Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2012, 2

Põllumajandusministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 06.08.2012 nr 72

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4, 5 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4 ning § 118 lõike 8 alusel.”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse seemnekartuli ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) seemnekartuli kategooriad ja nende kvaliteedinõuded, seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäärad, seemnekartuli tootmise nõuded, proovide suurused, proovi võtmise meetodid ning seemnekartuli nõuetekohasuse kindlakstegemise nõuded, sertifitseerimise kord ja nõuded, seemnekartuli pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning seemnekartuli müügipakendi märgistamise nõuded, sertifitseerimist tõendava dokumendi väljaandmise kord, etiketi sisu ja vormi nõuded ning turustamise nõuded.

(2) Seemnekartuli tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka taimekaitseseaduses sätestatud nõudeid.

(3) Seemnekartuli mikropaljundamise teel tootmise suhtes kohaldatakse põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruses nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” kehtestatud nõudeid ja selle määruse asjakohaseid nõudeid.”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „meristeemtaimedest” sõnaga „mikrotaimedest”;

4) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lõigetes 3–5 nimetatud tunnustega mugulaid võib seemnekartulipartiis kokku olla kuni 6% selle kaalust.”;

5) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Seemnekartuli, välja arvatud säilitussordi seemnekartuli ja § 2 lõike 3 punktis 1 nimetatud seemnekartuli suuruse nõuded seemnekartulipartii kohta on järgmised:
1) mugula läbimõõt on vähemalt 25 millimeetrit;
2) samas seemnekartulipartiis on suurima ja väikseima mugula läbimõõdu vahe kuni 25 millimeetrit;
3) kui mugula keskmine läbimõõt on üle 35 millimeetri, väljendatakse seemnekartuli suurima ja väikseima mugula suurus viiega jaguva arvuga;
4) sama seemnekartulipartii kaalust võib kuni 3% olla lubatust suuremaid või kuni 3% lubatust väiksemaid mugulaid.”;

6) paragrahvi 3 lõike 8 tabel koos selle järel oleva normitehnilise märkusega sõnastatakse järgmiselt:


Viirus

Viiruse esinemine vastavalt kategooriale

SE

E1

E2

E3

A

A ja Y kokku

0,5%

2,0%

2,0%

4,0%

10,0%

Keerdlehisus

0%

²
²
²
²

M

0%

²
²
²
²

S

0%

²
²
²
²

X

0%

²
²
²
²

7) paragrahvide 7 ja 71 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „sertifitseerimise nõuetekohasuse kontrollimiseks” sõnaga „sertifitseerimiseks”;

8) paragrahvi 7 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud säilitussordi seemnekartul,”;

9) paragrahvi 71 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või volitatud põldtunnustaja”;

10) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Säilitussordi seemnekartuli mikrotaimede tarnija teavitab Põllumajandusametit kavandatavast mikrotaimede tootmise kogusest 15. aprilliks. Säilitussordi mikrotaimede partii peab olema teistest partiidest selgelt eristatav.”;

11) paragrahvi 8 lõike 3 tabel sõnastatakse järgmiselt:


Seemnekartulitaimiku nõuded

Seemnekartuli kategooria

SE

E1

E2

E3

A

1) minimaalne sordiehtsus

100%

99,75%

99,75%

99,75%

99,5%

2) minimaalne sordipuhtus

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,8%

3) raske viirushaiguse tunnustega taimi maksimaalselt 4

0%

0%

0,2%

0,5%

1,0%

4) viirushaigeid taimi kokku maksimaalselt 5

0,2%

0,2%

0,5%

1,0%

4,0%3

5) varrepõletikku nakatunud taimi maksimaalselt

0%

0%

0,5%

0,5%

2,0%

12) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalveametnik võtab bakter- ja viirushaiguse määramiseks mugulaproovi seemnekartulipõllult koristamata või koristatud seemnekartulist.

(2) Seemnekartulipõllult võetakse mugulaproov, kui põllult on kartulipealsed eemaldatud ja ei esine uuesti kasvama läinud kartulitaimi. Kartulimugulaid võetakse ühtlaselt üle kogu seemnekartulipõllu, kuid mitte rohkem kui üks mugul ühest kartulipesast.

(3) Seemnekartulipõllult koristatud ning sorteerimata, kuid selgelt eristatavast seemnekartulipartiist võetakse mugulaproov ühtlaselt kogu seemnekartulipartiist selliselt, et võetud mugulaproov iseloomustaks kogu partiid. Seemnekartulipartiid peab olema võimalik kindlaks teha sellele lisatud dokumendi alusel, millele on kantud seemnekartuli sordi nimi, kategooria, põldtunnustamise kontrollakti number ja andmed partii suuruse kohta. Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud taimekahjustaja esinemise kahtluse korral võtab Põllumajandusameti järelevalveametnik mugulaproovi laboratoorseks analüüsimiseks.

(4) Sertifitseeritud seemnekartuli kategooria seemnekartulina sertifitseeritavast seemnekartulipartiist võetakse mugulaproov viirushaiguse määramiseks üksnes viirushaigusele vastuvõtliku seemnekartuli sordi korral.

(5) Viirushaiguse määramiseks võetava mugulaproovi suurus on kuni 200 mugulat iga partii tootmiseks kasutatud põllumaa kolme hektari kohta.

(6) Kartuliringmädaniku ja pruun-baktermädaniku määramiseks võetava mugulaproovi suurus on kuni 200 mugulat iga partii tootmiseks kasutatud põllumaa hektari kohta.

(7) Seemnekartuli tarnija tagab proovivõtmise jaoks juurdepääsu pakendile või konteinerile.

(8) Kvaliteedi määramiseks võtab järelevalveametnik müügiks ette valmistatud ja pakendatud seemnekartulipartiist mugulaproovi, võttes mugulaid ühtlaselt kogu seemnekartulipartiist selliselt, et võetud mugulaproov iseloomustaks kogu partiid. Järelevalveametnik sulgeb sertifitseeritava seemnekartulipartii müügipakendi Põllumajandusameti turvakleebise või plommiga.

(9) Kvaliteedi määramiseks võetava mugulaproovi suurus on 200 mugulat. Proovide arv sõltuvalt seemnekartulipartii suurusest on järgmine:
1) partii alla 20 tonni – 1;
2) partii 21–60 tonni – 2;
3) partii 61–100 tonni – 3;
4) üle 100-tonnise partii puhul võetakse lisaks punktis 3 nimetatud proovidele üks mugulaproov iga 50 tonni kohta, mis ületab 100 tonni.”;

13) paragrahvi 91 lõikes 1 asendatakse arv „7” arvuga „9”;

14) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 3 lõigetes 2–5 nimetatud kvaliteedi määramiseks võetavat mugulaproovi analüüsib visuaalselt Põllumajandusameti järelevalveametnik.”;

15) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seemnekartul pakendatakse üksnes uude müügipakendisse või puhtasse konteinerisse.

(2) Seemnekartuli müügipakendi või konteineri sulgemiskoht või etiketi nööriga kinnitamise korral kinnituskoht, välja arvatud ühekordse sulgemissüsteemi kasutamise korral, peab olema pitseeritud järelevalveasutuse plommiga või peab müügipakendi sulgemiskoht olema läbi õmmeldud etiketiga. Müügipakend suletakse selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi või etiketti) rikkumata või pakendile avamisjälgi jätmata.

(3) Säilitussordi seemnekartuli müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tarnija.

(4) Pakendatud ja märgistatud seemnekartuli müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes järelevalveametniku järelevalve all, kui selles olevat seemnekartulit kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul märgitakse pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja järelevalveasutuse nimi etiketile.”;

16) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teave seemnekartuli keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile või tarnija dokumendile ja müügipakendile või selle sisse. Kui seemnekartuli keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse märgistusel taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.”;

17) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõnad „ning sertifitseeritud seemnekartuli etikett on sinist värvi” tekstiosaga „, sertifitseeritud seemnekartuli etikett on sinist värvi ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-s 32 nimetatud tootmiskatse tegemiseks turustatava seemnekartuli etikett on oranži värvi”;

18) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemnekartuli etiketile märgitakse vähemalt:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või nende tähised;
2) tootja identifitseerimisnumber (Eesti tootjal taimetervise registri kande number) või seemnekartulipartii number;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
4) liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna „Supereliitseemnekartul”.

(2) Eliit- ja sertifitseeritud seemnekartuli etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või nende tähised;
3) tootja identifitseerimisnumber (Eesti tootjal taimetervise registri kande number) või seemnekartulipartii number;
4) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta;
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) tootjariigi nimi;
8) seemnekartuli kategooria ja selle lühend, vajaduse korral ka alamkategooria;
9) seemnekartuli mugula suurus;
10) deklareeritud netokaal.

(3) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli etiketile märgitakse vähemalt:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või nende tähis;
2) isiku taimetervise registri kande number või seemnekartulipartii number;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud... (kuu ja aasta)”;
4) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõnad „Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna istutusmaterjal”;
7) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”.

(4) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad „Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna istutusmaterjal”;
2) sordinimi ladina tähtedega;
3) seemnekartuli klooni nimi või number;
4) tarnija nimi;
5) müügipakendi sulgemise kuupäev;
6) tootjariigi nimi;
7) tootmisaasta;
8) isiku taimetervise registri kande number või seemnekartulipartii number;
9) tarnija dokumendi number;
10) taimede arv;
11) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”.

(5) Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-s 32 nimetatud tootmiskatse tegemiseks turustatava seemnekartuli tarnija dokumendile, trükitud või tembeldatud teabele märgitakse vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) seemnekartulipartii number;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi, mille all seemnekartulit turustatakse (sordiaretaja viide, kavandatav või heakskiidetud sordinimi), ning kui on olemas, siis sordi sordilehte võtmise taotluse number;
6) sõnad „Sort ei ole võetud sordilehte”;
7) sõnad „Ainult testiks ja katseks”;
8) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”;
9) seemnekartuli mugula suurus;
10) deklareeritud netokaal.

(6) Säilitussordi seemnekartuli tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) etiketi kinnitanud tarnija ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) tarnija taimetervise registri kande number;
4) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) sõna „Säilitussort”;
8) päritolupiirkond;
9) seemnekartuli tootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
10) seemnekartulipartii number;
11) deklareeritud neto- või brutokaal või mugulate või taimede arv.”;

19) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „sordilehte võetud” sõnaga „kartulisordi”;

20) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Turustatav mikropaljundamise teel toodetud seemnekartuli, sealhulgas säilitussordi seemnekartuli mikrotaim peab vastama § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele, olema vaba kartuli-keerdlehisusest (Potato leaf roll virus), kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viirustest ja kartuli varrepõletikust (Erwinia spp.) ning olema nõuetekohaselt märgistatud.”;

21) normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

2 Analüüsimine ei ole kohustuslik.
3 Arvesse ei võeta kergeid mosaiiktunnuseid, mis põhjustavad nõrka värvimuutust, kuid ei too kaasa lehtede deformeerumist.
4 Raskesse viirushaigusesse nakatumise korral ei võeta põldtunnustamisel arvesse selle viiruse kergeid tunnuseid.
5 Viirushaigete taimede esinemise korral kohaldatakse nimetatud piirmäära üksnes juhul, kui viirushaiguse on põhjustanud Euroopa päritolu viiruse isolaat.”

§ 2.   Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” § 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna kategooria”.

§ 3.   Põllumajandusministri 7. juuni 2006. a määrus nr 68 „Seemnest ja seemnekartulist proovide võtmise meetodid” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määrus jõustub 1. novembril 2012. aastal.

Keit Pentus
Keskkonnaminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json