
  2) taotluse esitamise põhjus, taotluse number, esitamise kuupäev ja taotletava dokumendi kättetoimetamise viis, volitatava isiku nimi ja isikukood, kui taotleja volitab teist isikut dokumenti vastu võtma;
  3) eriharidust tõendava lõpudokumendi liik, eriala nimetus, number, väljastamise kuupäev ning mereõppeasutuse nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  4) meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud meresõidupraktika tõendi andmed;
  5) meresõiduohutuse seaduse § 26 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud tervisetõendi andmed;
  6) Eesti õigusaktide tundmise tõendi väljastaja nimi ja registrikood;
  7) täienduskoolitust tõendava tunnistuse nimetus, number, väljastamise kuupäev, väljastaja nimi ja registrikood, kehtivuse kuupäev;
  8) mereõppeasutuse eksamiprotokolli kantud eksami nimetus, sooritamise kuupäev ja tulemus, eksamiprotokolli väljastaja nimi ja registrikood ning väljastamise kuupäev;
  9) Transpordiameti eksamiprotokolli number, olemasoleva diplomi või tunnistuse nimetus ja number, töökoht ja amet, eksami nimetus, sooritamise kuupäev, eksamikomisjoni otsus, eksamikomisjoni liikmete ees- ja perekonnanimed;
  10) meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud meresõidudiplomi, kutsetunnistuse, kinnituslehe ja soodusloa ning nimetatud dokumendi duplikaadi andmed ning dokumendi kättetoimetamise kuupäev;
  11) riigilõivu tasumise ja laekumise kohta toimingu nimetus, makseviis, summa, laekumise kuupäev, riigilõivu tasumist tõendava dokumendi number, maksja nimi;
  12) otsuse, millega meresõidudiplomi, kutsetunnistuse, kinnituslehe või soodusloa väljastamisest on keeldutud, dokumendi kehtivus on peatatud või see on kehtetuks tunnistatud, teinud asutuse nimi, otsuse number ja kuupäev ning dokumendi kehtivuse peatamise kuupäev ja tähtaeg ja kehtetuks tunnistamise kuupäev.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse esitamise põhjuseks on järgmiste dokumentide taotlemine:
  1) meresõidudiplom;
  2) kutsetunnistus;
  3) kinnitusleht;
  4) soodusluba;
  5) punktides 1–4 nimetatud dokumendi duplikaat.

  (3) Siseveelaeva laevapere liikme kohta kantakse laevapere liikmete andmestikku järgmised andmed:
  1) lõike 1 punktides 1, 3, 5, 7, 8 ja 11 nimetatud andmed;
  2) lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse andmed diplomi, kutsetunnistuse, kinnituslehe või nimetatud dokumendi duplikaadi väljastamiseks;
  3) meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sätestatud teenistuslehe andmed;
  4) meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sätestatud diplomi, kutsetunnistuse, kinnituslehe ja nimetatud dokumendi duplikaadi andmed ning dokumendi kättetoimetamise kuupäev;
  5) lõike 1 punktis 12 nimetatud otsuse andmed, millega diplomi, kutsetunnistuse või kinnituslehe väljastamisest on keeldutud, dokumendi kehtivus on peatatud või see on kehtetuks tunnistatud.

§ 7.  Lootside andmestik

  Lootside andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1, 3, 5 ja 11 nimetatud andmed;
  2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse andmed kutsetunnistuse väljastamiseks või selle pikendamiseks või kutsetunnistuse duplikaadi väljastamiseks;
  3) meresõiduohutuse seaduse § 581 lõike 8 alusel kehtestatud määruses sätestatud praktilise lootsimise tõendi andmed;
  4) piirangutega raadioside operaatori (ROC), radarnavigatsiooni ja automaatradarmärkuri (ARPA) ning elektronkaartide kuva- ja informatsioonisüsteemi (ECDIS) kasutamise kursuse tunnistuste nimetus, number, väljastamise kuupäev, väljastaja nimi ja registrikood, kehtivuse kuupäev;
  5) inglise keele oskuse tõendi nimetus, number, väljastamise kuupäev, väljastaja nimi ja registrikood, kehtivuse kuupäev;
  6) meresõiduohutuse seaduse § 581 lõike 8 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamiprotokolli andmed;
  7) meresõiduohutuse seaduse § 581 lõike 8 alusel kehtestatud määruses sätestatud kutsetunnistuse ja selle duplikaadi andmed ning dokumendi kättetoimetamise kuupäev;
  8) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 12 nimetatud otsuse andmed, millega kutsetunnistuse väljastamisest on keeldutud, dokumendi kehtivus on peatatud või see on kehtetuks tunnistatud.

§ 8.  Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorite andmestik

  Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorite andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1, 8 ja 11 nimetatud andmed;
  2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse andmed kutsetunnistuse, teenistusraamatu või teenistusraamatu kinnituslehe või nimetatud dokumendi duplikaadi väljastamiseks;
  3) kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi nimetus, number, väljastamise kuupäev, väljastaja nimi ja registrikood, kehtivuse kuupäev;
  4) meresõiduohutuse seaduse § 51 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud kutsetunnistuse, teenistusraamatu ja teenistusraamatu kinnituslehe ja nimetatud dokumendi duplikaadi andmed ning dokumendi kättetoimetamise kuupäev;
  5) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 12 nimetatud otsuse andmed, millega kutsetunnistuse väljastamisest on keeldutud, dokumendi kehtivus on peatatud või see on kehtetuks tunnistatud.

§ 9.  Raadiosideoperaatorite andmestik

  Raadiosideoperaatorite andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1, 7 ja 11 nimetatud andmed;
  2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse andmed piirangutega raadiosideoperaatori ja raadiosideoperaatori tunnistuse, kinnituslehe või nimetatud dokumendi duplikaadi väljastamiseks;
  3) meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud piirangutega raadiosideoperaatori ja raadiosideoperaatori tunnistuse, kinnituslehe ja nimetatud dokumendi duplikaatide andmed ning dokumendi kättetoimetamise kuupäev;
  4) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 12 nimetatud otsuse andmed, millega piirangutega raadiosideoperaatori ja raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamisest on keeldutud, dokumendi kehtivus on peatatud või on see kehtetuks tunnistatud.

§ 10.  Lootsitasõidu luba omavate isikute andmestik

  Lootsitasõidu luba omavate isikute andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 10 nimetatud andmed;
  2) lootsitasõidu loa taotleja nimi, registrikood, postiaadress, kontaktisiku telefoninumber ja elektronposti aadress;
  3) lootsitasõidu loale kantava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünniriik, elukoht dokumendi taotlemise kuupäeval ning postiaadress ka telefoninumber, elektronposti aadress, ametikoht ja allkirjakujutis;
  4) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse andmed lootsitasõidu loa väljastamiseks või selle pikendamine või lootsitasõidu loa duplikaadi väljastamiseks;
  5) meresõiduohutuse seaduse § 571 lõike 9 alusel kehtestatud määruses sätestatud sadama külastuste arvestuslehe andmed;
  6) meresõiduohutuse seaduse § 571 lõike 9 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamiprotokolli kantavad andmed;
  7) meresõiduohutuse seaduse § 571 lõike 9 alusel kehtestatud määruses sätestatud lootsitasõidu loa ja selle duplikaadi andmed ning dokumendi kättetoimetamise kuupäev;
  8) paragrahv 6 lõike 1 punktis 12 nimetatud otsuse andmed, millega lootsitasõidu loa väljastamisest on keeldutud, dokumendi kehtivus on peatatud või on see kehtetuks tunnistatud.

§ 11.  Andmete andmekogusse esitamine ja kandmine

  (1) Taotluse ja sellega koos esitatavad andmed esitab andmekogusse dokumendi taotleja või õigusaktis nimetatud muu isik.

  (2) Tervisetõendi andmed esitab andmekogusse tervisekontrolli tegija. Tervisetõendi andmed võib andmekogusse esitada ka dokumendi taotleja või sisestada vastutav töötleja dokumendi taotleja edastatud tervisetõendi alusel.

  (3) Eksamiprotokolli andmed esitab mereõppeasutus andmekogusse viie tööpäeva jooksul eksami toimumisest arvates.

  (4) Andmed esitatakse andmekogusse veebipõhise kasutajaliidese kaudu või riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu teisest riigi andmekogust või sisestab andmed vastutav töötleja.

  (5) Transpordiameti eksamiprotokolli, väljastatud dokumendi, riigilõivu tasumise ja otsuse andmed kannab vastutav töötleja andmekogusse kahe tööpäeva jooksul eksami toimumisest, dokumendi väljastamisest, riigikassast riigilõivu laekumise andmete saamisest või otsuse tegemisest arvates.

  (6) Paberkandjal esitatud alusdokumendi andmed kannab vastutav töötleja andmekogusse ühe tööpäeva jooksul dokumendi saamisest arvates.

  (7) Paberkandjal esitatud alusdokument tagastatakse selle esitajale, kui dokumentide esitaja on selleks soovi avaldanud. Kui dokumendi esitaja ei ole soovinud paberkandjal esitatud alusdokumendi tagastamist, hävitatakse see ühe kuu jooksul pärast taotluse lahendamist.

§ 12.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  Andmekogu vastutaval töötlejal on õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks õigus esitada päringuid ja saada andmeid teisest riigi andmekogust riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu järgmiselt:
  1) rahvastikuregistrist füüsilise isiku nimi, isikukood ja kodakondsuse andmed;
  2) äriregistrist juriidilise isiku nimi ja registrikood ning seadusjärgse esindaja nimi ja esindusõiguse ulatus;
  3) isikut tõendavate dokumentide andmekogust näokujutis ja allkirjakujutis;
  4) Eesti hariduse infosüsteemist haridust tõendavate dokumentide andmed.

§ 13.  Andmete õigsus

  (1) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid või puudulikke andmeid või kui andmete esitaja on esitanud avalduse andmete muutmiseks, teeb vastutav töötleja andmekogus paranduse hiljemalt järgmisel tööpäeval nendest teadasaamise päevast või avalduse esitamisest arvates.

  (3) Vastutaval töötlejal on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust, nõuda täiendavate andmete, dokumentide või selgituste esitamist, andes selleks andmete esitajale mõistliku tähtaja.

  (4) Kui andmete esitaja avaldus andmete muutmiseks ei ole põhjendatud või kui ta ei esita talle vastutava töötleja poolt antud tähtajaks täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi, jätab vastutav töötleja avalduse rahuldamata ja põhjendab seda kirjalikult.

§ 14.  Andmete logimine

  (1) Andmete andmekogusse kandmine, muutmine, kustutamine, andmete vaatamine ja nende väljastamine logitakse.

  (2) Andmete andmekogusse kandmise, muutmise ja kustutamise kannete kohta säilitatakse logis kande sisu, kuupäev, kellaaeg ja kande tegija nimi.

  (3) Andmete vaatamise kohta säilitatakse logis andmete vaatamise kuupäev, kellaaeg ja andmeid vaadanud isiku nimi.

  (4) Andmete andmekogust väljastamise kohta säilitatakse logis andmete väljastamise kuupäev, kellaaeg, andmeid väljastanud isiku nimi ja andmete saaja nimi.

§ 15.  Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse on võimalik veebi kaudu esitada päringuid väljastatud dokumentide kehtivuse kohta.

  (2) Andmekogus töödeldavatele ja lõikes 1 nimetamata andmetele on isikul juurdepääs üksnes endaga seotud andmete või tema esitatud dokumendi väljastamise taotluse ulatuses.

  (3) Riigiasutusel on juurdepääs talle õigusaktiga antud ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

  (4) Juurdepääs andmekogus töödeldavatele andmetele võimaldatakse otseligipääsuna veebipõhise kasutajaliidese kaudu pärast isiku tuvastamist ja autoriseerimist.

  (5) Juurdepääs andmekogusse andmete esitamiseks ja neis muudatuste tegemiseks võimaldatakse veebipõhise kasutajaliidese kaudu andmekogu kasutamise õiguse andmisega. Vastutav töötleja määratleb kasutamise õiguse andmisel juurdepääsu ulatuse.

  (6) Andmekogu vastutaval töötlejal on õigus andmekogus töödeldavaid andmeid edastada Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile, Euroopa Komisjonile ja avaliku ülesande täitmiseks teise riigi pädevale asutusele Euroopa Liidu õigusakti või välislepingu alusel.

§ 16.  Andmete säilitamine

  (1) Andmekogus töödeldavate andmete säilitamisel lähtutakse järgmistest tähtaegadest:
  1) väljastatud dokumendi, millel on kehtivusaeg, ja dokumentide taotlemisega seotud andmeid ning elektroonilisi alusdokumente, säilitatakse 10 aastat dokumendi väljastamisest arvates;
  2) väljastatud dokumendi, millel ei ole kehtivusaega ja meresõidupraktika andmeid säilitatakse 50 aastat dokumendi väljastamisest või meresõidupraktika andmete andmekogusse sisestamisest arvates;
  3) paragrahvis 14 nimetatud logi säilitatakse kolm aastat logi loomisest arvates.

  (2) Andmed hävitatakse lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumisel.

  (3) Vastutav töötleja võib statistilistel eesmärkidel rakendada andmete hävitamise asemel andmete anonüümseks muutmist tagasikodeerimist mittevõimaldaval viisil.

§ 17.  Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende hävitamisele kuulumine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json