Teksti suurus:

Pakendiregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2018, 1

Pakendiregistri põhimäärus

Vastu võetud 09.08.2018 nr 72

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 25 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Pakendiregister

  (1) Pakendiregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (2) Registri ametlik lühend on PAKIS.

§ 2.  Registri eesmärk

  Registri eesmärk on turule lastud kauba pakendite, Eestis tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise, taaskasutamise sihtarvude täitmise ning tarbitud õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kohta arvestuse pidamine pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, järelevalve teostamiseks ning Euroopa Komisjonile pakendijäätmete ning õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta teabe esitamiseks.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab registri arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib registri arendustööd;
  4) määrab registri käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ja korraldab nende rakendamise;
  5) informeerib volitatud töötlejaid aegsasti registri pidamisel kavandatavatest muudatustest;
  6) teeb oma pädevuse piires järelevalvet registri pidamise üle.

§ 4.  Registri volitatud töötlejad

  (1) Registri volitatud töötlejad on Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Keskkonnaagentuur:
  1) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks;
  2) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  3) tagab registri andmetega seotud kasutajatoe;
  4) töötleb registrisse esitatud andmeid;
  5) informeerib vastutavat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel;
  6) haldab registris juurdepääsuõigusi ja klassifikaatoreid.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule koostab ja esitab Keskkonnaagentuur vastutavale töötlejale:
  1) paragrahvi 7 lõike 1 punktides 4–6 nimetatud andmed summeerituna eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt 20. detsembril;
  2) paragrahvi 8 punktis 4 nimetatud andmed summeerituna eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt 1. juunil;
  3) andmed üle-eelmise kalendriaasta kohta tulenevalt Euroopa Komisjoni otsusest 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 86, 5.04.2005, lk 6–12), hiljemalt 1. juunil.

  (4) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab registri haldamist ja majutamist;
  2) kasutab registri arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks;
  4) korraldab registri arendustöid ning registri infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab registri varukoopiate tegemise;
  6) tagab registri infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat töötlejat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Registri pidamise viis ja nõuded 

§ 5.  Registri pidamise viis

  (1) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (2) Registrisisesed komponendid on kasutajaliides ja andmebaas.

§ 6.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registrisse kantud andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registrisse kantud andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk Registrisse kantavad andmed, andmete töötlemine ja andmete esitamise tähtajad 

§ 7.  Registrisse kantavad andmed pakendi ja pakendijäätmete kohta

  (1) Pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) äriregistri kood;
  3) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning e-posti aadress;
  4) Eesti turule lastud ühekorrapakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
  5) käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
  6) taaskasutatud pakendijäätmete iga pakendimaterjali liigi mass, samuti taaskasutuse viis pakendiseaduse §-de 6–9 kohaselt;
  7) pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtja pakendiseaduse § 16 lõike 32 kohaselt koostatud taaskasutamise tõendil olevad andmed;
  8) registrisse kantavad andmed kinnitanud audiitori ja audiitorteenust pakkuva juriidilise isiku nimi, audiitori telefoninumber ning e-posti aadress;
  9) vandeaudiitori audiitorkontrolli kokkuvõte.

  (2) Taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele temaga lepingu sõlminud pakendiettevõtjate nimed ning äriregistri koodid, välja arvatud nende pakendiettevõtjate kohta, kes ei teosta aruandeaastal käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4–6 nimetatud toiminguid.

§ 8.  Registrisse kantavad andmed õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta

  Pakendiettevõtja kohta, kes annab tasuta või müüb tarbijale õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte, kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) äriregistri kood;
  3) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning e-posti aadress;
  4) õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kogus tükkides.

§ 9.  Registrisse andmete esitaja

  Registrisse andmete esitajad (edaspidi andmeandja) on:
  1) pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, kuid ei ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile;
  2) taaskasutusorganisatsioon;
  3) pakendiettevõtja, kes annab tasuta või müüb tarbijale õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte;
  4) pakendijäätmeid taaskasutav ettevõtja, kes väljastab pakendijäätmete taaskasutamise tõendi pakendiseaduse § 16 lõike 32 kohaselt;
  5) pakendijäätmete taaskasutamist vahendav ettevõtja, kellel on käitlusperioodil kehtinud registreerimistõend, jäätmeluba või kompleksluba ning kes vahendab pakendiseaduse § 16 lõike 32 kohast pakendijäätmete taaskasutamise tõendit.

§ 10.  Registri kasutaja isikusamasuse tuvastamine ning autoriseerimine

  (1) Registrisse võib andmeid ja dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid teha isik, kellel on asjakohased õigused ja kelle isikusamasus on turvaliselt tuvastatud.

  (2) Registri kasutaja isikusamasus tuvastatakse ID-kaardiga või mobiil-ID-ga.

§ 11.  Andmete registrisse esitamine ja andmete esitamise tähtajad

  (1) Paragrahvi 9 punktides 1 või 2 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta § 7 lõike 1 punktides 1–6, 8 ja 9 ning lõikes 2 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 1. septembril.

  (2) Paragrahvi 9 punktis 4 või 5 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta § 7 lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 1. septembril.

  (3) Paragrahvi 9 punktis 3 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta §-s 8 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 1. märtsil.

§ 12.  Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras.

  (2) Registrisse võetakse juriidilise isiku ja tema esindajate andmed äriregistrist.

  (3) Registrisse võetakse audiitori andmed audiitortegevuse registrist.

§ 13.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Kui registrisse esitatud andmed osutuvad ebaõigeks, peab andmeandja registriandmed viivitamata parandama.

  (3) Kui registri vastutav töötleja või Keskkonnaagentuur avastab ebaõiged andmed, esitab ta andmeandjale nende kohta järelepärimise.

  (4) Andmeandja on kohustatud esitama õiged andmed 20 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud teate saamist.

  (5) Paragrahvis 7 nimetatud andmeid, mida eelmise kalendriaasta kohta esitatakse või muudetakse pärast 1. detsembrit, ei arvestata § 4 lõike 3 punkti 1 alusel koostatavates summeeritud andmetes.

  (6) Paragrahvis 8 nimetatud andmeid, mida eelmise kalendriaasta kohta esitatakse või muudetakse pärast 25. aprilli, ei arvestata § 4 lõike 3 punkti 2 alusel koostatavates summeeritud andmetes.

§ 14.  Registriandmete säilitamine

  Registriandmeid säilitatakse aruande esitamise tähtajast alates seitse aastat. Pärast seda andmed kustutatakse.

4. peatükk Juurdepääs registrile ja registrisse kantud andmetele 

§ 15.  Juurdepääs registrile ja registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on juurdepääsupiiranguga.

  (2) Registrisse kantud andmetele on juurdepääs valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel neile seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks.

  (3) Andmeandjal on juurdepääsuõigus endaga seotud andmetele.

  (4) Pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni nimi ja äriregistri kood ning § 7 lõike 1 punktides 4–6 ja § 8 punktis 4 nimetatud andmed summeerituna avalikustatakse pakendiregistris masinloetaval kujul.

  (5) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse kasutajaõiguste andmisega või andmete väljastamisega.

§ 16.  Registriandmete väljastamine

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (2) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.  Andmete logimine

  (1) Registris logitakse andmete lisamine, muutmine ja kustutamine ning isikuandmeid sisaldavate vormide avamine.

  (2) Logisid säilitatakse registris seitse aastat.

5. peatükk Registri pidamise rahastamine ja registri lõpetamine 

§ 18.  Registri pidamise rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejatele selleks eraldatud vahenditest.

§ 19.  Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri lõpetamine toimub kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määrus nr 346 „Pakendiregistri põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2. septembril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json