Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2021, 4

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 08.07.2021 nr 44

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruses nr 28 „COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „COVID-19 kriisiga võitlemine” meetme „Majanduse elavdamine” tegevuse „Korterelamute rekonstrueerimise toetamine” eesmärkide elluviimiseks.”;

4) paragrahvid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Toetuse andmise eesmärgid ja väljundinäitajad

(1) Toetuse andmise eesmärgid on:
1) korterelamute ohutuse tagamine;
2) korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine;
3) COVID-19 kriisi mõjude leevendamine.

(2) Määrus panustab meetme järgmiste väljundinäitajate saavutamisesse:
1) paranenud energiatarbimisklassiga korterite arv;
2) rekonstrueeritud hoonete pindala;
3) arvestuslik CO2 vähenemine aastas.

§ 3. Meetme rakendusüksus ja -asutus

(1) Rakendusüksus on Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx).

(2) Rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus).”;

5) määrust täiendatakse §-dega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

§ 41. Vaide esitamine

KredExi toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie KredExi kaudu rakendusasutusele vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) §-le 51.

§ 42. Puhastulu arvestamine

Tulu teenivale projektile, mille puhul projekti abikõlblikud kulud enne puhastulu mahaarvamist on üle 1 000 000 euro, kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-s 5 sätestatut ning puhastulu määratakse diskonteeritud puhastulu meetodil.”;

6) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abikõlblikud kulud on § 2 lõikes 2 nimetatud väljundinäitajate saavutamiseks ja taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud toetatavate tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud, mis vastavad ühendmääruse §-s 2 nimetatud kulu abikõlblikkuse ning käesoleva määruse tingimustele.”;

7) paragrahvi 9 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „on” sõnadega „lisaks ühendmääruse §-s 4 nimetatud kuludele”;

8) paragrahvi 9 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik meetme tegevuse abikõlblikkuse perioodi jooksul, millal projekti tegevused algavad ja lõpevad ning projekti elluviimiseks vajalikud abikõlblikud kulud tekivad. Projekti abikõlblikkuse periood algab lõikes 2 nimetatud kulu tekkimisest ja lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2023. aastal.”;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Meetme tegevuse abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuaril 2014. aastal ja lõpeb 31. detsembril 2023. aastal.”;

11) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 17 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 19 lõike 1 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 20 lõike 2 punktist 7 jäetakse välja sõnad „riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse vahendite arvelt rahastatud”;

16) määrust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Projektide valikukriteeriumid ja -metoodika

Projekti rahastamise otsustamise aluseks on asjaolu, kas taotlus ja selles kirjeldatud projekt vastab määruses sätestatud nõuetele ja panustab §-s 2 nimetatud toetuse andmise eesmärkide ja väljundinäitajate saavutamisse.”;

17) paragrahvi 22 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 24 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ning otsus summa suurendamiseks tehakse hiljemalt 30. juunil 2021. a”;

20) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „lähtutakse” sõnadega „struktuuritoetuse seaduse §-dest 28 ja 29, ühendmääruse §-dest 11–13 ning käesolevas”;

21) paragrahvi 28 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) KredEx võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 30.”;

22) paragrahvi 30 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „haldusmenetluse seaduse §-s 40” sõnadega „struktuuritoetuse seaduse §-s 23”;

23) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) täita struktuuritoetuste seaduse § 39 lõike 10 alusel kehtestatud teavitamisega seotud kohustusi.”;

24) paragrahvi 31 punktis 4 asendatakse sõnad „seitse aastat taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates” sõnadega „vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-s 35 sätestatule”;

25) paragrahvi 31 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) avalikustada oma veebilehel toetuse saaja nimi, meetme nimetus, summa ja toetuse maksmise kestus;”;

26) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 45 lõigetele 1 ja 2 ning ühendmääruse §-dele 21–23.”;

27) paragrahvi 32 lõikes 3 asendatakse arv „30” arvuga „60”;

28) paragrahvi 33 täiendatakse lõigetega 4–9 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva määruse pealkirja, preambuli, §-de 1–42, § 7 lõike 1, § 9, § 10 lõigete 1, 11 ja 4, § 17 lõike 4, § 19 lõike 1 punktide 3 ja 4 ning lõike 2 punkti 7, § 20 lõike 2 punkti 7, § 211, § 22 lõike 7, § 23 lõike 1 punkti 5, § 24 lõike 3, § 27 lõike 1, § 28 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 punkti 12, § 31 punktide 4 ja 6 ning § 32 lõigete 1 ja 3 2021. aasta juulis vastu võetud muudatusi kohaldatakse järgmistele toetuse saajatele:
1) toetuse saaja on täitnud § 19 lõike 2 punktides 1 ja 5 sätestatud kohustused;
2) toetuse saaja on rekonstrueerimistööde tellimiseks elektroonilises riigihangete registris avaldanud teate või esitanud pakkumuskutse ja KredEx on käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud korras taotluse rahuldamise otsust muutnud.

(5) Lõike 4 punktis 1 sätestatud juhul muudab KredEx omal algatusel taotluse rahuldamise otsuses toetuse saaja õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lõike 4 sissejuhatavast lauseosast.

(6) Lõike 4 punktis 2 sätestatud juhul esitab toetuse saaja KredExile kinnituse, et on lõike 4 punktis 2 nimetatud teate avaldanud või pakkumuskutse esitanud. Pakkumuskutse lisatakse kinnitusele.

(7) Lõikes 6 nimetatud kinnituste vastuvõtmise alguskuupäevast teavitab KredEx oma kodulehel vähemalt viis kalendripäeva enne kinnituste vastuvõtu algust. Kinnitusi võetakse vastu jooksvalt meetme tegevuse rahastamise eelarve ammendumiseni. Taotluse rahuldamise otsuste muutmine toimub vastavalt kinnituste vastuvõtmise järjekorrale. KredEx muudab taotluse rahuldamise otsuses toetuse saaja õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lõike 4 sissejuhatavast lauseosast.

(8) Kui toetuse saajale on enne lõike 4 jõustumist teostatud väljamakse, kohaldatakse toetuse saajale määruse redaktsiooni, mis kehtis vahetult enne lõike 4 jõustumist.

(9) Lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetamata toetuse saajale kohaldatakse vahetult enne lõike 4 jõustumist kehtinud määruse redaktsiooni.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json