Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” alusel esitatud toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise kord

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” alusel esitatud toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise kord - sisukord
Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2014, 14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” alusel esitatud toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise kord

Vastu võetud 22.05.2014 nr 11
RT I, 27.05.2014, 7
jõustumine 30.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2014RT I, 10.10.2014, 113.10.2014

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” (ELT L 65, 11.03.2011) (edaspidi kodanikualgatuse määrus) artikli 15 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 sätestatud toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise kord.

§ 2.   Toetusavalduste kontrollimiseks ja tõendamiseks esitamine

  (1) Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste kogumist kooskõlas kodanikualgatuse määruse artiklitega 5 ja 7 esitavad kodanikualgatuse korraldajad need paberkandjal või elektrooniliselt Siseministeeriumile kontrollimiseks ja tõendamiseks. Selleks kasutavad korraldajad kodanikualgatuse määruse V lisas esitatud toetusavalduste pädevale asutusele esitamise vormi.

  (2) Toetusavaldused peavad olema esitatud kodanikualgatuse määruse III lisas esitatud toetusavalduse vormil. Eraldi tuleb esitada paberkandjal kogutud toetusavaldused, elektrooniliselt allkirjastatud toetusavaldused ja veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu kogutud toetusavaldused.

§ 3.   Toetusavalduste kontrollimine

  (1) Siseministeerium korraldab esitatud toetusavalduste kontrollimise kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest, kaasates toetusavalduste kontrollimisele ka rahvastikuregistri volitatud töötleja kui ühe kodanikualgatuse raames on toetusavaldusi esitatud rohkem kui 100.

  (2) Toetusavalduste kontrollimisel lähtutakse rahvastikuregistri andmetest. Toetusavaldus loetakse kehtivaks, kui isiku toetusavalduses toodud andmed vastavad tema rahvastikuregistri andmetele.

  (3) Toetusavalduste kontrollimine põhineb juhuvalimil, milles usaldusnivooks on 95% ning statistilise vea suuruseks 5%. Siseministeerium võib kontrollida ka eranditult kõiki toetusavaldusi.

  (4) Toetusavaldus on kehtetu, kui toetusavalduse andmise hetkel:
  1) isik ei olnud Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigi resident;
  2) isik oli noorem kui 18-aastane;
  3) vähemalt üks osa toetusavalduses esitatud isiku andmetest (eesnimi, perekonnanimi, alaline elukoht, sünniaeg, sünnikoht või kodakondsus) ei vastanud rahvastikuregistri andmetele.

§ 4.   Toetusavalduste tõendamine

  Toetusavalduste kontrolli tulemusel annab valdkonna eest vastutav minister või tema poolt volitatud isik kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest korraldajatele kodanikualgatuse määruse VI lisas esitatud näidisele vastava tõendi, millega tõendatakse kehtivate toetusavalduste arvu.
[RT I, 10.10.2014, 1 - jõust. 13.10.2014]

/otsingu_soovitused.json