Teksti suurus:

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2017, 2

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 04.08.2017 nr 57

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrust nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Toetuse taotleja

(1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes on komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisa tähenduses:
1) mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 50,00 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
2) mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.

(2) Lõike 1 punktis 1 ja § 10 lõike 2 punktis 4 nimetatud põllumajandustooted on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Nõuded taotlejale

(1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud ettevõtja (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
1) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
2) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

(2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:
1) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,70;
2) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1,00;
3) taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune;
4) äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav;
5) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

(3) Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasta aruannet äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mis on äriregistrile esitatud.

(4) Taotleja ei või toetatava investeeringu tegemist alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud § 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevuse korral, mille puhul ei või töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.”;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „punktides 5 ja 6” tekstiosaga „punktis 5”;

4) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2” tekstiosaga „ja § 4 lõike 3 punktis 6”;

5) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõna „platsi” sõnaga „parkla”;

6) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul elektrivõimsuse suurendamine või elektri-, veevarustus- või kanalisatsioonivõrguga liitumine;
6) lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul elektrivõimsuse suurendamine ja vajaduse korral elektrivõrguga liitumine, kui tegemist ei ole rendilepingu alusel kasutatava ehitisega;”;

7) paragrahvi 6 punktis 5 jäetakse lause algusest välja tekstiosa „standardtarkvara,” ning sõna „riistvara” asendatakse tekstiosaga „riist- või tarkvara”;

8) paragrahvi 7 lõike 6 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa „sisustuse kulud,”;

9) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) muud andmed, mida on vaja taotleja nõuetele ja hindamiskriteeriumitele vastavuse kindlakstegemiseks ja seireks.”;

10) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) muu seireks vajalik teave.”;

11) paragrahvi 11 punktis 1 asendatakse tekstiosa „ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad” tekstiosaga „põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav”;

12) paragrahvi 11 punktis 3 asendatakse tekstiosa „punktides 4–6” tekstiosaga „punktides 4 ja 5”;

13) paragrahvi 11 punkti 4 täiendatakse pärast tekstiosa „paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2” tekstiosaga „ja § 4 lõike 3 punktis 6”;

14) paragrahvi 13 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja kes ei ole käibemaksukohustuslased”;

15) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse läbivalt arv „9” arvuga „11” ja teises lauses arv „7” arvuga „9”;

16) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse arv „16” arvuga „17” ja arv „15” arvuga „16”;

17) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja peab vastama § 21 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuetele vähemalt kolm järgnevat aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

(2) Toetuse saaja kohustused on:
1) viia tegevus ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagada tegevuse kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul ja viia tegevus ellu viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagada tegevuse kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

(3) Lisaks lõikes 2 sätestatud kohustustele võtab toetuse saaja järgmised kohustused:
1) viia tegevus ellu selles kohaliku omavalitsuse üksuses või sellel saarel, mille kohta ta on saanud hindepunkte lisa punktis 1 sätestatud hindamiskriteeriumi alusel;
2) säilitada sihipärase kasutamise perioodi lõpuni vähemalt taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga töölepingu alusel töötavate töötajate arvu (edaspidi olemasolevate töötajate arv);
3) hiljemalt ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest luua tegevuse elluviimise asukohta taotluses esitatud arvu uusi täistööajaga töökohti ja nende täitmiseks sõlmida töölepingu seaduse §-s 1 nimetatud töötajaga töölepingu ning tagada, et nimetatud nõuded oleksid täidetud sihipärase kasutamise perioodi lõpuni, kui ta on saanud hindepunkte lisa punktis 3 sätestatud hindamiskriteeriumi alusel;
4) põllumajandustootjast toetuse saaja puhul tagada, et kui investeeringuobjekt on seotud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tootest elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi tootmisega, siis kogu toodetud I lisa bioenergia või osa sellest müüakse ettevõttest välja sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
5) tagada, et investeeringuobjekt oleks pärast kavandatud tegevuse elluviimist seotud puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevusega (EMTAK 2008, jagu Q, alajagu 87) või puuetega inimeste sotsiaalhoolekandega (EMTAK 2008, jagu Q, alajagu 88), kui ta on saanud hindepunkte lisa punktis 5 sätestatud hindamiskriteeriumi kohaselt;
6) tagada, et bioenergia tootmisesse tehtud investeeringu osakaal kogu investeeringu maksumuses oleks pärast kavandatud tegevuse elluviimist enam kui 50,00 protsenti, kui ta on saanud hindepunkte lisa punktis 6 sätestatud hindamiskriteeriumi alusel;
7) tagada, et päikese-, vee- või tuuleenergia tootmisesse tehtud investeeringu osakaal kogu investeeringu maksumuses oleks pärast kavandatud tegevuse elluviimist enam kui 50,00 protsenti, kui ta on saanud hindepunkte lisa punktis 7 sätestatud hindamiskriteeriumi alusel.”;

18) määrust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Toetuse saaja muud kohustused

(1) Toetuse saaja peab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni täitma järgmisi kohustusi:
1) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
2) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
3) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
4) esitama toetuste kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
5) säilitama toetusega seotud dokumente;
6) teavitama viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
7) täitma § 21 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuet.

(2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni täitma § 21 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuet.

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab toetuse saaja täitma järgmisi muid kohustusi:
1) esitama investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
3) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
4) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul peab toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitisregistris ehitise kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.

(4) Lisaks lõikes 3 nimetatule peab toetuse saaja bioenergia tootmise puhul muude kohustustena tagama, et:
1) biogaasi tootmise jaama paigaldatud elektri ja soojuse koostootmisseadme puhul tarbitakse jaama esimesel töötamisaastal kasulikult vähemalt 25 protsenti ning järgnevatel aastatel vähemalt 60 protsenti toodetud soojusest kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
2) teravilja, tärkliserikkaid, suhkru- või õlikultuure ei kasutata biogaasi tootmise puhul toorainena rohkem kui viis protsenti aasta jooksul kasutatava tooraine kogusest;
3) teravilja, tärkliserikkaid, suhkru- või õlikultuure ei kasutata biokütuse tootmise puhul toorainena rohkem kui 95 protsenti aasta jooksul kasutatava tooraine kogusest.

(5) Lõikes 4 nimetatud kasulik tarbimine on jaama omatarve, hoonete soojuse, auru ja sooja veega varustamine ning soojuse kasutamine täiendavaks elektri tootmiseks.”;

19) 6. peatüki ja § 21 pealkiri „Rakendussäte”asendatakse pealkirjaga „Rakendussätted”;

20) paragrahvi 21 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.

(3) Enne 2017. aastat taotluse esitanud toetuse saajale ei kohaldu § 16 lõike 3 punktis 2 sätestatud kohustus. Tal on kohustus säilitada vähemalt taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta keskmine töötajate arv vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest”;

21) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Taotluste hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json