Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2018, 2

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” muutmine

Vastu võetud 05.10.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruses nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui määruse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel antav toetus on kohalikule taristule antav investeeringuteks ette nähtud abi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 56, kohaldatakse toetuse andmisel nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.”;

2) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) materiaalse ja immateriaalse vara ostmise, rentimise, hooldamise ja remondi kulud, sealhulgas seadmete soetamise ja paigaldamise kulud, materjalide ja vahendite, erialase õppe- ja teaduskirjanduse ning tehnilise teabe soetamise kulud, ning kulud ligipääsu tagamiseks elektroonilistele andmebaasidele;”;

3) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) projekti tegevuseks vajalike teenuste kulud, sealhulgas hangete korraldamise, veebilehe loomise ja haldamise, asjakohaste andmebaaside loomise ja haldamise, ekspertiisi ostmise ning uuringute tellimise kulud;”;

4) paragrahvi 8 lõiget 6 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kohalikule taristule investeeringuteks ette nähtud abi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 56 lõikes 5 nimetatud investeeringute kulud materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse.”;

5) paragrahvi 8 lõiget 8 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) projektijuhtimise teenuse sisseostmise kulud;”;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

„(111) Kui toetus on käsitatav kohalikule taristule investeeringuteks antava riigiabina, peab abi summa arvestamisel järgima üldise grupierandi määruse artikli 56 lõigetes 3 ja 6 sätestatut.”;

7) paragrahvi 10 lõikes 12 asendatakse tekstiosa „10 ja 11” tekstiosaga „10–111”;

8) paragrahvi 10 lõikes 15 asendatakse tekstiosa „10 või 11” tekstiosaga „10, 11 või 111”;

9) paragrahvi 18 lõike 6 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) teadusuuringute taristu omandamist sisaldavate projektide puhul prognoos majandustegevuse ulatuse kohta, mille alusel oleks võimalik hinnata, kas sellise tegevuse aastane maht ületab 20% teadusuuringute taristu kasutuse üldisest aastasest mahust.”;

10) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 14 ja § 30 lõike 2 punktis 7 arvestatakse puhastulu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõike 3 punktist b.”;

11) paragrahvi 27 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta vahearuanded vähemalt kaks korda aastas, rakendusüksuse nõudmisel või taotluse rahuldamise otsuses sätestatu korral tihedamini.”;

12) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tegelike kulude alusel makstakse toetus välja toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel. Rakendusüksus menetleb dokumente 30 tööpäeva jooksul nende esitamisest arvates. Rakendusüksus võib kuludokumente kontrollida valimipõhiselt, sealhulgas ka toetuse saaja juures kohapealse kontrolli raames.”;

13) paragrahvi 28 lõike 5 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) valimispõhise kontrolli rakendamise puhul projekti tegevustest tingitud kulude tekkimist tõendavate dokumentide või nende koopiate ja punktis 1 nimetatud kulude tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine rakendusüksusele vastavalt rakendusüksuse nõudmisel;
3) toetuse saaja poolt rakendusüksusele vastava aruandeperioodi maksetaotluse esitamine ja selle aktsepteerimine rakendusüksuse poolt.”;

14) paragrahvi 28 lõike 9 teisest lausest jäetakse välja sõnad „vahearuande ja”;

15) paragrahvi 29 lõike 1 punkti 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid on kohustatud järgima ka riigihangete seaduse § 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikust toetuse saaja ja iga toetuse saaja, juhul kui tema tegevus vastab riigihangete seaduse §-s 6 nimetatud tunnustele;”;

16) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) teadusuuringute taristu omandamist sisaldavate projektide puhul teavitab igal aastal rakendusüksust majandustegevuse osa suurenemisest, kui majandustegevuse aastane maht ületab 20% teadusuuringute taristu üldisest aastasest tegevusmahust;”.

§ 2.   Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 1 punkte 2 ja 3 rakendatakse 2018. aasta 1. märtsist.

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Dmitri Jegorov
Maksu- ja tollipoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json