Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine politsei ja piirivalve seaduse ja päästeteenistuse seaduse muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2017, 4

Siseministri määruste muutmine politsei ja piirivalve seaduse ja päästeteenistuse seaduse muudatuste tõttu

Vastu võetud 04.10.2017 nr 39

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 451 lõike 5, § 84 lõike 2 ja päästeteenistuse seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Siseministri 5. juuni 2013. aasta määruse nr 21 „Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord” muutmine

Siseministri 5. juuni 2013. aasta määruses nr 21 „Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Politseiametniku daktüloskopeerib ja temalt võtab DNA-proovi Politsei- ja Piirivalveameti kriminalist või muu vastavate oskustega isik ja Kaitsepolitseiameti politseiametnik või muu vastavate oskustega isik.”;

2) paragrahvi 1 lõiget 6 täiendatakse pärast sõnu „riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus” sõnadega „või Kaitsepolitseiameti politseiametniku puhul Kaitsepolitseiametis loodud identifitseeriv kood”;

3) paragrahvi 4 lõiked 2–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Proovi võtmise vahend on steriilne vatitampoon, mille võib pakendist välja võtta vahetult enne proovi võtmist.

(3) Proov võetakse kahe steriilse vatitampooniga doonori suuõõne kaapimisel ja need pakendatakse viisil, mis välistab proovide kontaminatsiooni ja tagab nende säilimise.

(4) Proovi hoidmiseks ettevalmistatud pakendile märgitakse proovi andnud politseiametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus või Kaitsepolitseiameti politseiametniku puhul Kaitsepolitseiametis loodud identifitseeriv kood ja proovi võtmise kuupäev ning täidetakse kohtuekspertiisiseaduse § 95 lõike 4 alusel kehtestatud DNA-proovi võtmise vorm.

(5) Pakend suletakse selliselt, et selle avamine oleks tuvastatav. Võetud proovi ja DNA-proovi võtmise vormi hoitakse koos.”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pakendatud DNA-proovi käideldakse, säilitatakse ja edastatakse viisil, mis tagab selle säilimise ja välistab kõrvaliste isikute juurdepääsu proovile ning selle kontamineerumise ja degradatsiooni.”;

5) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Politsei- ja Piirivalveamet ja Kaitsepolitseiamet teavitab 30 päeva jooksul politseiametniku politseiteenistusest vabastamisest arvates Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti vajadusest kustutada politseiametniku andmed riiklikest registritest.”.

§ 2.   Siseministri 3. novembri 2015. aasta määruse nr 47 „Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord” muutmine

Siseministri 3. novembri 2015. aasta määruse nr 47 „Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja täiendatakse pärast sõna „andmise” sõnadega „ning äravõtmise”;

2) paragrahvi 1 lõikest 1, § 9 lõike 2 punktidest 1–3, §-dest 20–22 ja § 26 lõikest 1 jäetakse välja sõna „laitmatu”;

3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „andmise” sõnadega „ja äravõtmise”;

4) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „teenetemärk” sõnadega „, välja arvatud abipolitseiniku teenetemärk,”;

5) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Abipolitseiniku teenetemärk antakse abipolitseinikule.”;

6) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Silmapaistvate teenete eest võib erandkorras anda politsei teeneteristi ja Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärgi ka isikule, kes ei ole Politsei- ja Piirivalveameti ametnik või töötaja.”;

7) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) abipolitseiniku teenetemärk.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Abipolitseiniku teenetemärk

Abipolitseiniku teenetemärgiga tunnustatakse abipolitseinikku silmapaistvate teenete eest politsei tegevuses osalemisel.”;

9) määruse 3. peatükki täiendatakse 31. jaoga järgmises sõnastuses:

31. jagu
Abipolitseiniku teenetemärk

§ 221. Abipolitseiniku teenetemärgi kirjeldus

(1) Abipolitseiniku teenetemärk koosneb rinnalindist ja sõõrikujulisest 35-millimeetrise läbimõõduga punasest vasest medalist. Medali keskel on käpprist, millel 12-millimeetri kõrgune tasapinnaline politseivapp. Käppristi ümbritseb 5-millimeetrine sõõr, millel on kaks loorberioksa ja tähed AP. Teenetemärgi tagaküljele graveeritakse teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

(2) Abipolitseiniku teenetemärgi rinnalint on 35-millimeetri laiune hall muareelint kahe 11,5-millimeetri laiuse oranži triibuga.”;

10) paragrahvi 23 lõike 1 teises lauses asendatakse arv „4” arvuga „5”;

11) määruse 4. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna „andmine” sõnadega „ja äravõtmine”;

12) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

§ 261. Abipolitseiniku teenetemärgiga autasustamise tingimused

Abipolitseiniku teenetemärgiga autasustatakse abipolitseinikku olulise panuse eest avaliku korra kaitsel ja turvalise ühiskonna tagamisel, sealhulgas kauaaegse tegevuse eest abipolitseinikuna.”;

13) paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse sõnad „ning politsei teenistusriste” sõnadega „, politsei teenistusriste ja abipolitseiniku teenetemärke”;

14) paragrahvi 28 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 28 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlusi Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärgi ja abipolitseiniku teenetemärgi andmiseks võivad esitada Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuste juhid.”;

16) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Valdkonna eest vastutavale ministrile esitatakse taotlus vähemalt neli nädalat enne käesolevas määruses sätestatud politsei teeneteristi korralise kätteandmise tähtpäeva.”;

17) paragrahvi 29 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Abipolitseiniku teenetemärgi andmise taotluses ei esitata käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 5 märgitud andmeid.”;

19) määruse § 30 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Politsei teeneteriste, Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärke ja abipolitseiniku teenetemärke antakse kätte korraliselt üks kord aastas – politsei ja piirivalve aastapäeval novembris.”;

21) määruse 4. peatükki täiendatakse 6. jaoga järgmises sõnastuses:

6. jagu
Politsei teenetemärgi äravõtmine

§ 331. Politsei teenetemärgi äravõtmine

(1) Politsei teenetemärgi andmise otsustanud isik võib otsustada isikult teenetemärk ära võtta, kui:
1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises või
2) saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud või
3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

(2) Isik, kellelt on politsei teenetemärk ära võetud, peab teenetemärgi tagastama teenetemärgi andmise otsustanud isikule.”;

22) määruse lisa 1 ja 2 päist täiendatakse pärast sõna „andmise” sõnadega „ning äravõtmise”;

23) määruse lisa 3 päist täiendatakse pärast sõna „andmise” sõnadega „ning äravõtmise” ning lisast jäetakse läbivalt välja sõna „laitmatu”;

24) määrust täiendatakse uue lisaga 4, mis on käesoleva määruse lisa 1 (lisatud) ning lisa 4 loetakse määruse lisaks 5, mis on käesoleva määruse lisa 2 ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.   Siseministri 30. aprilli 2008. aasta määruse nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” muutmine

Siseministri 30. aprilli 2008. aasta määruses nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja täiendatakse pärast sõna „kandmise” sõnadega „ning äravõtmise”;

2) määrust täiendatakse 5. peatükiga järgmises sõnastuses:

5. peatükk
AUMÄRGI ÄRAVÕTMINE

§ 15. Aumärgi äravõtmine

(1) Aumärgi andmise otsustanud isik võib otsustada isikult aumärk ära võtta, kui:
1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises või
2) saavad teatavaks enne aumärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule aumärki antud või
3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle aumärgi andmise.

(2) Isik, kellelt on aumärk ära võetud, peab selle tagastama aumärgi andmise otsustanud isikule.”.

§ 4.   Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 4 täiendatakse lõigetega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

„(101) Kaitsepolitsei teenetemärgi andmise otsustanud isik võib otsustada isikult teenetemärk ära võtta, kui:
1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises või
2) saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud või
3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

(102) Isik, kellelt on teenetemärk ära võetud, peab selle tagastama teenetemärgi andmise otsustanud isikule.”.

§ 5.   Siseministri 27. juuni 2014. aasta määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Siseministri 27. juuni 2014. aasta määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 5570, neist ametikohti on 5102, sealhulgas politseiametniku ametikohti 4283 ja ametniku ametikohti 819, ning töökohti 468.”.

§ 6.   Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Abipolitseiniku teenetemärk

Lisa 2 Lindilõiked

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json