Teksti suurus:

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 10.09.2021, 6

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

Vastu võetud 15.06.2020 nr 40
RT I, 19.06.2020, 28
jõustumine 22.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.09.2021RT I, 10.09.2021, 113.09.2021

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 48 lõike 1 punktides a‒d, f ja g nimetatud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

  (3) Toetatava tegevuse osaks võivad olla lõikes 1 viidatud tegevuste elluviimiseks vajalikud järgmised ettevalmistavad tööd:
  1) tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring;
  2) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
  3) taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr ja toetuse suurus

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti.

  (2) Toetuse suurus § 7 lõikes 1 sätestatud taotleja (edaspidi taotleja) kohta ühes taotlusvoorus ei tohi olla suurem ühestki alljärgnevast:
  1) taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande kohane keskmine omakapitali suurus;
  2) taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande kohane keskmine vesiviljelustoodangust saadud müügitulu;
  3) 300 000 eurot;
[RT I, 10.09.2021, 1 - jõust. 13.09.2021]
  4) 15 000 eurot juhul, kui taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande kohane keskmine vesiviljelustoodangu müügitulu on kuni 15 000 eurot.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on § 2 lõikes 1 viidatud tegevuste elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 asjakohaste lõigetega tehtud kulu.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud ettevalmistava töö puhul on abikõlblik üksnes kulu, mille kohta on väljastatud kulu tekkimist ja maksmist tõendav dokument mitte varem kui 1. jaanuaril 2020. aastal.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) mitterahaline sissemakse;
  2) kinnisvara ostmise või rentimise kulu;
  3) amortisatsioonikulu;
  4) tegevuskulu, kaasa arvatud remondi-, rendi-, kütuse-, palga-, raamatupidamis-, koolitus-, side- ja veokulu;
  5) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  6) kasutatud seadme soetamise ja paigaldamise kulu;
  7) seadme paigaldamise kulu ilma ostmise või rendi kuludeta;
  8) kindlustuskulu;
  9) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle hiljemalt viimase toetusosa väljamaksmiseks;
  10) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  11) sõiduki või veesõiduki, välja arvatud mootorita sõudepaadi soetamise või rentimise kulu;
  12) trahv, viivis ja muu rahaline karistus ning õigusabi- ja kohtukulu;
  13) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 3 nimetatud ettevalmistava töö käigus tehtud kulu, mille suurus on üle 1500 euro;
  14) paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud ettevalmistava töö kulu, kui sellele ei järgne § 2 lõikes 1 viidatud tegevuse kulu;
  15) kulu, mis on tehtud enne PRIA-le taotluse esitamist, välja arvatud § 4 lõikes 2 nimetatud kulu;
  16) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuse elluviimisega seotud kulu.

§ 6.   Hinnapakkumus

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumust küsida ei ole objektiivselt võimalik.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö või teenuse eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (4) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga ega omavahel seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

§ 7.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla äriregistris registreeritud ettevõtja, kes tegeleb majandustegevusega vesiviljelustoodete tootmise tegevusalal ning kellel on loomatauditõrjeseaduse alusel antud tegevusluba.

  (2) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (4) Paragrahvi 2 lõikes 1 viidatud tegevuste elluviimisel ehitise ehitamiseks või ümberehitamiseks või statsionaarse seadme soetamiseks on asjakohase investeeringuobjekti alune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus, kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates. Hoonestusõiguse, kasutusõiguse või kasutusvalduse seadmise kanded peavad olema tehtud kinnistusraamatusse ja taotluse esitamise ajaks peab ehitusluba olema kantud ehitisregistrisse.

  (5) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal.

  (6) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le järgmised andmed ja dokumendid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ning sama paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  4) omafinantseeringut tõendav dokument;
  5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust;
  6) toetatava tegevuse raames tehtavate investeeringute tegevuskava, milles sisaldub teave ettevõtja vesiviljelustoodangu müügimahu, kitsaskohtade, kavandatavate investeeringutööde, ajakava ja eelarve kohta;
  7) punktis 6 nimetatud tegevuskavas teave selle kohta, kas vesiviljelustoodangu müügimahtu kavandatakse tõsta vähemalt 10 või vähemalt 20 protsenti kolme aasta jooksul viimase toetusosa väljamaksmisest arvates, kui viiakse ellu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 48 lõike 1 punktis a ja b nimetatud tegevusi;
  8) ehitusloa ärakiri ja väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest, milles muu hulgas kajastuvad kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused, ning väljavõte ehitise põhiprojekti seletuskirjast koos kooskõlastustega, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik ehitusluba;
  9) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusluba ning sama seaduse § 22 lõikes 6 nimetatud keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse aluseks olev aruanne, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;
  10) vastavalt taotleja tegutsemisajale viimase kuni kolme majandusaasta keskmist vesiviljelustoodangust saadud müügitulu ja viimase kahe majandusaasta keskmist omakapitali tõendav dokument, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja.

  (7) Äriühingust taotleja peab toetuse taotlemise ajaks olema esitanud äriregistrile majandusaasta aruanded tähtajaks, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav.

§ 8.   Taotluse menetlemise kord

  (1) PRIA avalikustab taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.

  (2) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (3) PRIA võib taotluses esitatud kulude nõuetekohasuse ja taotluse eelarve põhjendatuse kontrollimiseks küsida taotlejalt lisateavet, määrates selle esitamiseks vähemalt viie tööpäeva pikkuse tähtaja. Kui taotleja lisateavet tähtpäevaks ei esita, on PRIA-l õigus loobuda taotluse menetlemisest nende tegevuste või kulude puhul, mille kohta lisateavet ei esitatud.

  (4) Kui taotluses esineb puudusi, mille tõttu taotlus ei vasta nõuetele, esitab PRIA taotlejale nõude puuduvate andmete või puuduva taotluse osa esitamiseks või esitatud andmetes või taotluse osas sisalduva puuduse kõrvaldamiseks. Puuduse kõrvaldamiseks määrab PRIA taotlejale vähemalt viie tööpäeva pikkuse tähtaja.

  (5) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga § 9 lõikes 1 nimetatud hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

  (6) PRIA koostab nõuetekohaste taotluste hindamise tulemusena taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks suurema koondhinde saanud taotluse. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistatakse taotlejat, kelle keskmine omakapital viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande põhjal on suurem.

§ 9.   Hindamiskriteeriumid

  (1) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuse ajakava on realistlik;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse tegevuse eelarve mõistlikkust ja omafinantseeringu suurust;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja müügitulu vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas;
  4) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas tegevusega panustatakse meetme eesmärkide saavutamisse.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse põhjendatust hinnatakse järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse eesmärgipüstitus ei ole põhjendatud või tegevuse ajakava ei ole realistlik;
  2) üks punkt, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuse ajakava on realistlik.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kulutõhusust hinnatakse järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole mõistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on mõistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
  3) üks lisahindepunkt iga viie protsendi omafinantseeringu eest, mis ületab omafinantseeringu minimaalset määra.

  (4) Lõike 1 punktis 3 nimetatud taotleja suutlikkust tegevus ellu viia hinnatakse järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja ei ole vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas müügitulu saanud;
  2) üks punkt, kui taotleja on viimase kolme aasta jooksul saanud vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas müügitulu vähemalt ühel aastal;
  3) kaks punkti, kui taotleja on viimase kolme aasta jooksul saanud vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas müügitulu igal aastal.

  (5) Lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele hinnatakse järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevus ei panusta vesiviljelustoodangu müügimahu tõusu 10 protsendi võrra kolme aasta jooksul viimase toetusosa väljamaksmisest arvates, panustades tootmisega seotud investeeringute tegemisse või tootmise ja kasvatatavate liikide mitmekesistamisesse, või kui tegevus ei ole suunatud vesiviljelusüksuse ajakohastamiseks, vesiviljelussektori töötajate töötingimuste ja ohutuse parandamiseks, loomatervise ja loomade heaoluga seotud parendusteks, sealhulgas vesiviljelusettevõtte kaitsmiseks röövliikide eest, investeeringuks vesiviljelustoodete kvaliteedi parandamiseks või toodetele lisandväärtuse andmiseks, olemasoleva vesiviljelustiigi või -laguuni taastamiseks muda eemaldamise teel või investeeringuks, mille eesmärk on ennetada muda ladestumist;
  2) üks punkt, kui tegevus panustab vesiviljelustoodangu müügimahu tõusu vähemalt 10 protsendi võrra kolme aasta jooksul viimase toetusosa väljamaksmisest arvates, panustades tootmisega seotud investeeringute tegemisse või tootmise ja kasvatatavate liikide mitmekesistamisesse, või kui tegevus on suunatud üksnes vesiviljelusüksuse ajakohastamiseks, vesiviljelussektori töötajate töötingimuste ja ohutuse parandamiseks, loomatervise ja loomade heaoluga seotud parendusteks, sealhulgas vesiviljelusettevõtte kaitsmiseks röövliikide eest, investeeringuks vesiviljelustoodete kvaliteedi parandamiseks või toodetele lisandväärtuse andmiseks või olemasoleva vesiviljelustiigi või -laguuni taastamiseks muda eemaldamise teel või investeeringuks, mille eesmärk on ennetada muda ladestumist;
  3) kaks punkti, kui tegevus panustab vesiviljelustoodangu müügimahu tõusu vähemalt 20 protsendi võrra kolme aasta jooksul viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

§ 10.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 2 alusel või taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (2) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu põhjendatud, võib PRIA taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Kui hindamistulemuste alusel välja valitud ja paremusjärjestusse seatud nõuetekohast taotlust ei ole võimalik täies ulatuses rahuldada, sest taotletava toetuse suurus ületab sama aasta meetme või tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite jääki, võib taotluse rahuldada allesjäänud vahenditest eeldusel, et saavutatakse püstitatud eesmärgid.

§ 11.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (3) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse, mis sisaldab järgmiste dokumentide ärakirju:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt toetuse saaja tellis teenuse, ning toetuse saaja rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  2) tehtud töö, tellitud teenuse või soetatud vara üleandmist ja vastuvõtmist tõendav dokument;
  3) kapitalirendileping ja maksegraafik, kui kapitalirendile andja ja toetuse saaja on sõlminud kapitalirendilepingu.

  (4) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (5) Toetuse viimase osa väljamaksmise taotlemisel pärast toetatava tegevuse elluviimist peab ehitise kohta olema ehitise kasutusluba kantud ehitisregistrisse ehitusseadustikus sätestatud juhul.

  (6) Toetuse saaja võib maksetaotluse koos tõendavate dokumentidega esitada kuni neljas osas ühe taotluse kohta.

  (7) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 35 tööpäeva jooksul § 11 lõikes 3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (8) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (9) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused ja toetatava tegevuse elluviimise tingimused

  (1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIA-le kõik tehtava investeeringuga seotud kuludokumendid kahe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

  (2) Toetatav tegevus peab olema vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viidud ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Toetatav tegevus loetakse vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viiduks, kui PRIA-le esitatud maksetaotlus hõlmab vähemalt 30 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

  (3) Toetuse saaja tagab tegevuse elluviimise tulemusena soetatud või ehitatud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

  (4) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, selles määruses ja asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (5) Toetuse saaja tagab, et toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid on tema muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

  (6) Kui toetuse saaja saab toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 48 lõike 1 punktis a või b nimetatud tegevuse elluviimiseks, siis peab ta saavutama kolme aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest vähemalt tegevuskavas märgitud vesiviljelustoodangu müügimahu kasvu.

  (7) Toetuse saaja, kelle vesiviljelustoodangu müügimaht on kasvanud vähemalt tegevuskavas märgitud vesiviljelustoodangu müügimahu võrra, esitab PRIA-le andmed vesiviljelustoodangu müügimahu kohta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viimase toetusosa väljamaksmise aastale järgneval kolmandal aastal.

  (8) Tegevuskavas märgitud vesiviljelustoodangu müügimahu kasvu kohustuse täitmata jätmine on vabandatav, kui toetuse saaja on teinud kõik endast oleneva, kuid tema tahtest sõltumatu asjaolu tõttu ei ole vesiviljelustoodangu müügimahu kasv saavutatud.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse taotlemisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 14.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json