Teksti suurus:

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud neljandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2011, 7

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud neljandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.08.2011 nr 33

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 1207 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2011. a korralduse nr 103 „Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise vahetuskokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning vahendite kasutamine” alusel sõlmitud riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavate elektriautode kasutamise tingimused ja korra.

  (2) Rohelise investeerimisskeemi kava „Elektriautode kasutusse andmine” (edaspidi roheline investeerimisskeem) raames antakse kohaliku omavalitsuse üksuste ja AS Hoolekandeteenused kasutusse elektriautod Mitsubishi i-MiEv (edaspidi auto), mille tulemusena suureneb elektriautode osakaal transpordisektoris ja paraneb sotsiaalteenuste kättesaadavus.

  (3) Taotluse menetlemisele kohaldub „Haldusmenetluse seadus”, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.  Rohelise investeerimisskeemi elluviija

  Rohelise investeerimisskeemi viib ellu Sotsiaalministeerium (edaspidi ministeerium).

§ 3.  Toetus

  Toetus on elektriauto Mitsubishi i-MiEV tasuta kasutusõigus.

§ 4.  Toetuse taotleja ja saaja

  (1) Toetuse taotlejaks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksused ja AS Hoolekandeteenused.

  (2) Toetuse saajaks on kohaliku omavalitsuse üksused ja AS Hoolekandeteenused, kes saavad tasuta kasutusse autod, mille kohta sotsiaalminister on teinud taotluse rahuldamise otsuse.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 5.  Rohelise investeerimisskeemi raames elektriautode kasutusse andmise alused

  (1) Määruses sätestatud tingimused ja kord on aluseks auto kasutuslepingus sätestatavatele tingimustele.

  (2) Toetuse taotleja esitab ministeeriumile taotluse määruse lisas esitatud vormil 21 kalendripäeva jooksul alates määruse jõustumisest. Taotluse võib esitada paberkandjal allkirjastatuna või elektrooniliselt digitaalallkirjaga. Paberkandjal esitatud taotluse korral tuleb edastada ka elektrooniline koopia.

  (3) Punktis 2 nimetatud tähtajast hiljem esitatud taotlus tagastatakse taotlejale.

  (4) Iga vormikohase taotluse esitanud kohaliku omavalitsuse üksus ja iga AS Hoolekandeteenused hooldekodu saab tasuta kasutusse vähemalt ühe auto. Kui rohelise investeerimisskeemi toetusest ei piisa kõikide esitatud taotluste täies mahus rahuldamiseks, lähtutakse taotluste rahuldamisel järgmistest kriteeriumitest:
  1) rahuldatakse taotlus, mille auto prognoositud läbisõit kuus on suurim;
  2) kui autode prognoositud läbisõit kuus on võrdne, rahuldatakse taotlus, mille klientide arv auto kohta on suurem.

  (5) Taotlused rahuldatakse autopõhiselt.

  (6) Otsuse taotluse osalise või täieliku rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb sotsiaalminister 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates.

  (7) Otsus tehakse taotlejale teatavaks tema näidatud elektronposti aadressil ja avaldatakse Sotsiaalministeeriumi kodulehel kahe tööpäeva jooksul pärast otsuse allkirjastamist.

  (8) Kui esimeses taotlusvoorus ei esitata taotlusi kogu toetuse ulatuses, korraldatakse sotsiaalministri otsusega täiendav taotlusvoor hiljemalt 30.04.2012. Täiendav taotlusvoor kestab 21 kalendripäeva, mille järel teeb sotsiaalminister otsuse taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta 15 kalendripäeva jooksul.

  (9) Ministeerium ja toetuse saaja sõlmivad auto kasutamiseks tähtajalise vara tasuta kasutamise lepingu.

  (10) Pärast lepingu sõlmimist annab autod toetuse saajale üle selleks ministeeriumi poolt volitatud isik üleandmis-vastuvõtmisaktiga.

3. peatükk Ministeeriumi ja toetuse saaja õigused ja kohustused 

§ 6.  Ministeeriumi õigused ja kohustused

  (1) Ministeeriumil on õigus:
  1) küsida täiendavaid andmeid taotluses esitatud andmete kohta;
  2) koguda ja edastada andmeid auto läbisõidu kohta rohelises investeerimisskeemis ette nähtud isikutele ja otstarbel;
  3) kontrollida autode sihipärast kasutamist, saada selleks toetuse saajalt dokumente ja teha kohapealset kontrolli;
  4) kasutuslepingu rikkumise korral nõuda auto tagasi või kasutada muid õiguskaitsevahendeid;
  5) nõuda auto tagasi, kui auto reaalne läbisõit on väiksem taotluses prognoositust.

  (2) Ministeerium kohustub:
  1) sõlmima vara tasuta kasutamise lepingu toetuse saajaga ja andma auto toetuse saaja kasutusse hiljemalt 30. juuniks 2012. a;
  2) korraldama enne auto üleandmist selle registreerimise Eesti liiklusregistris ja paigaldama alarmsüsteemi;
  3) paigaldama autole andmete salvestaja;
  4) varustama auto nõuetekohase liiklusohutuspaketiga (autoapteek, tulekustuti, tõkiskingad, ohukolmnurk ja helkurvest) ja ühe komplekti talverehvidega;
  5) korraldama kasutajatele tasuta koolituse auto turvalise ja säästliku kasutamise kohta.

§ 7.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) võtma autod tasuta kasutusse kuni 31. detsembrini 2015. a ja andma need sotsiaaltöötajate, koduhooldustöötajate või AS Hoolekandeteenused pakutava sotsiaalteenuse vahetu osutaja käsutusse nende vahetu klienditööga seotud tegevuseks;
  2) mitte andma autosid allrendile kolmandatele isikutele, v.a isikutele, kellega on sõlmitud leping sotsiaalteenuste osutamiseks omavalitsuse territooriumil;
  3) mitte kasutama toetust tulu teenimiseks;
  4) sõlmima liikluskindlustuse lepingu ja kaskokindlustuse lepingu ning tasuma kõik auto ja selle kasutamise, hooldamise ja remondiga seotud kulud;
  5) tegema autole regulaarselt hooldust vastavalt tootja kehtestatud hooldusnõuetele Mitsubishi Motors Corporationi ametliku esindaja juures;
  6) tellima kõik remonttööd Mitsubishi Motors Corporationi ametlikult esindajalt;
  7) ostma taastuvenergia päritolutunnistusi võrdselt auto tarbitud elektrienergia hulgaga;
  8) tagama sobiliku koha ja võimaldama autode laadimissüsteemi paigaldamise ning tegema selleks igakülgset koostööd KredEx AS-ga;
  9) võtma laadimissüsteemi pärast paigaldamist enda bilanssi ning tagama selle nõuetekohase hoolduse ja remondi;
  10) võimaldama ministeeriumi esindajal kontrollida autode sihipärast kasutamist;
  11) esitama ministeeriumile nõudmisel autode kasutamist puudutavad dokumendid ja informatsiooni 10 tööpäeva jooksul nõude esitamisest.

§ 8.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  Toetuse saaja esitab ministeeriumile lepingus sätestatud tingimustel ja korras iga aasta 31. detsembri seisuga aruande taastuvenergia kasutamise kohta. Aruanne esitatakse ministeeriumile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Taotlus

/otsingu_soovitused.json