Teksti suurus:

Regionaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2014, 1

Regionaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.09.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja § 19 lõike 4, maareformi seaduse § 391 lõike 2, Vabariigi Valitsuse seaduse § 86 lõike 1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse § 2 lõike 3, nimeseaduse § 16 lõike 9 ja perekonnaseisutoimingute seaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 28. septembri 2012. a määruse nr 7 „Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 28. septembri 2012. a määruses nr 7 „Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

2) paragrahvi 9 lõikes 4, § 11 lõigetes 1 ja 2 ning § 12 lõikes 1 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnaga „Siseministeerium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 11 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusministriga” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeeriumiga”.

§ 2.  Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” §-s 20 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 3.  Regionaalministri 14. detsembri 2006. a määruse nr 8 „Maavanema ajutise asendamise kord” muutmine

Regionaalministri 14. detsembri 2006. a määruses nr 8 „Maavanema ajutise asendamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maavanema avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel avaliku teenistuse seaduse §-s 83 sätestatud alusel, muul ajutisel äraolekul või teenistuslähetuse korral pannakse maavanema ülesanded ühele maavalitsuse osakonnajuhatajatest, osakonnajuhataja asetäitjale, talituse juhatajale või maasekretärile.

(2) Maavanema ajutine asendamine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel.
9.10.2014 16:10
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud pärast sõna "paragrahvi" sõna "lõigetes" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Siseministeeriumi 8.10.2014 kirja nr 1-67821-1.

(3) Maavanema teenistuslähetus, puhkus ning teenistuslähetusel ja puhkusel oleku ajaks asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirjaga.

(4) Maavanema lühiajalisel, kuni seitse kalendripäeva kestval äraolekul vormistatakse maavanema asendamine maavanema korraldusega, mis tehakse viivitamata teatavaks Siseministeeriumile.”.

§ 4.  Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 4 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.1 „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine” tingimused ning kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruses nr 4 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.1 „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine” tingimused ning kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 7 ning § 101 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „regionaalministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”;

2) paragrahvi 12 lõikes 3 ja § 14 lõikes 3 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnaga „Siseministeerium” vastavas käändes.

3) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Väljamaksed teostatakse rahandusministri 19. augusti 2005. a määrusega nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord” kehtestatud korras pärast § 18 punktis 4 nimetatud aruande heakskiitmist EAS-i poolt vastavalt aruandele lisatud maksetaotluses kajastatud ja tõendatud tegelikele abikõlblikele kuludele.”;

4) paragrahvi 17 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ettemakseid on erandkorras võimalik teha ainult rahandusministri 19. augusti 2005. a määruse nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord” § 9 lõikes 2 nimetatud toetuse saajate puhul ja nimetatud määruses sätestatud korras. Ettemakse andmise ja lõpliku suuruse otsustab EAS-i juhatus”.

§ 5.  Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 5 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.2 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruses nr 5 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.2 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 2 ning § 11 lõigetes 1 ja 11 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnaga „Siseministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 11 lõikes 7 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

3) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Väljamaksed teostatakse rahandusministri 19. augusti 2005. a määrusega nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord” kehtestatud korras pärast § 15 punktis 4 nimetatud aruande heakskiitmist EAS-i poolt vastavalt aruandele lisatud maksetaotluses kajastatud ja tõendatud tegelikele abikõlblikele kuludele.”;

4) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ettemakseid on erandkorras võimalik teha ainult rahandusministri 19. augusti 2005. a määruse nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord” § 9 lõikes 2 nimetatud toetuse saajate puhul ja nimetatud määruses sätestatud korras. Ettemakse andmise ja lõpliku suuruse otsustab EAS-i juhatus arvestades valikukomisjoni ettepanekut.”.

§ 6.  Regionaalministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 3 „Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused” muutmine

Regionaalministri 10. veebruari 2011. a määruses nr 3 „Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

2) paragrahvi 10 lõikes 7 ning § 12 lõigetes 1, 2, 3 ja 15 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnaga „Siseministeerium” vastavas käändes.

§ 7.  Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruse nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruses nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 3, § 10 lõikes 5, § 11 lõigetes 6, 7, 8 ja 16, § 111 lõigetes 6, 7, 8, 9, § 122 lõigetes 5 ja 6 ning § 13 lõikes 41 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 13 lõikes 7 ja § 15 lõikes 2 asendatakse sõna „regionaalministriga” sõnaga „Siseministeeriumiga”.

§ 8.  Regionaalministri 15. mai 2008. a määruse nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 15. mai 2008. a määruses nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 3, § 12 lõigetes 2 ja 3 ning § 132 lõikes 10 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 17 lõikes 3 asendatakse sõna „regionaalministriga” sõnaga „Siseministeeriumiga”.

§ 9.  Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruse nr 7 „Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruses nr 7 „Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 11, § 10 lõikes 4 ning § 111 lõikes 8 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

2) paragrahvi 9 lõikes 2, § 111 lõigetes 1, 3 ja 12 ning § 112 lõigetes 2, 4, 11 ja 12 asendatakse sõna „regionaalministriga” sõnaga „Siseministeeriumiga”.

§ 10.  Regionaalministri 28. mai 2008. a määruse nr 4 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 28. mai 2008. a määruses nr 4 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 1 ja § 12 lõikes 2 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

2) paragrahvi 15 lõigetes 9 ja 15 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnaga „Siseministeerium” vastavas käändes.

§ 11.  Regionaalministri 25. veebruari 2010. a määruse nr 4 „Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord ja perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm” muutmine

Regionaalministri 25. veebruari 2010. a määruses nr 4 „Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord ja perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 12.  Regionaalministri 6. augusti 2010. a määruse nr 10 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm” muutmine

Regionaalministri 6. augusti 2010. a määruses nr 10 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „regionaalminister” sõnaga „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 13.  Regionaalministri 22. mai 2014. a määruse nr 11 „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” alusel esitatud toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise kord” muutmine

Regionaalministri 22. mai 2014. a määruse nr 11 „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” alusel esitatud toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise kord” §-s 4 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnaga „valdkonna eest vastutav minister”.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm

Lisa 2 Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json