Teksti suurus:

Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2012, 9

Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 03.05.2006 nr 58
RTL 2006, 40, 701
jõustumine 15.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.08.2006RTL 2006, 63, 114218.08.2006
14.09.2006RTL 2006, 70, 128623.09.2006
26.03.2007RTL 2007, 27, 48506.04.2007
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
08.12.2009RTL 2009, 94, 138301.07.2010
10.03.2010RTL 2010, 12, 22222.03.2010
06.08.2012RT I, 10.08.2012, 201.11.2012

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4 ning § 118 lõike 8 alusel.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

 

  (1) Määrusega kehtestatakse seemnekartuli ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) seemnekartuli kategooriad ja nende kvaliteedinõuded, seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäärad, seemnekartuli tootmise nõuded, proovide suurused, proovi võtmise meetodid ning seemnekartuli nõuetekohasuse kindlakstegemise nõuded, sertifitseerimise kord ja nõuded, seemnekartuli pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning seemnekartuli müügipakendi märgistamise nõuded, sertifitseerimist tõendava dokumendi väljaandmise kord, etiketi sisu ja vormi nõuded ning turustamise nõuded.

  (2) Seemnekartuli tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka taimekaitseseaduses sätestatud nõudeid.

  (3) Seemnekartuli mikropaljundamise teel tootmise suhtes kohaldatakse põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruses nr 80 “Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” kehtestatud nõudeid ja selle määruse asjakohaseid nõudeid.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

2. peatükk SEEMNEKARTULI KATEGOORIAD 

§ 2.   Seemnekartuli kategooriad ja nende tähistused

  (1) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna kategooria seemnekartuli tähistusega M taimed on taimed, mis:
  1) on mikropaljundamise teel toodetud sordiehtsuse ja taimetervise tagamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud supereliitseemnekartuli tootmiseks;
  3) vastavad supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna kategooria taimede kohta kehtestatud nõuetele.

  (2) Supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartul tähistusega SE on seemnekartul, mis:
  1) on toodetud sordiehtsuse ja taimetervise tagamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud eliitseemnekartuli tootmiseks;
  3) vastab supereliitseemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
  4) on sertifitseeritud.

  (3) Supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartuli tähistusega SE alamkategooriad on järgmised:
  1) mikrotaimedest toodetud supereliitseemnekartul tähistusega SE 1;
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]
  2) teise põlvkonna supereliitseemnekartul tähistusega SE 2 ja
  3) kolmanda põlvkonna supereliitseemnekartul tähistusega SE 3.

  (4) Eliitseemnekartuli kategooria seemnekartul tähistusega E on seemnekartul, mis:
  1) põlvneb otse supereliitseemnekartulist;
  2) on ette nähtud sertifitseeritud seemnekartuli tootmiseks;
  3) vastab eliitseemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
  4) on sertifitseeritud.

  (5) Eliitseemnekartuli kategooria seemnekartuli tähistusega E alamkategooriad on järgmised:
  1) esimese põlvkonna eliitseemnekartul tähistusega E 1;
  2) teise põlvkonna eliitseemnekartul tähistusega E 2 ja
  3) kolmanda põlvkonna eliitseemnekartul tähistusega E 3.

  (6) Sertifitseeritud seemnekartuli kategooria seemnekartul tähistusega A on seemnekartul, mis:
  1) põlvneb otse supereliit- või eliitseemnekartulist;
  2) on ette nähtud tarbekartuli tootmiseks;
  3) vastab sertifitseeritud seemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
  4) on sertifitseeritud.

  (7) Säilitussordi seemnekartuli kategooria tähistusega GR on seemnekartul, mis:
  1) on sordiehtne ja -puhas;
  2) on toodetud kooskõlassordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
  3) on ette nähtud seemnekartulina kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemnekartuli tootmiseks;
  4) vastab säilitussordi seemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
  5) on sertifitseeritud tarnija poolt.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

3. peatükk SEEMNEKARTULI TOOTMINE JA SERTIFITSEERIMINE 

§ 3.   Seemnekartuli kvaliteet ja kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

  (1) Seemnekartulil ei tohi esineda järgmisi taimekahjustajaid:
  1) kartuli-ingerjas (Ditylenchus destructor Thorne);
  2) kartuli pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.);
  3) kartuli ringmädanik (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.);
  4) kartulivähk (Synchytrium endobioticum (Schilb.));
  5) kartuli värtna viroid (Potatospindle tuber viroid).

  (2) Mulda ja muid lisandeid võib seemnekartulipartiis olla kuni 2% selle kaalust.

  (3) Mehhaaniliste vigastustega ja füsioloogiliste muutustega, sealhulgas ebakorrapärase kujuga mugulaid võib seemnekartulipartiis kokku olla kuni 3% selle kaalust.

  (4) Kärntõvest kahjustatud mugulaid (nakatunud üle 1/3 mugula pinnast) võib olla kuni 5% seemnekartulipartii kaalust, sealhulgas võib kuni 3% seemnekartulipartii kaalust olla kartuli-mustkärnast, kartuli-köbrukärnast ja kartuli-süvikkärnast kahjustatud mugulaid (nakatunud üle 1/10 mugula pinnast).

  (5) Kuiv- ja märgmädanikuga, kui ei ole tegemist lõikes 1 nimetatud taimekahjustajatega, nakatunud mugulaid võib seemnekartulipartiis olla kuni 1% seemnekartulipartii kaalust, sealhulgas võib kuni 0,2% seemnekartulipartii kaalust olla märgmädanikuga nakatunud mugulaid.

  (6) Lõigetes 3–5 nimetatud tunnustega mugulaid võib seemnekartulipartiis kokku olla kuni 6% selle kaalust.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (7) Seemnekartuli, välja arvatud säilitussordi seemnekartuli ja § 2 lõike 3 punktis 1 nimetatud seemnekartuli suuruse nõuded seemnekartulipartii kohta on järgmised:
  1) mugula läbimõõt on vähemalt 25 millimeetrit;
  2) samas seemnekartulipartiis on suurima ja väikseima mugula läbimõõdu vahe kuni 25 millimeetrit;
  3) kui mugula keskmine läbimõõt on üle 35 millimeetri, väljendatakse seemnekartuli suurima ja väikseima mugula suurus viiega jaguva arvuga;
  4) sama seemnekartulipartii kaalust võib kuni 3% olla lubatust suuremaid ja kuni 3% lubatust väiksemaid mugulaid.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (8) Viirushaigusest nakatunud mugulaid võib seemnekartulipartiis olla järgmiselt:

Viirus

Viiruse esinemine vastavalt kategooriale

SE

E1

E2

E3

A

A ja Y kokku

0,5%

2,0%

2,0%

4,0%

10,0%

Keerdlehisus

0%  

2

2

2

2

M

0%  

2

2

2

2

S

0%  

2

2

2

2

X

0%  

2

2

2

2

§ 4.   Seemnekartuli tootmise nõuded

  (1) Kartuli kasvatamisest seemnekartulipõllul peab olema möödunud:
  1) supereliit- ning eliitseemnekartuli tootmise korral vähemalt kolm aastat;
  2) sertifitseeritud seemnekartuli tootmise korral vähemalt kaks aastat;
  3) säilitussordi seemnekartuli tootmise korral vähemalt kaks aastat.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (2) Seemnekartuli tootmiseks kasutatav põld peab olema vaba valkjast kartuli-kiduussist (Globodera pallida (Stone) Behrens) ja kollasest kartuli-kiduussist (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens).

  (3) Kui seemnekartuli tootmisel kasutatakse tarbekartuli või teise seemnekartuli tarnija kartuli tootmisel kasutatavaid seadmeid ja tehnikat, siis tuleb need enne seemnekartulimugulate, seemnekartulipõllu ning seemnekartuli müügipakendite ja alustega kokkupuutumist puhastada ja desinfitseerida.

  (4) Seemnekartulit säilitatakse tarbekartulist eraldi selliselt, et oleks välistatud seemnekartuli segunemine tarbekartuliga. Seemnekartuli puistes säilitamise korral eraldatakse seemnekartulipartiid vaheseinaga, et vältida seemnekartulipartiide segunemist. Seemnekartulipartiid säilitatakse nii, et igale partiile oleks tagatud takistamatu juurdepääs.
[RTL 2007, 27, 485 - jõust. 06.04.2007]

  (5) Kui ettevõttes kasvatatakse lisaks seemnekartulile ka tarbekartulit, peab ka tarbekartuli tootmiseks kasutama üksnes sertifitseeritud seemnekartulit.

  (6) Kui ettevõttes kasvatatakse lisaks säilitussordi seemnekartulile ka tarbekartulit, ei pea tarbekartuli tootmiseks kasutama üksnes sertifitseeritud seemnekartulit.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

§ 5.   Mullaproovi võtmine

  (1) Seemnekartulipõllu § 4 lõikes 2 sätestatud nõudele vastavuse kontrollimiseks võtab mullaproovi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult Põllumajandusameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik) ning säilitussordi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult tarnija.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (2) Valkja kartuli-kiduussi ja kollase kartuli-kiduussi esinemise tuvastamiseks võetakse seemnekartuli kasvatamiseks plaanitavalt põllult mullaproove, mida analüüsitakse nõukogu direktiivi 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ (ELT L 156, 16.6.2007, lk 12–22), II lisas kehtestatud proovivõtu- ja analüüsimetoodika kohaselt.
[RTL 2009, 94, 1383 - jõust. 01.07.2010]

  (3) [Kehtetu RTL 2009, 94, 1383 - jõust. 01.07.2010]

  (4) [Kehtetu RTL 2009, 94, 1383 - jõust. 01.07.2010]

§ 6.   Vahemaa nõuded

  (1) Seemnekartuli tootmise korral peab seemnekartulitaimik olema kaitstud taimekahjustaja leviku eest.

  (2) Seemnekartuli tootmise korral on väikseim vahemaa seemnekartulipõllu ja naabruses asuva kartuli tootmise põllu vahel järgmine:
  1) supereliitseemnekartuli tootmise korral 50 meetrit;
  2) eliitseemnekartuli tootmise korral 25 meetrit;
  3) sertifitseeritud seemnekartuli tootmise korral 10 meetrit;
  4) säilitussordi seemnekartuli tootmise korral 10 meetrit.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (3) Lõikes 2 sätestatud nõuet vahemaa kohta ei kohaldata, kui seemnekartulipõld on taimekahjustaja leviku eest piisavalt kaitstud maastiku geograafilise iseärasuse või loodusliku tõkkega.

§ 7.   Sertifitseerimise kord

  (1) Põllumajandusamet sertifitseerib seemnekartuli rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Seemnekartuli sertifitseerimiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse mugulaproovide analüüsimine bakter- ja viirushaiguste määramiseks ja kvaliteedinõuetele vastavuse kindlakstegemiseks.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (2) Seemnekartuli sertifitseerimiseks esitab taotluse sordi omanik, esindaja või säilitaja 1. juuniks Põllumajandusametile. Taotlusele lisatakse põllumassiivi kaart või selle koopia, millele seemnekartuli tarnija on märkinud põllu nime või numbri ja põllu piirid, ning seemnekartuli etikett või selle koopia.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (3) Põldtunnustamist teeb järelevalveametnik.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (4) Sertifitseerimise nõuetele vastava seemnekartulipartii kohta väljastab Põllumajandusamet põldtunnustamise ja mugulaproovi analüüse arvestades lisas toodud vormi kohase seemnekartulitunnistuse ning nõuetekohased etiketid.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 71.   Säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimise kord

  (1) Tarnija sertifitseerib säilitussordi seemnekartuli rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse mugulaproovide analüüsimine bakterhaiguste määramiseks ja kvaliteedinõuetele vastavuse kindlakstegemiseks.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (2) Tarnija teavitab Põllumajandusametit säilitussordi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatava põllu asukohast ja suurusest 15. aprilliks. Teavitusele lisatakse põllumassiivi kaart või selle ärakiri, millele säilitussordi seemnekartuli tarnija on märkinud põllu nime või numbri ja põllu piirid ning andmed paljundada kavatsetava säilitussordi seemnekartuli päritolu kohta.

  (3) Põldtunnustamist seemnekartuli säilitussordile teeb järelevalveametnik või tarnija, järgides põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (4) Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemnekartuli partii märgistab ja sulgeb tarnija nõuetekohaselt, arvestades Põllumajandusameti määratud tootmise mahtu.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (5) Säilitussordi seemnekartuli mikrotaimede tarnija teavitab Põllumajandusametit kavandatavast mikrotaimede tootmise kogusest 15. aprilliks. Säilitussordi mikrotaimede partii peab olema teistest partiidest selgelt eristatav.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

§ 8.   Seemnekartulipõllu nõuded

  (1) Põldtunnustamine tehakse seemnekartuli taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab adekvaatselt hinnata nende taimede liigiehtsust ja -puhtust ning seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

  (2) Seemnekartulipõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava seemnekartulitaimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist.

  (3) Seemnekartulitaimik peab vastama järgmistele nõuetele:

Seemnekartulitaimiku nõuded

Seemnekartuli kategooria

SE

E1

E2

E3

A

1) minimaalne sordiehtsus

100%

99,75%

99,75%

99,75%

99,5%

2) minimaalne sordipuhtus

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,8%

3) raske viirushaiguse tunnustega taimi maksimaalselt4

 0%

 0%

  0,2%

  0,5%

  1,0%

4) viirushaigeid taimi kokku maksimaalselt5

    0,2%

    0,2%

  0,5%

  1,0%

  4,0%3

5) varrepõletikku nakatunud taimi maksimaalselt

 0%

 0%

  0,5%

  0,5%

  2,0%

  (31) Säilitussordi seemnekartuli minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (4) Seemnekartulitaimik ei tohi olla kartuli-lehemädanikust (Phytophthora infestans) tugevalt kahjustatud.

  (5) Seemnekartulipõllul ei tohi esineda järgmisi seemnekartuli kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid:
  1) kartuli-ingerjas (Ditylenchus destructor Thorne);
  2) kartuli pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.);
  3) kartuli ringmädanik (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.);
  4) kartulivähk (Synchytrium endobioticum (Schilb.));
  5) kartuli värtna viroid (Potatospindle tuber viroid);
  6) kollane kartuli-kiduuss (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens);
  7) valkjas kartuli-kiduuss (Globodera pallida (Stone) Behrens).

§ 9.   Proovi võtmine ja proovi suurus

  (1) Järelevalveametnik võtab bakter- ja viirushaiguse määramiseks mugulaproovi seemnekartulipõllult koristamata või koristatud seemnekartulist.

  (2) Seemnekartulipõllult võetakse mugulaproov, kui põllult on kartulipealsed eemaldatud ja ei esine uuesti kasvama läinud kartulitaimi. Kartulimugulaid võetakse ühtlaselt üle kogu seemnekartulipõllu, kuid mitte rohkem kui üks mugul ühest kartulipesast.

  (3) Seemnekartulipõllult koristatud ning sorteerimata, kuid selgelt eristatavast seemnekartulipartiist võetakse mugulaproov ühtlaselt kogu seemnekartulipartiist selliselt, et võetud mugulaproov iseloomustaks kogu partiid. Seemnekartulipartiid peab olema võimalik kindlaks teha sellele lisatud dokumendi alusel, millele on kantud seemnekartuli sordi nimi, kategooria, põldtunnustamise kontrollakti number ja andmed partii suuruse kohta. Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud taimekahjustaja esinemise kahtluse korral võtab Põllumajandusameti järelevalveametnik mugulaproovi laboratoorseks analüüsimiseks.

  (4) Sertifitseeritud seemnekartuli kategooria seemnekartulina sertifitseeritavast seemnekartulipartiist võetakse mugulaproov viirushaiguse määramiseks üksnes viirushaigusele vastuvõtliku seemnekartuli sordi korral.

  (5) Viirushaiguse määramiseks võetava mugulaproovi suurus on kuni 200 mugulat iga partii tootmiseks kasutatud põllumaa kolme hektari kohta.

  (6) Kartuliringmädaniku ja pruun-baktermädaniku määramiseks võetava mugulaproovi suurus on kuni 200 mugulat iga partii tootmiseks kasutatud põllumaa hektari kohta.

  (7) Seemnekartuli tarnija tagab proovivõtmise jaoks juurdepääsu pakendile või konteinerile.

  (8) Kvaliteedi määramiseks võtab järelevalveametnik müügiks ette valmistatud ja pakendatud seemnekartulipartiist mugulaproovi, võttes mugulaid ühtlaselt kogu seemnekartulipartiist selliselt, et võetud mugulaproov iseloomustaks kogu partiid. Järelevalveametnik sulgeb sertifitseeritava seemnekartulipartii müügipakendi Põllumajandusameti turvakleebise või plommiga.

  (9) Kvaliteedi määramiseks võetava mugulaproovi suurus on 200 mugulat. Proovide arv sõltuvalt seemnekartulipartii suurusest on järgmine:
  1) partii alla 20 tonni – 1;
  2) partii 21–60 tonni – 2;
  3) partii 61–100 tonni – 3;
  4) üle 100-tonnise partii puhul võetakse lisaks punktis 3 nimetatud proovidele üks mugulaproov iga 50 tonni kohta, mis ületab 100 tonni.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

§ 91.   Säilitussordi seemnekartulist proovi võtmine

  (1) Tarnija võtab § 9 lõikes 9 sätestatud nõudele vastava mugulaproovi bakterhaiguste määramiseks põllult koristatud ning sorteerimata, kuid selgelt eristatavast säilitussordi seemnekartuli partiist. Säilitussordi seemnekartuli partiid peab olema võimalik kindlaks teha selle juures oleva dokumendi alusel, millele on kantud sordinimi ja partii suurus.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (2) Tarnija võib mugulaproovi bakterhaiguste määramiseks võtta ka säilitussordi seemnekartuli põllult, millel on kartulipealsed eemaldatud ja kus ei esine uuesti kasvama läinud kartulitaimi.

  (3) Säilitussordi seemnekartuli kategooria seemnekartulina sertifitseeritavast seemnekartuli partiist ei võeta mugulaproove viirushaiguse määramiseks.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

§ 10.   Proovi analüüsimine

  (1) Mullaproovi ning bakter- ja viirushaiguste määramiseks võetud mugulaproovi analüüsib Põllumajandusameti määratud rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodeid kasutav laboratoorium.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Paragrahvi 3 lõigetes 2–5 nimetatud kvaliteedi määramiseks võetavat mugulaproovi analüüsib visuaalselt Põllumajandusameti järelevalveametnik.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (3) Säilitussordi seemnekartuli kvaliteedi määramiseks võetava mugulaproovi analüüsimise korraldab tarnija. Mugulaproov peab vastama § 3 lõigetes 1–6 sätestatud nõuetele.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

§ 11.   Sertifitseeritava seemnekartuli nõuded

  (1) Sertifitseeritakse seemnekartul, mis on liigi- ja sordiehtne ning liigi- ja sordipuhas ning vastab kvaliteedi, sealhulgas põlvnemise ning taimetervise nõuetele.

  (2) Põllumajandusamet sulgeb nõuetekohase seemnekartuli müügipakendi turvakleebise või plommiga.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk SEEMNEKARTULI PAKENDAMINE 

§ 12.   Pakendamise nõuded

  (1) Seemnekartul pakendatakse üksnes uude müügipakendisse või puhtasse konteinerisse.

  (2) Seemnekartuli müügipakendi või konteineri sulgemiskoht või etiketi nööriga kinnitamise korral kinnituskoht, välja arvatud ühekordse sulgemissüsteemi kasutamise korral, peab olema pitseeritud järelevalveasutuse plommiga või peab müügipakendi sulgemiskoht olema läbi õmmeldud etiketiga. Müügipakend suletakse selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi või etiketti) rikkumata või pakendile avamisjälgi jätmata.

  (3) Säilitussordi seemnekartuli müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tarnija.

  (4) Pakendatud ja märgistatud seemnekartuli müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes järelevalveametniku järelevalve all, kui selles olevat seemnekartulit kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul märgitakse pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja järelevalveasutuse nimi etiketile.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

§ 13.   Märgistamine

  (1) Nõuetekohane etikett kinnitatakse järelevalveametniku järelevalve all seemnekartuli müügipakendi välisküljele. Kasutada võib ka isekleepuvat etiketti.

  (2) Teave seemnekartuli keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile või tarnija dokumendile ja müügipakendile või selle sisse. Kui seemnekartuli keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse märgistusel taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (3) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemnekartuli puhul märgitakse seemnekartulitunnistusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.

§ 14.   Etiketi vormi nõuded

  (1) Seemnekartuli etiketi minimaalne suurus on 110×67 mm.

  (2) Supereliitseemnekartuli ja supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli etikett on valget värvi ja violetse diagonaalse triibuga, eliitseemnekartuli etikett on valget värvi, sertifitseeritud seemnekartuli etikett on sinist värvi ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-s 32 nimetatud tootmiskatse tegemiseks turustatava seemnekartuli etikett on oranži värvi.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (3) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed kustumatud.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

§ 15.   Seemnekartuli etiketile ja tarnija dokumendile märgitav teave

  (1) Supereliitseemnekartuli etiketile märgitakse vähemalt:
  1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või nende tähised;
  2) tootja identifitseerimisnumber (Eesti tootjal taimetervise registri kande number) või seemnekartulipartii number;
  3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
  4) liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
  5) sordinimi ladina tähtedega;
  6) sõna „Supereliitseemnekartul”.

  (2) Eliit- ja sertifitseeritud seemnekartuli etiketile märgitakse:
  1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
  2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või nende tähised;
  3) tootja identifitseerimisnumber (Eesti tootjal taimetervise registri kande number) või seemnekartulipartii number;
  4) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
  5) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta;
  6) sordinimi ladina tähtedega;
  7) tootjariigi nimi;
  8) seemnekartuli kategooria ja selle lühend, vajaduse korral ka alamkategooria;
  9) seemnekartuli mugula suurus;
  10) deklareeritud netokaal.

  (3) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli etiketile märgitakse vähemalt:
  1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või nende tähis;
  2) isiku taimetervise registri kande number või seemnekartulipartii number;
  3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
  4) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
  5) sordinimi ladina tähtedega;
  6) sõnad „Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna istutusmaterjal”;
  7) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”.

  (4) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli tarnija dokumendile märgitakse:
  1) sõnad „Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna istutusmaterjal”;
  2) sordinimi ladina tähtedega;
  3) seemnekartuli klooni nimi või number;
  4) tarnija nimi;
  5) müügipakendi sulgemise kuupäev;
  6) tootjariigi nimi;
  7) tootmisaasta;
  8) isiku taimetervise registri kande number või seemnekartulipartii number;
  9) tarnija dokumendi number;
  10) taimede arv;
  11) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”.

  (5) Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-s 32 nimetatud tootmiskatse tegemiseks turustatava seemnekartuli tarnija dokumendile, trükitud või tembeldatud teabele märgitakse vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles:
  1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
  2) seemnekartulipartii number;
  3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
  4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
  5) sordinimi, mille all seemnekartulit turustatakse (sordiaretaja viide, kavandatav või heakskiidetud sordinimi), ning kui on olemas, siis sordi sordilehte võtmise taotluse number;
  6) sõnad „Sort ei ole võetud sordilehte”;
  7) sõnad „Ainult testiks ja katseks”;
  8) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”;
  9) seemnekartuli mugula suurus;
  10) deklareeritud netokaal.

  (6) Säilitussordi seemnekartuli tarnija dokumendile märgitakse:
  1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
  2) etiketi kinnitanud tarnija ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
  3) tarnija taimetervise registri kande number;
  4) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
  5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
  6) sordinimi ladina tähtedega;
  7) sõna „Säilitussort”;
  8) päritolupiirkond;
  9) seemnekartuli tootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
  10) seemnekartulipartii number;
  11) deklareeritud neto- või brutokaal või mugulate või taimede arv.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

5. peatükk SEEMNEKARTULI TURUSTAMINE 

§ 16.   Turustamise nõuded

  (1) Turustada võib üksnes sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud kartulisordi sertifitseeritud seemnekartulit.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (2) Seemnekartul peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning müügipakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

  (21) Turustatav mikropaljundamise teel toodetud seemnekartuli, sealhulgas säilitussordi seemnekartuli mikrotaim peab vastama § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele, olema vaba kartuli-keerdlehisusest (Potato leaf roll virus), kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viirustest ja kartuli varrepõletikust (Erwinia spp.) ning olema nõuetekohaselt märgistatud.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

  (3) Turustatav seemnekartul ei tohi olla töödeldud idanemist pärssiva ainega.

  (4) Eestis toodetud sertifitseeritud seemnekartulipartii peab seemnekartuli tarnija turustama kahe kuu jooksul arvates seemnekartulitunnistuse väljastamise päevast.

  (5) Lõikes 4 sätestatud tähtaja möödumise korral tuleb uuesti kontrollida seemnekartuli kvaliteedinõuetele vastavust. Kui analüüsitulemuste kohaselt on seemnekartul nõuetekohane, väljastatakse seemnekartuli tarnijale lisas toodud vormi kohane seemnekartulitunnistus ning nõuetekohased etiketid.

  (6) Kui seemnekartuli tarnija avastab, et sertifitseeritud seemnekartul ei vasta enam kvaliteedinõuetele, võib seemnekartuli tarnija seemnekartulit sorteerida ja ümber pakendada. Ümberpakendatud seemnekartulit tuleb uuesti kontrollida seemnekartuli kvaliteedinõuetele vastavuse suhtes. Kui analüüsitulemuste kohaselt on seemnekartul nõuetekohane, väljastatakse seemnekartuli tarnijale lisas toodud vormi kohane seemnekartulitunnistus ning nõuetekohased etiketid.

  (7) Säilitussordi seemnekartulit on lubatud turustada ainult päritolupiikonnas, arvestades «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 5 alusel kehtestatud säilitussordi seemne turustamiseks lubatud koguseid.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. maist 2006. a.

  (2) Enne 1. maid 2006. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud seemnekartulipartiid võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

  (3) Paragrahvi 4 lõiget 5 kohaldatakse alates 2009. aasta 1. jaanuarist.
[RTL 2007, 27, 485 - jõust. 06.04.2007]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Paragrahvi 4 lõige 5 jõustub 1. jaanuaril 2007. a.


1 nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165 3.07.2003, lk 23–28), nõukogu direktiiv 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ (ELT L 156, 16.6.2007, lk 12–22), komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19)
[RTL 2009, 94, 1383 - jõust. 01.07.2010]

2 Analüüsimine ei ole kohustuslik.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

3 Arvesse ei võeta kergeid mosaiiktunnuseid, mis põhjustavad nõrka värvimuutust, kuid ei too kaasa lehtede deformeerumist.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

4 Raskesse viirushaigusesse nakatumise korral ei võeta põldtunnustamisel arvesse selle viiruse kergeid tunnuseid.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

5 Viirushaigete taimede esinemise korral kohaldatakse nimetatud piirmäära üksnes juhul, kui viirushaiguse on põhjustanud Euroopa päritolu viiruse isolaat.
[RT I, 10.08.2012, 2 - jõust. 01.11.2012]

Lisa Seemnekartulitunnistuse sisu ja vormi nõuded

/otsingu_soovitused.json