Teksti suurus:

Maavanema ajutise asendamise kord

Maavanema ajutise asendamise kord - sisukord
Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2014, 7

Maavanema ajutise asendamise kord

Vastu võetud 14.12.2006 nr 8
RTL 2006, 89, 1664
jõustumine 23.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2013RT I, 28.03.2013, 2401.04.2013
30.09.2014RT I, 10.10.2014, 113.10.2014

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 86 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määrusega kehtestatakse maavanema ajutise asendamise kord.

§ 2.   Maavanema ajutise asendamise kord

  (1) Maavanema avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel avaliku teenistuse seaduse §-s 83 sätestatud alusel, muul ajutisel äraolekul või teenistuslähetuse korral pannakse maavanema ülesanded ühele maavalitsuse osakonnajuhatajatest, osakonnajuhataja asetäitjale, talituse juhatajale või maasekretärile.

  (2) Maavanema ajutine asendamine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel.
09.10.2014 16:12
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud pärast sõna "paragrahvi" sõna "lõigetes" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (3) Maavanema teenistuslähetus, puhkus ning teenistuslähetusel ja puhkusel oleku ajaks asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirjaga.

  (4) Maavanema lühiajalisel, kuni seitse kalendripäeva kestval äraolekul vormistatakse maavanema asendamine maavanema korraldusega, mis tehakse viivitamata teatavaks Siseministeeriumile.
[RT I, 10.10.2014, 1 - jõust. 13.10.2014]

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json