Teksti suurus:

Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 26

Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded1

Vastu võetud 13.05.2005 nr 55
RTL 2005, 54, 772
jõustumine 27.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2005RTL 2006, 73, 133713.10.2006
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 5001.07.2014
07.10.2014RT I, 10.10.2014, 1113.10.2014
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 606.09.2015
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 171 lõike 5 ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse toiduks kasutatavate loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas kauplemise, (edaspidi tootmise, töötlemise ja turustamise kõik etapid) loomatervishoiualased veterinaarnõuded.

  (2) «Loomatauditõrje seaduse» § 171 lõike 5 kohaselt ei kohaldata määruse nõudeid haigetelt või taudikahtlastelt loomadelt pärinevate loomsete saaduste suhtes.

§ 2.   Kasutatavad terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) tootmise, töötlemise ja turustamise kõik etapid – kõik loomse toidu käitlemise etapid alates esmatootmisest ning lõpetades ladustamise või veoga ning turustamise või tarnimisega lõpptarbijale.
  2) [Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.   Veterinaarnõuded loomse saaduse tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel

  (1) Loomse saaduse tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel peab olema välistatud loomataudide levik.
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Loom, kellelt loomne saadus pärineb, peab vastama tema suhtes õigusaktidega ettenähtud asjakohastele veterinaarnõuetele.

  (3) Loomne saadus pärineb loomalt:
  1) kelle päritolupõllumajandusettevõtte, ettevõtte, piirkonna või piirkonna osa suhtes ei ole lisas 1 nimetatud loomataudi tõttu kehtestatud loomatauditõrje alast keeldu või kitsendust;
  2) keda ei ole tapetud ettevõttes, kus tapmise või tootmisprotsessi ajal oli lisas 1 nimetatud loomataudi nakatunud või lisas 1 nimetatud loomataudi kahtlusega loom või niisuguse looma rümp või selle tükid, v.a juhul, kui loomataudi kahtlus oli juba välistatud.

  (4) Kui loomne saadus on vesiviljelusloom või pärineb vesiviljelusloomalt, peab see vastama lisaks lõigetes 1–3 sätestatud veterinaarnõuetele põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruses nr 86 „Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta” sätestatud nõuetele.
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Täpsemad veterinaarnõuded loomse saaduse tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel

  (1) Sellise loomse saaduse kõikidel etappidel tootmine, töötlemine ja turustamine, mis on pärit piirkonnast või piirkonna osast, kus rakendatakse § 3 lõike 3 punktis 1 sätestatud kitsendusi, kuid mis ei ole pärit loomataudi nakatunud või loomataudi kahtlusega loomi sisaldavast põllumajandusettevõttest, on lubatud, kui järgitakse «Loomatauditõrje seaduses» ja selle alusel kehtestatud asjakohaseid loomatauditõrje nõudeid, sealhulgas loomatauditõrje eeskirju, mis on kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega, ning järgmisi nõudeid:
  1) töötlemiseks ettenähtud loomne saadus on saadud ning seda on töödeldud, veetud ja ladustatud eraldi või erinevatel aegadel saadustest, mis vastavad asjakohastele veterinaarnõuetele, ning Põllumajandus- ja Toiduamet on heaks kiitnud töötlemiseks ettenähtud loomse saaduse väljaveo piirkonnast, mille suhtes on kehtestatud loomatauditõrje alased kitsendused;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  2) töötlemiseks ettenähtud loomne saadus on selgelt märgistatud;
  3) loomne saadus läbib töötluse, mille tulemusena on see ohutu inimese elule ja tervisele ning looma tervisele;
  4) [Kehtetu - RT I, 10.10.2014, 11 - jõust. 13.10.2014]

  (2) Lõikes 1 sätestatud nõudeid rakendatakse vastavalt lisadele 2 ja 3 või asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

  (21) Sigade aafrika katku korral rakendatakse lõikes 1 sätestatud nõudeid, arvestades Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud täpsemaid kontrollimeetmeid.
[RT I, 10.10.2014, 11 - jõust. 13.10.2014]

  (22) Lõikes 21 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktis ette nähtud märgistamise erinõude täitmiseks märgistatakse sealt või metssealt pärinev loomne saadus lisas 4 kirjeldatud tervisemärgiga.
[RT I, 10.10.2014, 11 - jõust. 13.10.2014]

  (3) Paragrahvi 3 lõigetes 1–3 sätestatud veterinaarnõuetele mittevastavate vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel järgitakse § 3 lõikes 4 ning Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid.
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Loomse saaduse veterinaarnõuete kohasuse tõendamine

  (1) Loomse saaduse veterinaarnõuete kohasust tõendatakse veterinaartõendiga. Loomse saaduse veterinaarnõuete kohasust tõendatakse veterinaarsertifikaadiga, kui:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigist pärit loomsete saaduste puhul esinevad «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» §-s 51, mis on kooskõlas direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22) artikliga 9, sätestatud asjaolud ning seda näeb ette Euroopa Komisjoni õigusakt, või
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]
  2) see on sätestatud asjakohases Euroopa Komisjoni õigusaktis.

  (2) Veterinaarsertifikaat võib koosneda:
  1) ühest leheküljest;
  2) kahest või enamast leheküljest, mis on osa ühtsest jagamatust paberilehest, või
  3) mitmest järjestikusest paberilehest, mis on nummerdatud viisil, mis võimaldab määrata iga lehekülje asukohta järjekorras, nagu «2. lehekülg 4 leheküljest».

  (3) Veterinaarsertifikaat peab kandma kordumatut identifitseerimise numbrit. Kui sertifikaat koosneb rohkem kui ühest leheküljest, peab kordumatu identifitseerimise number olema kantud igale leheküljele.

  (4) Veterinaarsertifikaati väljastav veterinaarjärelevalve ametnik allkirjastab sertifikaadi ning kinnitab selle pitseriga. Kui veterinaarsertifikaat koosneb rohkem kui ühest leheküljest, peab veterinaarjärelevalve ametnik allkirjastama ja pitseriga kinnitama kõik leheküljed.

  (5) «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 46 lõike 1 alusel arvestab Põllumajandus- ja Toiduamet loomsete saaduste veterinaarnõuete kohasuse tõendamisel Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte ja eelkõige kehtestatud sertifikaatide näidiseid ning muid inimese tervise kaitset ja loomatervishoidu käsitlevaid Euroopa Liidu õigusakte.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]


1 Nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.01.2003, lk 11–20), muudetud direktiiviga 2013/20/EL (ELT L 10.06.2013, lk 234–239) ja otsusega 2013/417/EL (ELT L 206, 02.08.2013, lk 13–15).
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

Lisa 1 Loomataudide loetelu
[RT I, 28.06.2014, 50 - jõust. 01.07.2014]

Lisa 2 Töötlemiseks ettenähtud loomse saaduse tervisemärgi nõuded
[RT I, 10.10.2014, 11 - jõust. 13.10.2014]

Lisa 3 Liha ja piima töötlemismeetodid loomataudide kaupa

Lisa 4 Sigade Aafrika katku korral sealt ja metssealt pärit loomse saaduse tervisemärgi nõuded
[RT I, 03.09.2015, 6 - jõust. 06.09.2015]

/otsingu_soovitused.json