Teksti suurus:

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2012, 14

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Vastu võetud 14.05.2008 nr 21
RT I 2008, 43, 586
jõustumine 31.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2010RT I 2010, 58, 39401.09.2010
25.05.2011RT I, 27.05.2011, 201.06.2011
05.07.2011RT I, 09.07.2011, 501.09.2011
06.08.2012RT I, 10.08.2012, 801.09.2012

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 16 lõike 5 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Individuaalne täitmiskava ja selle eesmärk

  (1) Individuaalne täitmiskava (edaspidi täitmiskava) on kinnipeetava karistuse ja karistusjärgse kinnipidamise täideviimise programm, milles esitatakse kinnipeetava kriminogeensete riskide vähendamise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (2) Täitmiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on:
  1) suunata kinnipeetavat õiguskuulekale käitumisele läbi kriminogeensete riskide maandamise;
  2) toetada kinnipeetava arengut haridustaseme tõstmise ning kutse-, töö- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise kaudu;
  3) tõsta kinnipeetava iseseisvat õiguskuulekat toimetulekuvõimet vabaduses.

  (21) Täitmiskavas peab „Vangistusseaduse” § 16 lõike 1 kohaselt olema vähemalt märgitud ja kajastatud:
  1) alused, mis esinevad kinnipeetava vanglas vastavasse osakonda paigutamiseks;
  2) planeeritud sekkumised või muud tingimused, mille täitmisel on võimalik otsustada kinnipeetava avavanglasse paigutamine, või kui seaduse alusel ei ole kinnipeetava avavanglasse paigutamine lubatud, siis viide sellele;
  3) asjaolud, mille esinemisel tuleks kinnipeetav paigutada ümber teise kinnisesse vanglasse;
  4) kinnipeetava vanglas töötamise kohustus tulenevalt vangistusseadusest, võimelisus teha tööd, kutseoskused, kinnipeetava terviseseisundist tulenevad piirangud, mida peab arvestama kinnipeetava töölerakendamisel, ning väljaspool vanglat töötamise võimalikkus;
  5) vajadus põhi- või keskhariduse omandamiseks ja viide õppeastmele, kutsehariduse või tööalase koolituse andmise vajadus koos saadud koolituse märkimisega;
  6) soodustused, mida vangla kohaldab kinnipeetavale, kohaldamise aeg ja kestus või tingimused, mille täitmisel vangla kaalub nende kohaldamist;
  7) vabastamise ettevalmistamiseks vajalikud abinõud, mida rakendatakse planeeritavate tegevustega.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

  (3) Täitmiskava peab sisaldama lisaks „Vangistusseaduse” § 16 lõikes 1 sätestatule järgmisi andmeid:
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
  3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
  4) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega;
  5) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
  6) teave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
  7) tegevused riskide maandamiseks ja tegevuste ajagraafik;
  8) [kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  9) täitmiskava kinnitaja allkiri;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  10) kinnipeetava allkiri tutvumise kohta ja kuupäev;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  11) isikut tõendava dokumendi nimetus ja kehtivusaeg.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

  (31) Avavanglasse paigutatud kinnipeetava täitmiskava peab lisaks lõigetes 21 ja 3 sätestatule sisaldama järgmisi andmed:
  1) tööhõive, mis peab kajastama hõivet avavanglas, töökoha olemasolu vabanemisel, tegevusi töökoha leidmiseks ja kutsenõustamise vajadust;
  2) riikliku pensioni või toetuse saamise võimalused ja toimingud selle taotlemiseks;
  3) kohalik omavalitsusüksus, millega tehakse koostööd sotsiaalhoolekande korraldamisel, ja kinnipeetava vabanemisjärgse elukohaga seotud asjaolud;
  4) igapäevaoskused, rahalised kohustused ja vabanemisjärgseks toimetulekuks vajalikud tegevused;
  5) programmid, milles tuleb avavanglas osaleda;
  6) sõltuvused ja nendevastane tegevus avavanglas ning pärast vabanemist;
  7) teave kinnipeetava sotsiaalvõrgustiku kohta ja sellega seotud tegevused.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

  (4) Täitmiskava vorm kehtestatakse vastavalt lisale (lisa 1).

2. peatükk TÄITMISKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE 

§ 2.   Täitmiskava koostamine ja tähtajad

  (1) Täitmiskava koostamise protsess koosneb kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamisest (edaspidi riskihindamine), täitmiskava koostamisest, selle kinnitamisest ning kinnipeetavale tutvustamisest.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (2) Esmane riskihindamine viiakse läbi kahe nädala jooksul pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. Pärast esmase riskihindamise läbiviimist otsustatakse kahe nädala jooksul kinnipeetava paigutamine vanglas või selgitatakse välja vajadus tema paigutamiseks teise vanglasse.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

  (3) Täitmiskava koostatakse hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vanglasisest paigutamist.

  (4) Riskihindamise algatamisest kuni täitmiskava kinnitamiseni kuluv aeg ei või ületada kahte kuud ning riskihindamise läbiviimise ja vanglasisese paigutamise vahelist aega ei arvestata täitmiskava koostamise aja sisse.

  (5) Kinnipeetav võib viibida vastuvõtuosakonnas üksnes nii kaua, kui on vaja „Vangistusseaduse” § 14 lõikes 3 sätestatud eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas riskihindamise läbiviimiseks, kuid mitte kauem kui kokku kolm kuud. Kui tulenevalt kinnipeetava poolt reaalselt ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtajast ei ole kinnipeetavale vaja täitmiskava koostada või riskihindamist läbi viia, ei tohi kinnipeetav viibida vastuvõtuosakonnas kauem, kui on vaja tema vanglasse paigutamiseks.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 3.   Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

  (1) Täitmiskava koostamise aluseks on kinnipeetava riskihindamise tulemused.

  (2) Inspektor-kontaktisik tutvub kinnipeetava kohta käivate andmetega, algatab riskihindamiseks vajaliku teabe kogumise ja teavitab riigikeele õppe korraldajat või muud selleks pädevat isikut vajadusest anda hinnang kinnipeetava riigikeele oskuse kohta. Riskihinnangu koostab inspektor-kontaktisik või muu riske hindav ametnik.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (4) Riske hindav ametnik annab hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale ja teistele ohtlik olla, ning analüüsib riskihinnangus kinnipeetava:
  1) kuritegelikku käitumist;
  2) eluaset;
  3) tööd ja haridust;
  4) majanduslikku toimetulekut;
  5) suhteid;
  6) sõltuvusainete tarbimist ja probleemkäitumist;
  7) tervist ja emotsionaalsest seisundit;
  8) mõtlemist ja käitumist;
  9) hoiakuid;
  10) ohtlikkust.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (5) Riske hindav ametnik teeb ettepanekud täitmiskava tegevuste ja abinõude kavandamiseks karistuse kandmise ajal (edaspidi sekkumised) ja nende rakendamise järjekorra kohta.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (6) Riskihindamise tulemust kasutatakse paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamisel.

§ 4.   Nõuded täitmiskavale

  (1) Täitmiskava koostatakse kogu kinnipeetava karistusaja kohta ja sellest peab nähtuma, milliseid sekkumisi, mis järjekorras ja millal planeeritakse kinnipeetava suhtes rakendada tema karistuse kandmise ajal. Täitmiskava peab olema suunatud riskitegurite vähendamisele ja võimaluse korral tagama kinnipeetava maksimaalse hõivatuse.

  (2) Sekkumised planeeritakse riskivaldkondade kaupa kogu karistusaja ulatuses aasta täpsusega, arvestades karistusaja pika- ja lühiajalisi eesmärke ning sekkumiste prioriteete (täitmiskava I osa). Täitmiskava sisaldab kogu karistusaja planeeringu kõrval täitmisperioodi (täitmiskava II osa), milles nähakse ette kinnipeetava suhtes rakendatavad konkreetsed sekkumised lühema aja jooksul.

  (3) Täitmiskava täitmisperiood on üks aasta, mida arvestatakse alates täitmiskava kinnitamisest. Täitmisperioodil rakendatavad sekkumised planeeritakse kvartali täpsusega.

  (4) Avavanglas karistust kandva kinnipeetava täitmiskava täitmisperiood on kolm kuud, mida arvestatakse avavanglasse paigutatud kinnipeetava täitmiskava muutmisest või täiendamisest. Sekkumised planeeritakse täitmisperioodiks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud täitmisperioodi lõpus planeeritakse järgmise täitmisperioodi jooksul toimuvad sekkumised.

  (6) Esmaseid riske maandavad sekkumised tuleb võimaluse korral planeerida selliselt, et nende rakendamine oleks lõpetatud enne, kui avaneb kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise, välja arvatud elektroonilise valve kohaldamisega, võimalus.

  (7) Kui kinnipeetav ei ole kohustatud töötama, selgitatakse täitmiskava koostamisel välja tema töötamise soov ja tehakse sellekohane märge täitmiskavasse.

  (8) Eluaegset vangistust kandva kinnipeetava täitmiskava osa, milles planeeritakse sekkumised kogu karistusajaks, koostatakse kuni tema võimaliku tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise võimaluseni.

  (9) Kõik määruse lisas 1 olevad väljad peavad olema täidetud. Kui vanglal puudub teave või asjaolu ei esine, märgitakse see sõnaselgelt vastavale väljale.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 5.   Täitmiskava koostamine

  (1) Inspektor-kontaktisik koostab täitmiskava kinnipeetava riskihindamise tulemuste ja muu kinnipeetavat puudutava materjali või teabe alusel.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (2) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale riskihindamise tulemusi.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (3) Kui kriminaalhooldaja on kinnipeetava kohta koostanud kohtueelse ettekande või kui kinnipeetav on olnud kriminaalhooldusalune, tutvub inspektor-kontaktisik kriminaalhooldusametniku koostatud materjalidega, vajadusel teeb andmete kontrollimiseks ja puuduvate andmete saamiseks järelepärimisi või küsitleb kinnipeetava perekonnaliikmeid, sõpru, õpingu- või töökaaslasi ning asjaomaseid spetsialiste.

  (4) Täitmiskava koostamiseks kaasab inspektor-kontaktisik vajaduse korral teisi vanglateenistujaid sekkumiste ajakava kavandamiseks.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (5) Välisriigi kodakondsusega, välisriigis sündinud või seal elukohta omava kinnipeetava täitmiskava koostamisel hinnatakse tema toimetulekuvõimet Eesti ühiskonnas. Hindamistulemusi arvestatakse edasiste sekkumiste planeerimisel.

  (6) Täitmiskava koostamisel võib arvesse võtta kinnipeetava ettepanekuid.

  (7) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskavas kavandatud tegevuste eesmärke ja ajakava ning kinnipeetava vajaduste arvestamist, samuti selgitab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale täitmiskava täitmata jätmise võimalikke tagajärgi.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

§ 6.   Täitmiskava kinnitamine

  (1) Täitmiskava kinnitab ja allkirjastab inspektor-kontaktisik.

  (2) Täitmiskava tutvustatakse kinnipeetavale. Kinnipeetav kinnitab täitmiskavaga tutvumist allkirjaga.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

3. peatükk TÄITMISKAVA TÄITMINE 

§ 7.   Inspektor-kontaktisiku tegevused täitmiskava täitmisel

  (1) Inspektori-kontaktisiku ülesanne on motiveerida kinnipeetavat täitmiskava täitma, jälgida kinnipeetava arengut ja nõustada teda täitmiskava täitmisel.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

  (2) Täitmiskavas märgitud sekkumiste elluviimisel vestleb inspektor-kontaktisik kinnipeetavaga vähemalt üks kord kuus ning teeb vestluste ja vaatluste põhjal märkmeid riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

  (3) Sõltuvalt täitmiskava täitmisel tekkivate küsimuste iseloomust peab inspektor-kontaktisik nõu vanglateenistujaga, kelle teemavaldkonda küsimus puudutab. Vajadusel kaasatakse ka teisi asjaomaseid spetsialiste.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (4) Inspektor-kontaktisik vastutab täitmiskavas planeeritud tegevuste täitmise eest.

§ 8.   Täitmiskava ülevaatamine ja uuendamine

  (1) Inspektor-kontaktisik teeb täitmiskavasse märked täitmiskavas rakendatud sekkumiste täitmise või täitmata jätmise kohta (edaspidi täitmismärked) viie tööpäeva jooksul planeeritud tegevuse täitmisest, täitmata jätmisest või määratud tähtaja möödumisest. Täitmismärked tehakse ka nende sekkumiste kohta, mis ei ole seotud tähtajaga.

  (2) Täitmisperioodi möödumisel vaadatakse üle täitmisperioodiks planeeritud sekkumiste rakendamine ja viiakse viie tööpäeva jooksul läbi korduv riskihindamine käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras.

  (3) Korduva riskihindamise ja täitmiskava alusel ning kinnipeetava arengut arvestades planeerib ja kinnitab inspektor-kontaktisik sekkumised järgmiseks täitmisperioodiks kümne tööpäeva jooksul arvates riskihinnangu koostamisest. Inspektor-kontaktisik vaatab täitmiskava tervikuna üle ja vajaduse korral muudab seda, kui kinnipeetav ei ole täitnud planeeritud sekkumisi ja see mõjutab täitmiskava rakendamist.

  (4) Kui täitmiskava I osa ei ole vaja muuta, kinnitatakse igaks järgmiseks täitmisperioodiks vaid täitmiskava II osa. Täitmiskavast ja täitmisperioodist peab nähtuma selle muutmise või kinnitamise ja kinnipeetavale tutvustamise aeg.

  (5) Täitmiskava täitmist mõjutavate uute asjaolude ilmnemisel viib inspektor-kontaktisik viie tööpäeva jooksul läbi uue riskihindamise ja vajaduse korral muudab koostatud täitmiskava kümne tööpäeva jooksul arvates riskihinnangu koostamisest.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud asjaolud on eelkõige:
  1) kinnipeetava suhtes uue süüdimõistva kohtuotsuse jõustumine;
  2) uue teabe saamine kinnipeetava sotsiaalse, majandusliku või terviseseisundi kohta, mille tõttu on vaja muuta kavandatud sekkumisi või paigutada kinnipeetav teise vanglasse.

  (7) Üksnes põhjendatud juhul võib täitmiskava muutmise aeg olla kuni üks kuu täitmiskava muutmise vajaduse ilmnemisest.

  (8) Täitmiskava muudatused ja täitmisperiood kinnitatakse ning neid tutvustatakse ja selgitatakse kinnipeetavale käesoleva määruse § 5 lõikes 7 ja §-s 6 sätestatud korras.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 81.   Avavanglas karistust kandva kinnipeetava täitmiskava

  (1) Inspektor-kontaktisik tutvub avavanglasse paigutatud kinnipeetava täitmiskavaga kümne tööpäeva jooksul kinnipeetava saabumisest ja otsustab, kas on vaja viia läbi korduv riskihindamine, ning täiendab või muudab vajaduse korral täitmiskava.

  (2) Täitmiskava täiendamisel, muutmisel ja täitmismärgete tegemisel ning korduva riskihindamise läbiviimisel lähtutakse täitmiskava kohta sätestatust käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.

  (3) Täitmiskava täiendatakse ja muudetakse, kui kinnipeetaval on ärakandmisele kuuluva vangistuse lõpuni jäänud rohkem kui kolm kuud.

  (4) Täitmiskava täiendatakse andmetega käesoleva määruse § 1 lõike 31 ja riskihinnangu põhjal. Andmed märgitakse ka siis, kui riskihinnangust ei tulene sekkumist vajavat asjaolu.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 9.   Ettekanne
[Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

§ 10.   Täitmiskavas sisalduvate andmete säilitamine ja väljastamine

  (1) Täitmiskava originaali kinnipeetava allkirjaga säilitatakse kinnipeetava isiklikus toimikus ja koopia antakse kinnipeetavale.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

  (2) [Kehtetu - RT I 2010, 58, 394 - jõust. 01.09.2010]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud menetlused

  Täitmiskava koostamise protsessile kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

Lisa 1 Kinnipeetava individuaalne täitmiskava

Lisa 2 Kontaktisiku ettekanne [Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

/otsingu_soovitused.json