Teksti suurus:

Kaitseväe väeosade moodustamine, ümberformeerimine ja laialisaatmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 63, 967

Kaitseväe väeosade moodustamine, ümberformeerimine ja laialisaatmine

Vastu võetud 24.05.2002 nr 341

«Rahuaja riigikaitse seaduse» (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953; 1999, 16, 271; 2000, 28, 167; 2002, 21, 117) § 14 lõike 1 punkti 6 alusel:

1. Moodustada kaitseväe juhataja vahetus alluvuses Operatiivstaap paiknemisega Tallinnas.

2. Moodustada 1. veebruarist 2003. a maaväe ülema vahetus alluvuses 1. Jalaväebrigaad ning selle koosseisus 1. Jalaväebrigaadi ülema vahetus alluvuses 1. Jalaväebrigaadi Staap paiknemisega kuni 31. detsembrini 2003. a Tallinnas ning 1. jaanuarist 2004. a Tapal.

3. Moodustada 1. veebruarist 2003. a lahingutoetusüksuste väljaõppekeskus Tapa Väljaõppekeskus, mille koosseisu viia Suurtükiväegrupp, Õhutõrjedivisjon ja Kaitseväe Keskpolügoon ning moodustada Tapa Väljaõppekeskuse koosseisus selle ülemale vahetult alluvatena Tapa Väljaõppekeskuse Staap paiknemisega Tapal ja «Pioneeripataljon» paiknemisega Tapal.

4. Formeerida ümber 1. veebruarist 2003. a:
1) Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon jalaväe väljaõppekeskuseks «Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon» paiknemisega Võrus;
2) Viru Üksik-jalaväepataljon jalaväe väljaõppekeskuseks «Viru Üksik-jalaväepataljon» paiknemisega Jõhvis;
3) Pärnu Üksik-jalaväepataljon jalaväe väljaõppekeskuseks «Pärnu Üksik-jalaväepataljon» paiknemisega Pärnus;
4) Üksik-vahipataljon jalaväe väljaõppekeskuseks «Üksik-vahipataljon» paiknemisega Tallinnas;
5) Üksik-sidepataljon staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskuseks «Üksik-sidepataljon» paiknemisega Tallinnas;
6) Kalevi Üksik-jalaväepataljon Kalevi Jalaväepataljoniks 1. Jalaväebrigaadi koosseisus 1. Jalaväebrigaadi ülema vahetus alluvuses.

5. Viia Scoutspataljon 1. veebruarist 2003. a 1. Jalaväebrigaadi koosseisu 1. Jalaväebrigaadi ülema vahetusse alluvusse.

6. Saata 1. juunist 2002. a laiali Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Väljaõppekeskus.

7. Saata 1. juunist 2002. a laiali Tartu Üksik-jalaväepataljon.

8. Formeerida 20. juulist 2002. a Kaitseväe Tagalakeskus ja Kaitseväe Tervisekeskus ümber Kaitseväe Logistikakeskuseks.

9. Formeerida 1. veebruarist 2003. a Põhja Kaitseringkonna Staap ja Kirde Kaitseringkonna Staap ümber Põhja Kaitseringkonna Staabiks paiknemisega Rakveres ning Lääne Kaitseringkonna Staap Lääne-Saare Erikaitsepiirkonna Staabiks paiknemisega Pärnus.

10. Moodustada 1. veebruarist 2003. a Tallinna Erikaitsepiirkonna Staap paiknemisega Tallinnas.

11. Kaitseministril ja kaitseväe juhatajal korraldada punktides 1–10 nimetatud ülesannete täitmine.

Peaminister Siim KALLAS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK