Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.08.2021, 2

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 30.07.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „(4. peatükk)” tekstiosaga „(41. peatükk)”;

2) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kontsernikontod on Swedbank AS-is, AS-is SEB Pank, Luminor Bank AS-is, Coop Pank AS-is ja AS-is LHV Pank.”;

3) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kontsernikonto koosseisu kuuluvale arvelduskontole kalendrikuu jooksul laekunud hasartmängumaksu kannab Maksu- ja Tolliamet hasartmängumaksu seaduse alusel maksu saajale 15 tööpäeva jooksul kalendrikuu lõppemisest arvates.”;

4) paragrahvi 12 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „järgneval tööpäeval” tekstiosaga „järgneval teisel tööpäeval”;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Kui lõikes 11 nimetatud vahendaja või esindaja on elektroonilise side ettevõtja ning maksetehing vastab makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 4 lõike 1 punktis 11 sätestatud tingimustele, edastab vahendaja või esindaja oma arvelduskontole laekunud riigiasutuse vahendid riigiasutuse e-kontole hiljemalt järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.”;

6) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigi äriühingu ja äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, osaluse valitseja peab äriühingu kasumi jaotamise ja dividendide maksmise otsustamisel lähtuma põhimõttest, et äriühing kannab dividendid osaluse valitseja e-kontole viie tööpäeva jooksul pärast majandusaasta aruande või kasumi jaotamise otsuse kinnitamist, kui kassalise teenindamise valdkonna eest vastutav minister ei otsusta põhjendatud juhtudel lubada dividende tasuda täielikult või osaliselt pärast nimetatud tähtaega, kuid mitte hiljem kui eelarveaasta 5. detsembril.”;

7) paragrahvi 12 lõige 31 sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingu, mille aktsiad on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või mille aktsiate noteerimiseks on esitatud avaldus, osaluse valitseja peab äriühingu kasumi jaotamise ja dividendide maksmise otsustamisel lähtuma põhimõttest, et äriühing teeb aktsionäridele dividendide väljamakse hiljemalt 45 päeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist, kui kassalise teenindamise valdkonna eest vastutav minister ei otsusta põhjendatud juhtudel dividendide tasumisega täielikult või osaliselt pärast nimetatud tähtaega.”;

8) paragrahvi 12 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Riigimetsa Majandamise Keskus kannab metsaseaduse § 48 lõike 5 alusel riigieelarvesse kandmisele kuuluva summa Keskkonnaministeeriumi e-kontole viie tööpäeva jooksul Vabariigi Valitsuse otsuse jõustumisest arvates, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. Kassalise teenindamise valdkonna eest vastutav minister võib põhjendatud juhtudel lubada nimetatud summa tasuda täielikult või osaliselt pärast nimetatud tähtaega, kuid mitte hiljem kui eelarveaasta 5. detsembril.”;

9) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 31 ja 6 nimetatud tähtajast hiljem dividendide või riigieelarvesse kandmisele kuuluva summa tasumise loa taotlemisel nimetatud tähtaeg peatub ning dividendid või riigieelarvesse kandmisele kuuluv summa tasutakse kassalise teenindamise valdkonna eest vastutava ministri poolt lubatud tähtajal või loa mitteandmisest viie tööpäeva jooksul.”.

Maris Lauri
Justiitsminister rahandusministri ülesannetes

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json