Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2014, 19

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Riigikogu valimistel

Vastu võetud 08.10.2014 nr 36

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse (edaspidi seadus) § 15 lõike 5 punkti 1 alusel.

1. peatükk Kandidaatide registreerimiseks esitamine 

§ 1.   Kandidaatide registreerimiseks esitamine

  Kandidaadid esitatakse registreerimiseks Vabariigi Valimiskomisjonile.

§ 2.   Vabariigi Valimiskomisjoni asukoha ja tööaja avaldamine

  Vabariigi Valimiskomisjon avaldab oma asukoha, e-posti aadressi ja hiljemalt mandaatide jaotamise päeval valimiskomisjoni tööaja valimiskomisjoni veebilehel.

2. peatükk Kandidaat 

§ 3.   Kandidaadi nimi

  Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes Eesti rahvastikuregistrisse kantud ees- ja perekonnanime.

3. peatükk Kandidaatide registreerimise dokumentide esitamine 

§ 4.   Kandidaatide registreerimise dokumentide üleandmine

  (1) Erakonna või üksikkandidaadi volitatud esindaja või üksikkandidaat (edaspidi volitatud esindaja) võib kandidaatide registreerimise dokumendid (edaspidi kandideerimisdokumendid) üle anda:
  1) isiklikult Vabariigi Valimiskomisjoni asukohas;
  2) e-postiga.

  (2) Üksikkandidaadi või erakonna kandidaatide kandideerimisdokumentide üleandmisel tuleb esitada kõik seaduse § 30 lõikes 3 või 4 sätestatud dokumendid. Erakond võib esitada oma kandidaadid pärast seaduse § 26 lõikes 4 nimetatud teatise esitamist.

  (3) Kui volitatud esindaja esitab osa kandideerimisdokumente paberkujul ning osa digitaalselt allkirjastatult, loetakse dokumendid üle antuks pärast kõigi seaduse § 30 lõikes 3 või 4 sätestatud dokumentide kättesaamist.

  (4) Dokumentide vastuvõtja peab kandideerimisdokumentide üleandmise kohta arvestust. Kui dokumendid on esitatud e-postiga, saadab dokumentide vastuvõtja volitatud esindajale kinnituse dokumentide kättesaamise kohta.

  (5) Kui kandideerimisdokumendid esitatakse kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval enne kella 18.00, võtab dokumentide vastuvõtja dokumendid vastu.

§ 5.   Kandideerimisdokumentide läbivaatamine

  (1) Dokumentide vastuvõtja vaatab hiljemalt dokumentide üleandmisele järgneval päeval kandideerimisdokumendid läbi ning otsustab kandideerimisdokumendid vastu võtta või tagastada.

  (2) Kui kandideerimisdokumentide läbivaatamise käigus leiab dokumentide vastuvõtja seaduse § 31 lõikes 3 loetletud puuduse, teavitab ta sellest viivitamata volitatud esindajat. Volitatud esindaja võib enne tema esitatud dokumentide läbivaatamise lõppu puuduse kõrvaldada.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõikes 5 sätestatud juhul vaatab dokumentide vastuvõtja samal päeval dokumendid läbi ning teeb vajaduse korral volitatud esindajale ettepaneku vormikohaste dokumentide esitamiseks või vigade parandamiseks vastavalt seaduse § 31 lõikele 6.

§ 6.   Kandideerimisdokumentide läbivaatamisest ja vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Dokumentide vastuvõtja peab kandideerimisdokumentide läbivaatamise, vastuvõtmise ja tagastamise üle arvestust.

  (2) Dokumentide vastuvõtja teavitab volitatud esindajat viivitamata kandideerimisdokumentide vastuvõtmisest või tagastamisest. Dokumentide tagastamise korral märgib dokumentide vastuvõtja dokumentide tagastamise põhjuse ning teeb ettepaneku esitada kandideerimisdokumendid uuesti.

4. peatükk Liisuheitmine ja registreerimisnumbrite andmine 

§ 7.   Liisuheitmise aeg ja koht

  (1) Registreeritud kandidaatidele antakse registreerimisnumbrid, mille andmise järjekord selgitatakse liisu heitmisega.

  (2) Vabariigi Valimiskomisjon teavitab liisuheitmise ajast ja kohast üksikkandidaate ning erakondade ja üksikkandidaatide volitatud esindajaid. Üksikkandidaadil ja volitatud esindajal on õigus viibida liisuheitmise juures.

  (3) Liisuheitmise juures peab viibima vähemalt pool Vabariigi Valimiskomisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

§ 8.   Liisuheitmise läbiviimine

  (1) Enne liisuheitmist tutvustab Vabariigi Valimiskomisjoni esimees liisuheitmise korda.

  (2) Liisuheitmiseks kantakse erakondade nimed ja üksikkandidaatide nimed sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse.

  (3) Vabariigi Valimiskomisjon määrab komisjoni liikmete seast liisutõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Liisutõmbajaks ei või olla komisjoni esimees.

  (4) Kõigepealt heidetakse liisku erakondade nimekirjade vahel, seejärel üksikkandidaatide vahel.

  (5) Liisutõmbaja võtab ümbrike hulgast üksteise järel ümbrikud, mis kohe avatakse ja milles olevale sedelile kantud erakonna nimi või üksikkandidaadi nimi loetakse ette. Sedelit näidatakse kohalviibijatele.

  (6) Liisuheitmise tulemus kantakse Vabariigi Valimiskomisjoni koosoleku protokolli.

§ 9.   Registreerimisnumbrite andmine

  (1) Registreerimisnumbrid antakse kandidaatidele erakondade vahelise liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras. Esimesena saab registreerimisnumbrid erakonna nimekiri, kellele liisk esimesena langes.

  (2) Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras pärast erakondade kandidaatidele numbrite andmist. Esimene üksikkandidaat saab numbri, mis järgneb erakondade kandidaatidele viimasena antud registreerimisnumbrile.

  (3) Kandidaadi registreerimisnumber märgitakse kandidaatide registreerimise otsuses.

5. peatükk Kandidaatide nimekirjad ja kandidaatide andmed 

§ 10.   Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjade ja kandidaatide üleriigiliste nimekirjade edastamine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon korraldab valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjade ja kandidaatide üleriigiliste nimekirjade edastamise:
  1) jaoskonnakomisjonidele;
  2) hääletamist korraldavatele välisesindustele Välisministeeriumi kaudu;
  3) rahvusvahelistes või välisriigi vetes asuval Eesti riigilippu kandval laeval hääletamist korraldavale kaptenile.

  (2) Kandidaatide nimekirjad sisestatakse valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise süsteemi.

§ 11.   Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjade, kandidaatide üleriigiliste nimekirjade ja kandidaadi andmete avalikustamine

  (1) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjad ja kandidaatide üleriigilised nimekirjad avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

  (2) Kandideerimisavalduses esitatud isikuandmed sisestatakse valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise süsteemi ning avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel vastavalt seaduse § 28 lõikele 3.

6. peatükk Lõppsäte 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 17.09.2010 määrus nr 23 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Riigikogu valimistel” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json