Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.09.2021, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.09.2021 nr 48

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1. Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 17–19 järgmises sõnastuses:

„(17) Alates 1. juulist 2021 ei kohaldata kohaliku arengu toetamiseks ettenähtud vahendite jagamiseks lõigetes 9–16 sätestatud vahendite jagamise reegleid.

(18) Arvestades kohaliku algatusrühma arvamust, määratakse talle summa, mis moodustab kuni 70 protsenti sellele kohalikule algatusrühmale aastatel 2018–2020 projektitoetuse taotluste rahuldamise otsustega määratud keskmisest summast.

(19) Kui lõike 18 alusel kohalikule algatusrühmale määratud summa ületab rakenduskava prioriteedi 4 „Tööhõive ja territoriaalse ühekuuluvuse suurendamine’’ vabu vahendeid, siis vähendatakse vajaduse korral kohalikule algatusrühmale määratavaid vahendeid võrdeliselt iga kohaliku algatusrühma kohta.“;

2) paragrahvi 27 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „30. aprilliks 2022“ tekstiosaga „30. juuniks 2022“.

§ 2. Maaeluministri 10. mai 2016. a määruse nr 31 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ muutmine

Maaeluministri 10. mai 2016. a määrust nr 31 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), artikli 69 lõike 1 alusel kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja toetamiseks, kui tema tehtav investeering täidab sama lõike punktis c või f nimetatud eesmärki.“;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö“;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta ühes taotlusvoorus ei tohi olla suurem kui:
1) 300 000 eurot tunnustatud vesiviljelussektori tootjaorganisatsiooni puhul;
2) 900 000 eurot tunnustatud kalapüügisektori tootjaorganisatsiooni puhul;
3) 1 100 000 eurot tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu puhul.

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „kulu“ tekstiosaga „,sealhulgas mobiilse kalapumba ja mobiilse kalade tapamaja ostmise kulu“;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) sõiduki ostmise või kapitalirendi kulu, välja arvatud mobiilse kalapumba ja kalade tapamaja ostmise või kapitalirendi kulu;“;

8) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse §-s 11 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioon või selline sama seaduse §-s 15 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmed esindavad taotlemisele eelnenud aasta andmete kohaselt vähemalt 80 protsenti Eesti kilu ja räime püügivõimalusest (edaspidi koos taotleja).“;

9) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kinnisasi, mille kohta § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetust taotletakse, peab olema taotleja omandis või peab sellele kinnisasjale olema taotleja kasuks seatud hoonestusõigus, kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa maksmisest. Hoonestusõiguse, kasutusõiguse või kasutusvalduse seadmise kanded peavad olema tehtud kinnistusraamatusse.“;

10) paragrahvi 6 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed ja dokumendid (edaspidi koos taotlus):“;

11) paragrahvi 6 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad „tegevuskava toetatava tegevuse raames ehitatava ehitise kasutamise kohta“ sõnadega „toetatava tegevuse raames tehtavate investeeringute tegevuskava“;

12) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) omafinantseeringut tõendav dokument;“

13) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) ehitusloa ärakiri ja väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest, milles muu hulgas kajastuvad kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused, ning väljavõte projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega, kui toetatava tegevuse elluviimisel on vaja ehitusluba;“;

14) paragrahvi 6 lõike 4 punktid 7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 8 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „PRIA“ sõnadega „hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti“;

16) paragrahvi 8 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „alternatiivsete turgude leidmisele või“;

17) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) taotleja suutlikkuse puhul tegevus ellu viia hinnatakse, kas taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tulundusühistuna vähemalt ühe aasta.“;

18) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.“;

19) paragrahvi 10 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „PRIA-le“ tekstiosaga „PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu“;

20) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse, hiljemalt 30. juuniks 2023.“;

21) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse arv „15“ sõnaga „viie“.

§ 3. Maaeluministri 15. juuni 2020. a määruse nr 40 „Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse’’ muutmine

Maaeluministri 15. juuni 2020. a määruse nr 40 „Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse“ § 3 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv „200 000“ arvuga „300 000“.

Urmas Kruuse
Minister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json