Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2014, 11

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.10.2014 nr 83

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 171 lõike 5 ja § 43 lõike 2, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 ning toiduseaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määrust nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Sigade aafrika katku korral rakendatakse lõikes 1 sätestatud nõudeid, arvestades Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud täpsemaid kontrollimeetmeid.

(22) Lõikes 21 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktis ette nähtud märgistamise erinõude täitmiseks märgistatakse sealt või metssealt pärinev loomne saadus lisas 4 kirjeldatud tervisemärgiga.”;

3) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määrust täiendatakse lisaga 4 (lisatud).

§ 2.  Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 14 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sigade katku kahtlusega ettevõttest või piirkonnast pärit loomne saadus märgistatakse ja töödeldakse põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” § 4 nõuete kohaselt.”;

2) paragrahvi 31 lõike 3 punkti 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sellistelt sigadelt pärit loomne saadus märgistatakse ja töödeldakse põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” § 4 nõuete kohaselt.”;

3) paragrahvi 37 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sellistelt sigadelt pärit loomne saadus märgistatakse ja töödeldakse põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” § 4 nõuete kohaselt.”;

4) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määrust nr 128 „Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 26 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Töötlemiseks ettenähtud loomse saaduse tervisemärgi nõuded

Lisa 2 Sigade aafrika katku korral sealt ja metssealt pärit loomse saaduse tervisemärgi nõuded

/otsingu_soovitused.json