Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2021, 1

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” muutmine

Vastu võetud 02.08.2021 nr 47

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 341 lõike 7 ja § 73 lõike 11 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruses nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) pikaajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on pikem kui kuus päeva;”;

2) paragrahvi 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) saateauto on käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastav sõiduk, mida kasutatakse veol liikluse ohutuse tagamisel ja teiste liiklejate hoiatamisel eriveosest;”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 teine lause, § 3 lõiked 5 ja 8, § 4 lõige 1, § 13 lõige 3 ning § 14 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 31–34 järgmises sõnastuses:

„(31) Sõiduki lubatud kõrgust, laiust ega pikkust ei tohi ületada paigutades mitu jagamatut veost üksteise peale, kõrvale või järjestikku.

(32) Mitu jagamatut veost tuleb paigutada selliselt, et ei oleks ületatud sõiduki, autorongi või masinrongi eriloaga lubatud tegelik mass.

(33) Raskeveose puhul on jagamatu veose veol lubatud vedada koos jagamatu veosega veose või selle kasutamisega seotud muud veost, kui muu veose mass on kuni 20 protsenti jagamatu veose massist ning sõidukite lubatud tegelikud massid ei ole ületatud.

(34) Eriveol kasutatava sõiduki laiendatava veoplatvormi laius ei tohi veoseta sõidul ületada sõiduki registreerimistunnistusel märgitud sõiduki laiust.”;

5) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „üle nelja meetri” sõnadega „tagumisest teljest üle viie meetri”;

6) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Jagatava veose vedu eriveona eriloa alusel on lubatud, kui lisaks liiklusseaduse § 341 lõike 8 tingimustele on täidetud kõik järgmised tingimused:”;

7) paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 13 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

8) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 2 nimetatud eriveoks avaldab Transpordiamet oma veebilehel eriveoks lubatud veotee.”;

9) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Olenevalt suurveose mõõtmetest peab eriveol kasutama saateautot vähemalt määruse lisas 1 ette nähtud mahus.

(2) Eriloa andja võib eriveo vabastada saateauto kasutamise kohustusest, kui sellega ei kaasne täiendavat ohtu kaasliiklejatele ja erivedu teostatakse järgmistele tingimustele vastava sõidukiga:
1) lume- või libedusetõrjet teostav sõiduk, kui sõiduki kogulaiust on võimalik sõidu ajal muuta selliselt, et tööseadmega sõiduki kogulaius ei ületa 4,2 m;
2) kuni 4,2 m laiune traktor või liikurmasin ning nende haakes olev sõiduk.

(3) Saateauto peab vastama järgmistele nõuetele:
1) saateauto peab olema B- või C1-kategooria sõiduk pikkusega kuni seitse meetrit;
2) saateauto katusele peab olema paigaldatud vähemalt kaks igas rõhtsuunas nähtavat eraldiseisvat kollast vilkurit, mida on lubatud asendada vilkurite või märgutulede kombinatsiooniga;
3) saateauto katusele peab olema paigaldatud § 51 nõuetele vastav hoiatustahvel;
4) saateautos peab olema kõrgusmõõteseade koos asjakohase kinnitusega, kui saateauto on nõutud suurveose kõrguse tõttu.

(4) Kui suurveose laius on üle nelja meetri või pikkus üle 30 meetri või kui veos ulatub tagumisest teljest üle kuue meetri tahapoole, siis lisaks lõikes 3 sätestatud nõuetele peab saateauto juht vastama liiklusseaduse §-s 9 reguleerija kohta kehtestatud nõuetele.

(5) Lõikes 4 sätestatut ei kohaldata eriveo teostamisel traktori või liikurmasinaga.

(6) Saateautot on lubatud asendada alarmsõiduki varustusega politseiauto või sõjaväepolitseiautoga. Sellisel juhul lõigetes 3 ja 4 sätestatut ei kohaldata.

(7) Saateautoga koos ei ole lubatud kasutada haagist, välja arvatud liikluskorraldushaagist.

(8) Eriveol osalev sõiduki juht tuleb varustada sidevahendiga.

(9) Eesmine saateauto hoiatab vastutulevaid sõidukijuhte teel sõitva eriveose eest. Saateauto peab sõitma, sõltuvalt liikumiskiirusest ja nähtavusest, väljaspool asulaid 100–300 m, asulates 50–100 m eriveosest eespool. Eraldusribaga teel tuleb saateautot kasutada eriveose taga. Kui ees kasutatakse kahte saateautot, siis eesmine saateauto peab sõitma märgatavalt eespool, seda eriti kitsastel ja kurvilistel teedel. Selle saateauto ülesanne on vastutulevate sõidukijuhtide eelnev hoiatamine, liikluse korraldamine ja vajadusel liikluse peatamine.

(10) Eriveosest tagapool oleva saateauto ülesanne on hoiatada tagant tulevaid sõidukijuhte teel sõitva eriveose eest ja takistada nende möödasõidu katseid, kui möödasõit ei ole ohutu, ning teatada sidevahenditega eesmise saateauto ning eriveose juhile nende taha kogunenud sõidukijuhtide möödasõidu soovist.

(11) Saateauto juht peab andma teistele liiklejatele piisavalt aega olukorra tajumiseks ning sellele järgnevaks kiiruse vähendamiseks, peatumiseks või ümberpõikeks.”;

10) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui suurveose laius on üle nelja meetri või pikkus üle 30 meetri või kui veos ulatub tagumisest teljest üle kuue meetri tahapoole, siis lisaks lõikes 3 sätestatud nõuetele peab saateauto vastama järgmistele nõuetele:
1) saateauto juht peab vastama liiklusseaduse §-s 9 reguleerija kohta kehtestatud nõuetele;
2) saateauto katusele paigaldatud hoiatustahvli alumise serva kõrgus on vähemalt 1,70 m maapinnast;
3) saateauto märgistus peab vastama määruse lisa 2 joonisele 13.”;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Lõike 4 punktis 3 sätestatut ei kohaldata Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise abi osutajate saateautole.”;

12) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Saateauto hoiatustahvel

(1) Hoiatustahvel peab olema vähemalt 900 mm laiune ja 500 mm kõrgune ning selle mõlemale poolele kantakse erivedu iseloomustav tekstiline teave tähe kõrgusega vähemalt 150 mm kooskõlas lisa 2 joonistega 1–5.

(2) Hoiatustahvel peab vastama järgmistele nõuetele:
1) hoiatustahvli taustavärv on kollane;
2) tekstilise teabe värv on must ja see on loetav hajutatud päevavalguse korral 40 meetri ulatuses ja pimeda ajal 25 meetri ulatuses;
3) hoiatustahvli tekstilise teabe joone paksus on vähemalt 25 mm;
4) hoiatustahvli tekstilise teabe osa peab olema varustatud sisevalgustusega, mis ei vähenda sõiduki kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete tõhusust.

(3) Muutuva teabega hoiatustahvel peab vastama järgmistele nõuetele:
1) hoiatustahvli taustavärv on must;
2) ettepoole suunatud tekstilise teabe värv on kollane või valge;
3) tahapoole suunatud tekstilise teabe värv on kollane või punane.

(4) Muutuva teabega hoiatustahvlil on lubatud tekstiline teave asendada liiklusseaduse § 6 lõike 6 alusel kehtestatud liiklusmärkide kujutistega.”;

13) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kolonnis võib liikuda kuni neli suur- või raskeveost. Antud nõue ei kohaldu Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise abi osutajate sõidukite kolonnile.

(2) Kolonni saatmisel nõutud saateautode arvu määramisel tuleb lähtuda kolonnis liikuva kõige suurema suurveose nõuetest kooskõlas määruse lisaga 1, kuid mitte vähem kui üks saateauto kolonni ees ja üks saateauto kolonni taga.

(3) Kolonni saatmisel peavad saateautode juhid vastama liiklusseaduse §-s 9 reguleerija kohta kehtestatud nõuetele.

(4) Kolonni kuuluv suurveos peab olema tähistatud §-des 10 ja 11 sätestatud nõuete kohaselt.”;

14) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 2 nimetatud paremale poolele paigaldatav tunnusmärk ei ole pimeda ajal kohustuslik.”;

15) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui veose kõige laiem punkt asub kõrgusel 1,5 m kuni 4,5 m tee pinnast, siis selle punkti tähistamiseks tuleb lisaks lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatule kasutada täiendavat märgutuld.”;

16) paragrahvi 10 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on § 5 lõike 2 punkti 1 alusel saateauto kasutamisest vabastatud, peab eestpoolt tähistama vastavalt määruse lisas 2 esitatud joonisele 11.”;

17) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Juhitavate telgedega haagisel on lubatud kasutada lõike 1 punktis 1 nimetatud tagumist vilkurit olenemata eesmise saateauto ja vilkuri kasutamisest.

(12) Lõike 1 punktis 2 nimetatud paremale poolele paigaldatav tunnusmärk ei ole pimeda ajal kohustuslik.”;

18) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui veose kõige laiem punkt asub kõrgusel 1,5 m kuni 4,5 m tee pinnast, siis selle punkti tähistamiseks tuleb lisaks lõike 1 punktis 3 ja 4 sätestatule kasutada täiendavat märgutuld.”;

19) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on § 5 lõike 2 punkti 1 alusel saateauto kasutamisest vabastatud, peab tagantpoolt tähistama vastavalt määruse lisas 2 esitatud joonisele 12.”;

20) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja sõna „kahe”;

21) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väljaulatuva veose tunnusmärkide juures peab olema ees valge või kollane ja taga punane vähemalt 50 cm² valgusava pindalaga latern. Väljaulatuva veose tunnusmärkide vöödid langevad tee telje poole. Väljaulatuva veose tunnusmärkide graafilised kujutised on esitatud määruse lisas 2 joonisel 10.”;

22) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Väljaulatuva veose tähistamine külgedelt peab vastama lisa 2 joonisele 10.”;

23) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „taotlejale” sõnadega „taotleja taotlusel”;

24) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõnad „eriveo andja” sõnadega „eriloa andja”;

25) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse läbivalt sõnad „lõigetes 1 ja 2” sõnadega „lõikes 2”;

26) paragrahvi 14 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lühiajalise eriloa, välja arvatud § 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks antud lühiajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks üks erivedu kolme päeva jooksul. Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud eriveoks on lühiajalise eriloa eriveo tasu määramisel arvestuse aluseks vaatamata tegelikule vedude arvule üks vedu ööpäevas.

(6) Pikaajalise eriloa, välja arvatud lõigetes 61 ja 62 sätestatud eriveo, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks kaks vedu nädalas.”;

27) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud eriveo puhul on pikaajalise eriloa eriveo tasu vaatamata tegelikule vedude arvule esitatud määruse lisa 3 tabelis 2.

(62) Suurveose, laiusega kuni 3,5 meetrit, kõrgusega kuni 4,5 meetrit, sõidukist või autorongist tahapoole üleulatumisega kuni kaks meetrit ja pikkusega kuni 20 meetrit, pikaajalise eriloa eriveo tasu riigiteedel vaatamata tegelikule vedude arvule on esitatud määruse lisa 4 tabelis 6.”;

28) paragrahvi 14 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui eriveo tasu sõltub veotee pikkusest, kuid veotee ei ole konkreetselt määratud, arvestatakse mõõtmete ületamisel ühekordse veotee pikkuseks riigiteedel 100 km ühe maakonna piires ja 200 km mitme maakonna piires ning kohalikul teel 50 km.”;

29) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Massi ja mõõtme samaaegsel ületamisel arvestatakse eriveo tasu nii massi kui ka mõõtmete ületamise eest.”;

30) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Transpordiamet võib lühiajalise või pikaajalise eriloa välja anda veoteele, mis hõlmab kohalikke teid ja erateid, kui vastava tee omanik on Transpordiametit selleks volitanud.

(2) Eriluba saadetakse eriloa taotlejale taotleja soovil e-posti või posti teel pärast kõigi kooskõlastustega esitatud taotluse saabumist kolme tööpäeva jooksul. Kiirendatud korras vormistatud eriluba saadetakse samadel tingimustel kaheksa töötunni jooksul.

(3) Eriloale märgitakse eriveo teostaja kohta vähemalt ettevõtte nimi või registrikood.

(4) Eriloa andjal on õigus nõuda arve tasumist enne eriloa andmist.

(5) Paragrahvi 14 lõigetes 61 ja 62 nimetatud juhul antakse pikaajaline eriluba nädalaks, kuuks, kolmeks kuuks, kuueks kuuks või kaheteistkümneks kuuks, seejuures tegelik vedude arv eriloa kehtivuse perioodil ei ole piiratud.”;

31) määruse lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. 

  (1) Määrus jõustub 2021. aasta 1. detsembril.

  (2) Määruse § 1 punktid 10 ja 11 jõustuvad 2022. aasta 1. detsembril.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Saateautode vajalik arv suurveose saatmisel

Lisa 2 Joonised

Lisa 3 Eriveo tasumäärad raskeveose eest

Lisa 4 Eriveo tasumäärad suurveose eest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json