Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2012, 1

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 06.08.2012 nr 56

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 28 alusel.

§ 1.   Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruses nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „ARK” sõnaga „Maanteeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõike 11 punktis 2 asendatakse sõna „kaitsejõud” sõnaga „kaitsevägi”;

3) paragrahvi 1 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Määruse nõudeid ei kohaldata traktori ja trolli juhile.”;

4) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekst „Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse andmebaasis (edaspidi ARK)” sõnadega „Maanteeameti andmebaasis”;

5) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Maanteeamet hindab enne koolitusasutuse õppekava kinnitamisele esitamist koolitusasutuse vastavust sõidukijuhi ametiõppe läbiviimiseks. Hinnatakse alusõppe ja vastava kategooria sõiduki juhtimisõiguse saamisega ühendatud koolituse ning töökeskkonda ja liiklusohutust käsitlevat valikainete läbiviimise võimaluste vastavust koolituse eesmärkidele ja õppekavale. Maanteeamet annab enne õppetöö algust hinnangu koolitusasutuse poolt koostatud õppekava vastavuse kohta käesolevale määrusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määrusele nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad”.”;

6) paragrahvi 91 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kiirendatud ametikoolituse kursusele lisandub taotletava kategooria mootorsõidukijuhi koolitus, mille minimaalne maht on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad”. Kui õppima asumisel isik ei ole läbinud nimetatud määruses toodud juhi esmaõppe lõppastme koolitust, tuleb see läbida kursuse jooksul.”;

7) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Lõikes 5 sätestatud ametikoolituse läbinud ja C-kategooria auto juhtimisõigust omav isik võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60) kohase kutsetunnistuse omamist näitava koodi 95 korral täiendavalt läbida CE-kategooria autorongi koolituskursuse.”;

8) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ametikoolituse ja täienduskoolituse kursustel osalemiseks esitab isik koolitusasutusele:
1) juhiloa, sealhulgas esmase juhiloa, kui see on isikule väljastatud või isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi;
2) mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, kui isik taotleb esmakordselt juhtimisõigust.”;

9) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Koolitusasutus peab Maanteeametile esitama hiljemalt üks päev pärast õppetöö algust õpperühma nimekirja, mis sisaldab koolitusasutuse nime ja registrikoodi, kursusel osaleva isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, lisa 3 kohase õppekava koodi, kursuse algus- ja lõpukuupäeva ning õpperühma numbrit.”;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Maanteeametil on õigus nõuda koolitusasutuselt koolituse tunniplaani.

(62) Taksojuhi täienduskoolituse korral peab koolitusasutus teatama Maanteeametile hiljemalt üks tööpäev enne koolituskursuse algust liiklusregistris olevate andmete kontrollimiseks kursusel osaleva isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.”;

11) paragrahvi 10 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui liiklusregistris puudub nõuetekohane elektrooniline foto või see on vanem kui kolm aastat, peab kursusel osalev isik selle tegema kutsetunnistuse taotlemisel Maanteeametis.”;

12) paragrahvi 10 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Koolitusasutuse ja Maanteeameti vaheline lõigetes 6, 61 ja 8 nimetatud andmevahetus toimub elektroonselt. Dokumentide saatja peab seejuures olema veebikeskkonnas autenditud või dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.”;

13) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taksojuhi täienduskoolitusele võetakse isikuid, kellel on määruse lisa 2 kohane taksojuhi kutsetunnistus.”;

14) paragrahvi 121 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isik saab osaleda selle veoliigi täienduskoolituses, mis kategooria sõiduki juhtimisõigus on talle antud.”;

15) paragrahvi 121 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Isiku poolt valitud § 191 või § 641 kohast töökeskkonda ja liiklusohutust käsitlevat valikainet, mille läbiviimine nõuab erivarustust (erisõiduk, kohandatud õppeväljak, õppemetoodika, trenažöör jne) ja läbiviijalt eriettevalmistust, võib läbida enne kursuse algust kahe koolitusperioodi vahelisel ajal ka mõnes teises koolitusasutuses.”;

16) paragrahvi 13 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Koolitusasutus esitab Maanteeametile ametikoolituse või täienduskoolituse õppekava läbinud ja eksami sooritanud isikute eksamiprotokolli hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast eksami toimumist. Koolitusasutus esitab eksamiprotokolli Maanteeametile elektroonselt, kusjuures dokumentide saatja peab olema veebikeskkonnas autenditud või dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.”;

17) paragrahvi 131 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ametikoolituse tunnistuse taotlemisel § 13 lõikes 7 nimetatud eksami sooritanud isik esitab Maanteeametile kutsetunnistuse vormistamiseks:
1) juhiloa või esmase juhiloa;
2) isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi, kui esitatakse välisriigis välja antud juhiluba;
3) mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja mootorsõidukijuhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
4) andmed või maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta.”;

18) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taksojuhi kutsetunnistust ei väljastata esmase juhiloa omanikule.”;

19) paragrahvi 131 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maanteeameti väljastatud veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistusele märgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/126/EÜ nimetatud ühenduse ühtlustatud kood ja tunnistuse kehtivusaeg (näiteks „95. 01.01.2017”).”;

20) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Ametikoolituse tunnistuse duplikaadi taotleja peab Maanteeametile esitama seletuskirja ametikoolituse tunnistuse või taksojuhi kutsetunnistuse asendamise tinginud asjaolude kohta ja § 131 lõikes 1 nimetatud dokumendid.”;

21) paragrahvi 14 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) „Liiklusseaduse” § 111 lõikes 1 nimetatud mootorsõidukijuhi koolitamise luba.”;

22) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppedokumentatsiooni tuleb säilitada viis aastat. Õppedokumentatsiooni võib säilitada elektroonilises andmebaasis, kui dokumendid, mis peavad olema allkirjastatud, on allkirjastatud digitaalselt.”;

23) paragrahv 191 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 191. Veoautojuhi täienduskoolituse õppeained ja mahud

Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest ja mahtudest:

Tabel 2B


Õppeaine nimetus

Õppetunde
sealhulgas
teoreetilisi
õppetunde
praktilisi
õppetunde
1. Tööõiguse alused
  6
  6
2. Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
  5
  2
3
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine
  4
  4
4. Autovedude korraldus, ökonoomika, teemakohase seadusandluse muudatused
  8
  6
2
5. Kindlustused ja vastutus
  5
  3
2
6. Töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus
    või valikained:
    6.1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, või
    6.2. Sõiduki dünaamika ja juhtimisvõtted, või
    6.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud, või
    6.4. Paaksõiduki juhtimise koolitus, või
    6.5. Veoste kinnitamine
  7
  7

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
Kokku
35
28
  7”;

24) paragrahvid 22–28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Tööleping

(1) Töölepingu sõlmimine, selle muutmine, lõpetamine, üleminek, tühistamine, ülesütlemine.

(2) Töötingimustest teavitamine, sealhulgas tööülesannete kirjeldus, töötegemise asukoht.

(3) Tähtajaline tööleping, selle sõlmimine, pikendamise piirang.

(4) Töötasu ja selle arvutamine viis, kinnipeetavad maksud, võimalikud hüved.

(5) Töötaja kohustused, vastutus, lähetused.

(6) Tööandja kohustused, vastutus.

(7) Töötamine renditööjõuna, sealhulgas millised õigused ja kohustused on tööandjal ja millised juhti kasutaval ettevõtjal.

(8) Isikuandmete töötlemine töösuhetes, sealhulgas tervisekontrolli andmete tuvastamine, tööõnnetustest teatamine, joobeseisundi tuvastamine, juhtimisõiguse tuvastamine.

§ 23. Töö- ja puhkeaeg

(1) Töö- ja puhkeaeg „Töölepingu seaduse” tähenduses.

(2) Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja erisused tulenevalt eelkõige Nõukogu määrusest (EMÜ) nr 3821/85, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006 ja liiklusseadusest.

(3) Töö- ja puhkeaja planeerimine ja arvestus.

§ 24. Töötaja puhkus

Puhkuse liigid, kestus, tasustamine.

§ 25. Töö tasustamine

(1) Töötasu suurus, alammäär, keskmine töötasu, lisatasud.

(2) Kinnipeetavad maksud ja maksed.

(3) Autojuhi töötasu arvutamise ja maksmise erisused tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 10 nõuetest.

§ 26. Töökaitse, tööohutus, töötervishoid

(1) Tööohutuse ja töökaitsega seotud tööandja ja töövõtja vahelised vastastikused kohustused ja vastutus.

(2) Autojuhi tööga seotud ohud teel, laadimisel, sõiduki hooldamisel.

(3) Autojuhi terviseriski põhjused, sealhulgas stress, müra, vibratsioon, saastatud õhk, pikka aega istumine, töö- ja puhkeaja nõuete eiramine, tavatud tööajad, muutuvad ilmastikutingimused.

(4) Õnnetusriski põhjused, sealhulgas tulekahi, ebaõige tegutsemine koorma laadimisel ja kinnitamisel, kokkupuutel külmade või kuumade veostega või veetavate elusloomadega.

(5) Võimalikud töövigastused, nende uurimine ja töövigastustest põhjustatud kahjude hüvitamine.

§ 27. Sotsiaalsed tagatised

Pension, sealhulgas pensionikindlustus, pensionide liigid, pensionile jäämise iga, määrad ja väljamaksmine kord.

§ 28. Töövaidluste lahendamine

(1) Töölepingut puudutavate töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus, nende pädevus.

(2) Kollektiivsete töötülide lahendamine, institutsioonid, nende pädevus.”;

25) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Bussijuhi ametikoolituse õppekavas olev kümnetunnine individuaalne sõidupraktika peab toimuma ühe tunni ulatuses kas käsilülitus- või automaatkäigukastiga bussiga erinevalt ülejäänud sõidupraktikast.”;

26) paragrahvid 67–73 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 67. Tööleping

(1) Töölepingu sõlmimine, selle muutmine, lõpetamine, üleminek, tühistamine, ülesütlemine.

(2) Töötingimustest teavitamine, sh tööülesannete kirjeldus, töötegemise asukoht.

(3) Tähtajaline tööleping, selle sõlmimine, pikendamise piirang.

(4) Töötasu ja selle arvutamine viis, kinnipeetavad maksud, võimalikud hüved.

(5) Töötaja kohustused, vastutus, lähetused.

(6) Tööandja kohustused, vastutus.

(7) Töötamine renditööjõuna, sh millised õigused ja kohustused on tööandjal ja millised juhti kasutaval ettevõtjal.

(8) Isikuandmete töötlemine töösuhetes, sealhulgas tervisekontrolli andmete tuvastamine, tööõnnetustest teatamine, joobeseisundi tuvastamine, juhtimisõiguse tuvastamine.

§ 68. Töö- ja puhkeaeg

(1) Töö- ja puhkeaeg „Töölepingu seaduse” tähenduses.

(2) Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja erisused tulenevalt eelkõige Nõukogu määrusest (EMÜ) nr 3821/85, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006 ja liiklusseadusest.

(3) Töö- ja puhkeaja planeerimine ja arvestus.

§ 69. Töötaja puhkus

Puhkuse liigid, kestus, tasustamine.

§ 70. Töö tasustamine

(1) Töötasu suurus, alammäär, keskmine töötasu, lisatasud.

(2) Kinnipeetavad maksud ja maksed.

(3) Autojuhi töötasu arvutamise ja maksmise erisused tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 10 nõuetest.

§ 71. Töökaitse, tööohutus, töötervishoid

(1) Tööohutuse ja töökaitsega seotud tööandja ja töövõtja vahelised vastastikused kohustused ja vastutus.

(2) Autojuhi tööga seotud ohud teel, laadimisel, sõiduki hooldamisel.

(3) Autojuhi terviseriski põhjused, sealhulgas stress, müra, vibratsioon, saastatud õhk, pikka aega istumine, töö- ja puhkeaja nõuete eiramine, tavatud tööajad, muutuvad ilmastikutingimused.

(4) Õnnetusriski põhjused, sealhulgas tulekahi, ebaõige tegutsemine koorma laadimisel ja kinnitamisel, kokkupuutel külmade või kuumade veostega või veetavate elusloomadega.

(5) Võimalikud töövigastused, nende uurimine ja töövigastustest põhjustatud kahjude hüvitamine.

§ 72. Sotsiaalsed tagatised

Pension, sealhulgas pensionikindlustus, pensionide liigid, pensionile jäämise iga, määrad ja väljamaksmine kord.

§ 73. Töövaidluste lahendamine

(1) Töölepingut puudutavate töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus, nende pädevus.

(2) Kollektiivsete töötülide lahendamine, institutsioonid, nende pädevus.”;

27) paragrahv 751 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 751. Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste teenindamine

(1) Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste puudega seotud teadlikkuse suurendamine, eelkõige tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 1–12), II lisa nõuetest.

(2) Bussijuhi kohustused lõikes 1 nimetatud isikute teenindamisel.”;

28) paragrahvi 116 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõidutehnika, liiklusreeglite järgimise ning erinevate liiklusolukordade ja sõidutingimustega arvestamine.”;

29) paragrahvid 118, 1181 ja 119 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 118. Taksojuhi ametikoolituse õppekava õppeained ja mahud

Taksojuhi ametikoolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest ja mahtudest:

Tabel 4


Õppeaine nimetus

Õppetunde
sealhulgas
teoreetilisi
õppetunde
praktilisi
õppetunde
1. Tööõiguse alused
  4
  3
1
2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
  7
  3
4
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine
  5
  5
4. Majandustegevuse alused
  2
  2
5. Taksovedude korraldus, seadusandluse muudatused
  8
  6
2
6. Kindlustused
  2
  1
1
7. Taksojuhi vastutus
  2
  2
8. Töökeskkond ja liiklusohutus
  3
  3
Kokku
33
25
8

§ 1181. Täienduskoolitus, õppeained ja mahud

(1) Taksojuhi täienduskoolituse kestus peab olema seitse tundi.

(2) Lõikes 1 nimetatud koolitusel peab käsitlema käesoleva määruse § 121 lõigete 1 ja 9, § 1291, § 131 lõigete 4 ja 5, § 1361, § 141 lõike 6, § 143 ja § 149 toodud õppekava teemasid.

§ 119. Õppetöö kestus

(1) Taksojuhi ametikoolituse õppekava alusel toimuva kursuse kestus on päevase õppevormi korral vähemalt üks nädal ja õhtuse õppevormi korral vähemalt kaks nädalat.

(2) Taksojuhi täienduskoolituse õppekava alusel toimuva kursuse kestus on vähemalt üks päev.”;

30) paragrahvid 121–127 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Tööleping

(1) Töölepingu sõlmimine, selle muutmine, lõpetamine, üleminek, tühistamine, ülesütlemine.

(2) Töötingimustest teavitamine, sealhulgas tööülesannete kirjeldus, töötegemise asukoht.

(3) Tähtajaline tööleping, selle sõlmimine, pikendamise piirang.

(4) Töötasu ja selle arvutamine viis, kinnipeetavad maksud, võimalikud hüved.

(5) Töötaja kohustused, vastutus, lähetused.

(6) Tööandja kohustused, vastutus.

(7) Töötamine renditööjõuna, sh millised õigused ja kohustused on tööandjal ja millised juhti kasutaval ettevõtjal.

(8) Isikuandmete töötlemine töösuhetes, sealhulgas tervisekontrolli andmete tuvastamine, tööõnnetustest teatamine, joobeseisundi tuvastamine, juhtimisõiguse tuvastamine.

(9) Füüsilisest isikust ettevõtja erisused.

§ 122. Töö- ja puhkeaeg

(1) Töö- ja puhkeaeg „Töölepingu seaduse” tähenduses.

(2) Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja erisused tulenevalt „Liiklusseadusest”.

(3) Töö- ja puhkeaja planeerimine ja arvestus.

§ 123. Töötaja puhkus

Puhkuse liigid, kestus, tasustamine.

§ 124. Töö tasustamine

(1) Töötasu suurus, alammäär, keskmine töötasu, lisatasud.

(2) Kinnipeetavad maksud ja maksed.

(3) Autojuhi töötasu arvutamise ja maksmise erisused tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 10 nõuetest.

§ 125. Töökaitse, tööohutus, töötervishoid

(1) Tööohutuse ja töökaitsega seotud tööandja ja töövõtja vahelised vastastikused kohustused ja vastutus.

(2) Autojuhi tööga seotud ohud teel, sõiduki hooldamisel.

(3) Autojuhi terviseriski põhjused, sealhulgas stress, müra, vibratsioon, saastatud õhk, pikka aega istumine, töö- ja puhkeaja nõuete eiramine, tavatud tööajad, muutuvad ilmastikutingimused.

§ 126. Sotsiaalsed tagatised

Pension, sealhulgas pensionikindlustus, pensionide liigid, pensionile jäämise iga, määrad ja väljamaksmine kord.

§ 127. Töövaidluste lahendamine

(1) Töölepingut puudutavate töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus, nende pädevus.

(2) Kollektiivsete töötülide lahendamine, institutsioonid, nende pädevus.”;

31) paragrahv 1291 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1291. Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste teenindamine

(1) Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste õigused.

(2) Taksojuhi kohustused lõikes 1 nimetatud isikute teenindamisel.”;

32) paragrahvid 131 ja 132 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 131. Üldnõuded

(1) Taksode üldehitus, liigitus ja lühiiseloomustus.

(2) Tehase poolt taksodeks ehitatud autode erinevused.

(3) Autode VIN-koodid (tehasetähised), põhiandmed andmesildil, nende võimalikud asukohad ja võrdlus sõiduki dokumentidega.

(4) Nõutavad lisaseadmed, sealhulgas taksomeeter, printer, plafoon.

(5) Taksomeetrite tüübikinnitus, kohaldamine, taatlemine.

(6) Taksode tehnohoolduse põhimõtted, sealhulgas:
1) mootori õlitussüsteemi hooldus;
2) mootori toitesüsteemi hooldus;
3) mootori jahutussüsteemi hooldus;
4) pidurisüsteemi hooldus.

(7) Nõuded rehvidele ja lubatud mustrisügavusele. Rehvide valik, rehvide tähistamine koormusindeksi ja kiiruskategooria alusel. Taastatud rehvid. Talverehvide ja naastrehvide kasutamine.

§ 132. Mootor

(1) Mootorite liigitus, sh ottomootorid, diiselmootorid, hübriidmootorid, elektrimootorid.

(2) Mootori jahutus-, toite-, õlitus- ja väljalaskesüsteem.

(3) Mootori jahutusvedelike margid, tähistus ja kasutamine.

(4) Mootoriõlide liigitus, nende kvaliteedinäitajad ning markeerimine. Õlide omadused ning nende muutumine töötamise käigus.

(5) Kütusekulu optimeerimine.”;

33) paragrahvid 133–135 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahv 137 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvid 139 ja 140 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 143 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Taksojuhi kvalifikatsiooninõuded.”;

37) paragrahv 144 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 158 lõikes 2 asendatakse sõna „kaitsejõududes” sõnaga „kaitseväes”;

39) paragrahvi 159 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 159 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Bussijuhi ametikoolituse õppekavas olev kümnetunnise individuaalse sõidupraktika nõue kas käsilülitus- või automaatkäigukastiga bussiga vähemalt ühe sõidutunni ulatuses erinevalt ülejäänud sõidupraktikast jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.”;

41) määrust täiendatakse lisaga 3 (lisatud).

§ 2.   Käesolev määrus jõustub 2012. aasta 1. septembril.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 3 Ametikoolituse õppekavade koodid

/otsingu_soovitused.json