Teksti suurus:

Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2019, 4

Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks
[RTL 2009, 99, 1473 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 23.12.2005 nr 128
RTL 2005, 124, 1975
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2006RTL 2006, 49, 89901.07.2006
22.12.2009RTL 2009, 99, 147301.01.2010
07.10.2014RT I, 10.10.2014, 1113.10.2014
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 101.04.2018
21.11.2019RT I, 26.11.2019, 114.12.2019

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 26 lõike 3 alusel.
[RT I, 10.10.2014, 11 - jõust. 13.10.2014]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse tingimisi toidukõlbliku kodulooma ja -linnu, kütitud ja farmis peetud uluki ning jäneselise liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks.
[RTL 2009, 99, 1473 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Selle määruse tähenduses on tingimisi toidukõlblik liha:
  1) [Kehtetu - RT I, 10.10.2014, 11 - jõust. 13.10.2014]
  2) krüptorhiidi ja kahesoolise sea liha;
  3) üle 80 kg rümbamassiga kuldi liha, välja arvatud kuldi liha, millel on Euroopa Liidus tunnustatud meetodil kindlaks tehtud soole iseäraliku lõhna puudumine;
  4) veterinaarkontrolli tulemusena tingimisi toidukõlblikuks tunnistatud liha.

  (3) Veterinaarkontrolli tulemusena tunnistatakse tingimisi toidukõlblikuks liha:
  1) millel tapajärgse kontrolli käigus võetud proovi tulemusena tehakse kindlaks Salmonella spp esinemine;
  2) mille tingimisi toidukõlblikkus tuleneb «Loomatauditõrje seaduse» § 43 lõike 2 alusel kehtestatud salmonellooside tõrje eeskirja ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2160/2003/EÜ salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (EÜT L 325,12.12.2003, lk 1–15) lisa II osade D ja E nõuetest nimetatud määruse lisas I esitatud loomaliikide puhul;
  3) millel tapajärgse kontrolli käigus kindlaks tehtud tsüstitserkoos (Cysticercus bovis või Cysticercus cellulosae) ei ole generaliseerunud;
  4) mille kasutamine toiduks ei ole järelevalveametniku otsuse põhjal sobiv või ohutu ilma lisatöötlemiseta. Sellist liha kasutatakse nimetatud isiku otsuse kohaselt.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (4) Selle määruse nõuete kohaselt märgistatud tingimisi toidukõlbliku liha müümine või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmine jaekaubandusega tegelevale käitlejale, sealhulgas hulgikaubandusega või toitlustamisega tegelevale käitlejale, ja posti teel on keelatud.

  (5) Selle määruse nõudeid ei kohaldata taudikahtlaselt või taudistunud loomalt pärineva liha märgistamise suhtes.
[RTL 2006, 49, 899 - jõust. 01.07.2006]

§ 2.   Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 10.10.2014, 11 - jõust. 13.10.2014]

  (2) Paragrahvi 1 lõike 2 punktides 2–4 toodud juhtudel märgistatakse tingimisi toidukõlblik kodulooma ning kütitud või farmis peetud uluki rümp komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/627, millega sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 ühtne praktiline kord inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli tegemiseks ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 2074/2005 ametliku kontrolli osas (ELT L 131, 17.05.2019, lk 51–100), II lisas toodud tervisemärgiga.
[RT I, 26.11.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud märgistusele kasutatakse rümba märgistamiseks templit mõõtmetega 40×60 mm, millel sõnad on tähekõrgusega vähemalt 10 mm ning mille teksti ja serva kontuurid on samal tasapinnal. Templijäljend kantakse igale rümbale, veerand- ja poolrümbale ning raietükile põhimärgistuse vahetusse lähedusse. Olenevalt tingimisi toidukõlblikuks tunnistatud liha töötlemisest kasutatakse märgistamiseks järgmiste tekstidega templeid:
  1) kuumtöötlemiseks ettenähtud (vähemalt 80 °C) liha märgistamiseks kasutatakse templit, millel on sõna «STERIIL»;
  2) lihatoodete tootesisese temperatuuriga (71±1 °C) valmistamiseks ettenähtud liha märgistamiseks kasutatakse templit, millel on sõna «TÖÖSTUS»;
  3) külmutamiseks ettenähtud liha märgistamiseks kasutatakse templit, millel on sõna «KÜLMUTAMINE».

  (4) Lõigetes 1–3 kirjeldatud templi ja tervisemärgi jäljend kantakse rümba välispinnale nii, et rümba tükeldamisel poolrümbaks või neljaks osaks või poolrümba tükeldamisel kolmeks osaks on templi ja tervisemärgi jäljend igal rümbatükil.

  (5) Tingimisi toidukõlbliku linnu- ja küülikurümpade, rümbaosade, töötlemisvigadega rümpade ning tapasaaduste pakendile kinnitatakse määruse lisas 1 toodud etikett, millel on näidatud liha saaja nimi, tema ettevõtte asukoht ja aadress ning liha töötlemise viis sõnadega «Lihatoodete valmistamiseks kuumtöötlemisel».

  (6) Lisaks lõikes 5 sätestatud andmetele peab etiketil olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 853/2004 lisa II esimese jao B osas toodud identifitseerimismärk.

  (7) Käitleja peab ettevõttes arvestust väljastatava liha koguste, liigi, sihtkoha ja väljastamiskuupäevade kohta ning ettevõttes, kus valmistatakse lihatooteid, peetakse arvestust liha saabumiskuupäevade, koguste, liigi ja päritolu kohta.

§ 3.   Kompressooriumi meetodil Trichinella esinemise suhtes uuritud liha märgistamine
[Kehtetu – RTL 2009, 99, 1473 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Toiduvärvi kasutamine märgistamisel

  (1) Rümba märgistamiseks on lubatud kasutada toiduvärvi Võlupunane AC (E129), Briljantsinine FCF (E133) või Pruun HT (E155).

  (2) Märgistamiseks võib rümba pinnale kanda ka põletamismärgi, seejuures on nõuded märgi ja selle paigutuse ning märkide arvu kohta samasugused nagu värviga märgistamise korral.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. aastal.

Lisa Etikett

/otsingu_soovitused.json