Teksti suurus:

Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2019, 1

Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord

Vastu võetud 08.10.2019 nr 52

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 155 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord.

§ 2.  Põlluraamatu pidamine

  (1) Põllumajandusega tegelev isik (edaspidi isik) peab pidama põlluraamatut, millesse tuleb kanda andmed põllumajandusliku tegevuse kohta.

  (2) Põllumajanduslik tegevus käesoleva määruse tähenduses on põllumajandustoodete kasvatamine ja tootmine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade pidamine ja aretamine ning maa hoidmine heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.

§ 3.  Põlluraamatus esitatavate andmete loetelu

  (1) Põlluraamatusse tuleb kanda järgmised andmed:
  1) isiku nimi ja isikukood või äriregistri või maksukohustuslaste registri kood;
  2) põllu tähis, pindala, viide põllumassiivi tähisele, piisava täpsusastmega digitaalne kaart või digitaalse kaardi puudumise korral katastrikaart või muu sobiv kaardimaterjal;
  3) põllul kasvatatav põllumajanduskultuur ja põllukultuuri sort või muu põllumajandusmaa kasutamise viis;
  4) andmed põllul tehtud tööde kohta, tööde alguse ja lõpetamise kuupäevad, tööala pindala, kui see ei lange kokku põllu pindalaga;
  5) väetise, sealhulgas kasutatud tahe- ja vedelsõnniku kogused, nende üldlämmastiku- ja fosforisisaldus, sõnnikus taimedele omastatava lämmastiku sisaldus, kasutamise aeg ning lupjamise korral kasutatud lubiväetise nimetus ja kogus;
  6) sõnnikuauna moodustamise alguse ja lõpetamise kuupäev, aunast sõnniku või komposti laotamise kuupäev ning sõnnikuauna paiknemise koht käesoleva lõike punktis 2 nimetatud kaardil;
  7) loomade karjatamise korral andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja arvu, karjamaa asukoha, pärast loomade karjatamist maale jäävas sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus ning karjatamise pindala, kui see ei lange kokku rohumaa pindalaga;
  8) taimekaitseseaduse § 78 lõikes 6 nimetatud andmed;
  9) veeseaduse § 161 lõike 9 erisuse kasutamise korral tuleb põlluraamatusse kanda ka mullaproovi analüüsi andmed, mis peavad sisaldama teavet mullaproovi võtmise aasta ja taimedele omastatava fosfori sisalduse (P mg/kg) kohta;
  10) veeseaduse § 161 lõike 11 alusel kehtestatud väetise kasutamise nõuetes nimetatud asjakohaste kultuuride koristusjärgne tegelik saagikus ja andmed planeeritud saagikuse kohta;
  11) andmed eelkultuuri külvi ebaõnnestumise või taimiku hävimise ning eelkultuuri mõju arvestamata jätmise või arvestamise vähendamise kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3−11 nimetatud andmed kantakse põlluraamatusse iga põllu kohta.

  (3) Isik võib põlluraamatusse kanda muud asjakohased põllumajandusliku tegevusega seotud andmed.

  (4) Isik kannab põlluraamatusse andmed maaparanduse drenaažisüsteemi hooldamise, drenaažisüsteemi maa-alal tehtavate hooldustööde ning drenaažisüsteemi ja poldri ehitise uuendamistööde kohta.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tööd tuleb märkida sobival kaardimaterjalil. Andmetes tuuakse välja drenaažisüsteemi hoiutöö liik ja ühik.

§ 4.  Põlluraamatusse kantavate andmete esitamise ja säilitamise kord

  (1) Põlluraamatusse kantakse andmed tehtud tööde kohta kümne kalendripäeva jooksul töö tegemisest või lõpetamisest arvates.

  (2) Põllu või selle osa üleminekul uuele valdajale tuleb põllu või selle osa andmeid sisaldav põlluraamatu osa anda üle uuele valdajale, kes jätkab selle põlluraamatu osa pidamist.

  (3) Põlluraamatusse kantud andmeid säilitatakse kümme aastat andmete põlluraamatusse kandmisest arvates.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json