Teksti suurus:

Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus”, 21. jaanuari 2009. a määruse nr 13 „Majandustegevuse registrisse kantavate teenuse osutaja andmete loetelu ja teavitamist vajavate muudetud andmete loetelu kehtestamine”, 9. augusti 2012. a määruse nr 32 „Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord”, 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 „Ravimiameti põhimäärus”, 19. augusti 2008. a määruse nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus”, 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus”, 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” ja 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.09.2014, 1

Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus”, 21. jaanuari 2009. a määruse nr 13 „Majandustegevuse registrisse kantavate teenuse osutaja andmete loetelu ja teavitamist vajavate muudetud andmete loetelu kehtestamine”, 9. augusti 2012. a määruse nr 32 „Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord”, 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 „Ravimiameti põhimäärus”, 19. augusti 2008. a määruse nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus”, 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus”, 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” ja 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 05.09.2014 nr 54

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 217 lõike 3 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse § 67 lõike 2 punktiga 2.

§ 1.  Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruses nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus” asendatakse läbivalt sõna „sotsiaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 2.  Sotsiaalministri 21. jaanuari 2009. a määruse nr 13 „Majandustegevuse registrisse kantavate teenuse osutaja andmete loetelu ja teavitamist vajavate muudetud andmete loetelu kehtestamine” muutmine

Sotsiaalministri 21. jaanuari 2009. a määruses nr 13 „Majandustegevuse registrisse kantavate teenuse osutaja andmete loetelu ja teavitamist vajavate muudetud andmete loetelu kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Andmed majandustegevuse kohta, mille muutumisest tuleb tegevusloa väljaandjat teavitada”;

2) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 217 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahv 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 punktid 3–6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Sotsiaalministri 9. augusti 2012. a määruse nr 32 „Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 9. augusti 2012. a määruse nr 32 „Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord” lisa „Puudega isiku kaardi vorm” asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 4.  Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 „Ravimiameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määruses nr 105 „Ravimiameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „sotsiaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kehtestab ameti teenistuskohtade koosseisu valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires, nimetab ametisse ja vabastab ametist kehtestatud korras ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;”.

§ 5.  Sotsiaalministri 19. augusti 2008. a määruse nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 19. augusti 2008. a määruses nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „sotsiaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) esitab vajaduse korral valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;”;

3) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

„161) annab töötajatele volitusi ameti nimel toimingute tegemiseks seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti teenistuskohtade koosseisu kehtestab peadirektor valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires.”;

5) paragrahvi 4 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Osakonnajuhataja ja piirkondliku büroo juhataja vastutavad osakonnale või piirkondlikule büroole pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.”.

§ 6.  Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruses nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” asendatakse läbivalt sõna „sotsiaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 7.  Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „sotsiaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) kehtestab ameti teenistuskohtade koosseisu valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires;”.

§ 8.  Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruses nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „sotsiaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 16 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esitab vajaduse korral valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Tööinspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;”;

3) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kehtestab Tööinspektsiooni teenistuskohtade koosseisu valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires;”.

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Puudega isiku kaardi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json