Teksti suurus:

Tööinspektsiooni põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 83

Tööinspektsiooni põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2007 nr 67
RTL 2007, 80, 1382
jõustumine 01.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2010RTL 2010, 4, 7301.02.2010
22.10.2010RT I, 29.10.2010, 601.12.2010
02.09.2014RT I, 05.09.2014, 708.09.2014
05.09.2014RT I, 10.09.2014, 113.09.2014
10.10.2014RT I, 14.10.2014, 417.10.2014
14.01.2015RT I, 16.01.2015, 319.01.2015
29.05.2017RT I, 01.06.2017, 604.06.2017
01.09.2017RT I, 08.09.2017, 111.09.2017, osaliselt 01.01.2018
19.12.2017RT I, 23.12.2017, 2001.01.2018
27.11.2018RT I, 30.11.2018, 1101.01.2019
10.12.2020RT I, 17.12.2020, 120.12.2020
01.03.2023RT I, 08.03.2023, 1111.03.2023
30.06.2023RT I, 13.07.2023, 216.07.2023

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tööinspektsiooni staatus

  (1) Tööinspektsioon on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teeb järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Tööinspektsiooni kulud kaetakse riigieelarvest. Tööinspektsiooni eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab Tööinspektsioon riiki.

§ 3.   Tööinspektsiooni nimi eri keeltes

  Tööinspektsiooni nimi on:
  1) inglise keeles Labour Inspectorate;
  2) vene keeles Инспекция Труда.

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Tööinspektsioon on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab Tööinspektsiooni üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 5.   Tööinspektsiooni pitsat ja sümboolika

  (1) Tööinspektsioonil on oma nimega sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis.

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]

§ 6.   Tööinspektsiooni dokumendiplangid

  (1) Tööinspektsioonil on oma nime ja väikese riigivapi kujutise või sümboliga dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks Tööinspektsiooni asjaajamiskorras.

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

§ 7.   Asukoht

  Tööinspektsioon asub Tallinnas.
[RT I, 08.09.2017, 1 - jõust. 11.09.2017]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tööinspektsiooni põhiülesanded

  Tööinspektsiooni põhiülesanded on:
  1) viia ellu töökeskkonnapoliitikat;
  2) teha järelevalvet töökeskkonnas töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle;
  3) teha järelevalvet töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle;
  4) teavitada üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ohtudest;
  5) lahendada töövaidlusi ja viia läbi lepitusmenetlusi kohtuvälises töövaidlusi lahendavas organis.
[RT I, 17.12.2020, 1 - jõust. 20.12.2020]

§ 9.   Tööinspektsiooni ülesanded

  Põhiülesannete täitmiseks Tööinspektsioon:
  1) kavandab, koordineerib ja teeb järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldab riikliku järelevalve erimeetmeid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses;
[RT I, 17.12.2020, 1 - jõust. 20.12.2020]
  2) teeb ennetustööd töökeskkonna ohutuks muutmiseks ja tööelu kvaliteedi tõstmiseks, kaasates asjaomaseid asutusi ja organisatsioone;
  3) teeb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepanekuid töökeskkonnapoliitika väljatöötamiseks ja töötab välja strateegia oma ülesannete täitmiseks töökeskkonnapoliitika elluviimisel;
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]
  4) teeb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepanekuid tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja nende muutmiseks ning annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta;
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]
  41) kavandab, koordineerib ja teeb järelevalvet töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete täitmise üle ning kohaldab riikliku järelevalve erimeetmeid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses;
[RT I, 17.12.2020, 1 - jõust. 20.12.2020]
  5) uurib surmaga lõppenud tööõnnetusi, raske tervisekahjustusega lõppenud tööõnnetusi, mille puhul alustati kriminaalmenetlust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete eiramise tõttu, ning vajaduse korral muid tööõnnetusi ja kutsehaigestumisjuhtumeid; teeb järelevalvet tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimise ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste ennetamise abinõude rakendamise üle;
[RT I, 17.12.2020, 1 - jõust. 20.12.2020]
  6) peab tööõnnetuste, kutsehaigestumis- ja tööst põhjustatud haigestumisjuhtumite andmeid ning muid järelevalvetööks vajalikke andmeid sisaldavat andmekogu ning vahetab andmeid asjaomaste asutustega; analüüsib töökeskkonna olukorda;
  61) hindab vajadusel järelevalve läbiviimisel, tööõnnetuse või kutsehaigestumise uurimise käigus tööd tegeva isiku ja töötamist võimaldava isiku vahelise õigussuhte tunnuseid ning tuvastab, kas tegemist on töölepingulise suhtega või mitte;
[RT I, 30.11.2018, 11 - jõust. 01.01.2019]
  7) [kehtetu - RT I, 30.11.2018, 11 - jõust. 01.01.2019]
  8) kontrollib vajaduse korral uue või rekonstrueeritud ehitise töötingimuste vastavust kehtestatud nõuetele;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  9) teeb otsuseid seaduses ettenähtud juhtudel nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta;
[RT I, 17.12.2020, 1 - jõust. 20.12.2020]
  10) lahendab töövaidlusi seaduses ettenähtud korras;
[RT I, 08.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  11) annab oma pädevuse piires välja haldusakte ja lahendab vaideid;
  12) viib läbi väärteoasja kohtuvälise menetluse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  13) [kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  14) esindab riiki kohtuvaidlustes oma pädevuse piires;
  15) teeb koostööd täidesaatva riigivõimu asutuste, kohalike omavalitsusasutuste, tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  16) koordineerib ja korraldab üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamise tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakendamisest ning järelevalve tulemustest;
  17) vastab märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele, korraldab teabe avalikustamise; haldab veebilehte;
  18) töötab välja personalipoliitika ja -strateegia selle elluviimiseks; töötab välja personali koolitusstrateegia, koordineerib väliskoostöö raames läbiviidavat koolitust, korraldab ametnike tööalase väljaõppe ja täiendõppe;
  19) valmistab ette eelarve projekti, kontrollib eelarve täitmist ning koostab eelarve täitmise aruande;
  20) valdab, kasutab ja käsutab enda valduses olevat riigivara õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras;
  21) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Tööinspektsiooni struktuuriüksused

  (1) Tööinspektsiooni struktuuriüksusteks on osakonnad.
[RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]

  (2) Struktuuriüksuse ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks peadirektori kehtestatud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 11.   Tööinspektsiooni struktuuriüksuse juhtimine
[Kehtetu - RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]

§ 12.   Tööinspektsiooni osakonnad

  Tööinspektsiooni osakonnad ja nende põhiülesanded on järgmised:
  1) järelevalve osakond, mille põhiülesanded on töökeskkonnaalase ehk töötervishoiu ja tööohutuse ning töösuhete järelevalve kavandamine ja tegemine; järelevalve aruannete koostamine; tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimine ning analüüsimine; tööinspektorite nõustamine ja kontrollimine järelevalve tegemisel ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimisel; osakonnasisese õigusabiteenuse osutamine ning inspektsiooni esindamine järelevalve ja väärteomenetlustega seotud kohtuvaidlustes;
  2) ennetuse ja teabe osakond, mille põhiülesanded on viia ellu töökeskkonna poliitikat läbi ennetus- ja teavitustöö, nõustades üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ning töösuhetega seotud nõuetest, ohtudest ja parimatest praktikatest, sh avalike suhete ja rahvusvaheliste suhete ning teavitustöö kavandamine ja korraldamine; asutuse veebilehe haldamine; Euroopa Sotsiaalfondi toetusel elluviidava programmi tegevuse korraldamine ja koordineerimine; Euroopa Komisjoni ja välispartneritega infovahetuse koordineerimine; inimestele selgituste andmine töökeskkonna ja töösuhte nõudeid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta, sealhulgas selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamine; töökeskkonna konsultandi teenuse pakkumine, sealhulgas töökeskkonnaalane tööandjatele suunatud ennetus- ja teavitustöö ning töötajate nõustamine oma pädevuse piires; ennetus- ja teavitustegevuste elluviimine koostöös teiste osakondadega, sealhulgas infohommikute korraldamine, messidel osalemine, kodanike vastuvõttude korraldamine ja läbiviimine, infotelefoni töökorralduse koordineerimine ja infotelefonile vastamise tagamine, inspektsiooni nimel avalike ettekannete tegemine ja artiklite kirjutamine ning muude avalikkuse teavitamise tegevuste kavandamine ja elluviimine;
  3) üldosakond, mille põhiülesanded on inspektsiooni põhiteenuste toimimise tagamine ja toetamine, seejuures töökeskkonna andmekogu pidamine; isikuandmete ja infovarade kaitse tagamine ning infotehnoloogilise töö korraldamine koostöös teiste asutustega; asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine; riigivara haldamine ning hooldus- ja remonditööde korraldamine; hangete ja tellimuste ettevalmistamine ja läbiviimine.
[RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]

§ 13.   Tööinspektsiooni kohalikud inspektsioonid, nende tööpiirkonnad ja asukohad
[Kehtetu - RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]

§ 14.   Töövaidluskomisjon

  (1) Tööinspektsiooni juures tegutseb töövaidluskomisjon, mis juhindub oma töös töövaidluse lahendamise seadusest.

  (2) Töövaidluseid lahendatakse neljas linnas:
  1) Jõhvis, mille teeninduspiirkond on Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond;
  2) Pärnus, mille teeninduspiirkond on Hiiu maakond, Järva maakond, Pärnu maakond ja Saare maakond;
  3) Tallinnas, mille teeninduspiirkond on Harju maakond, Lääne maakond ja Rapla maakond;
  4) Tartus, mille teeninduspiirkond on Jõgeva maakond, Tartu maakond, Põlva maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.

  (3) Tööinspektsiooni peadirektori käskkirjaga on õigus kehtestada täiendavad asukohad käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teeninduspiirkondades vaidluse lahendamiseks.

  (4) Töövaidluse lahedamise asjaajamist korraldab üldosakond.
[RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Tööinspektsiooni juhtimine

  Tööinspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 16.   Peadirektor

  Peadirektor:
  1) juhib Tööinspektsiooni tegevust ja korraldab selle ülesannete täitmise;
  2) vastutab Tööinspektsiooni tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab Tööinspektsiooni tegevusest aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  3) tegutseb Tööinspektsiooni nimel ja esindab Tööinspektsiooni selle tegevusvaldkonnas, kaasa arvatud rahvusvahelisel suhtlemisel;
  4) annab volitusi Tööinspektsiooni esindamiseks;
  5) esitab vajaduse korral valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Tööinspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  51) [kehtetu - RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]
  6) nimetab ametisse ja vabastab ametist Tööinspektsiooni ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  7) kehtestab arengu- ja hindamisvestluse korraldamise põhimõtted;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  8) määrab Tööinspektsiooni ametnikele distsiplinaarkaristusi seaduses kehtestatud juhtudel ja korras;
[RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  9) kehtestab Tööinspektsiooni teenistuskohtade koosseisu ministri kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires, kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused, ametijuhendid, tööplaanid, teenistujate palgad, reeglid töökorraldusele, asjaajamiskorra, puhkuste ajakava, palgajuhendi, eelarve detailse jaotuse ja muud töökorralduslikud dokumendid;
[RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]
  10) korraldab Tööinspektsiooni sisekontrolli süsteemi rakendamist;
[RT I, 05.09.2014, 7 - jõust. 08.09.2014]
  11) teeb teenistuslikku järelevalvet õigusaktides ettenähtud ulatuses;
[RT I, 17.12.2020, 1 - jõust. 20.12.2020]
  12) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Tööinspektsiooni eelarve kohta ja valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  13) käsutab Tööinspektsiooni kasutuses olevat riigivara ja vahendeid kooskõlas õigusaktidega; korraldab Tööinspektsiooni valdusesse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ja tagab säilimise;
  14) sõlmib kinnitatud eelarve piires Tööinspektsiooni nimel lepinguid;
  15) lahendab Tööinspektsiooni haldusakti või toimingu peale esitatud vaideid ja teeb vaideotsuseid seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  16) lahendab või volitab Tööinspektsiooni ametnikku lahendama kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebusi;
  17) kinnitab Tööinspektsiooni nende ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel, ning annab ametnikule tema pädevust tõendava tunnistuse;
  18) [kehtetu - RT I, 16.01.2015, 3 - jõust. 19.01.2015]
  19) moodustab Tööinspektsiooni tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks töörühmi;
  20) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 17.   Tööinspektsiooni peadirektori käskkirjad

  Tööinspektsiooni peadirektor annab käskkirju seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes ja käesoleva põhimäärusega sätestatud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 18.   Tööinspektsiooni peadirektori asendamine

  Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda üldosakonna juhataja, viimase äraolekul järelevalveosakonna juhataja või peadirektori poolt määratud ametnik.
[RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]

§ 19.   Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 08.03.2023, 11 - jõust. 11.03.2023]

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 20.   Tööinspektsiooni tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Tööinspektsiooni tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Jõustumine

  Määrus jõustub 2008. a 1. veebruaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json