Teksti suurus:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2020, 1

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.10.2020 nr 60

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kohaldamisala ja meetme eesmärk

  (1) Määrus reguleerib COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust mõjutatud rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva operaatori toetuse taotlemist, andmist ja tagasinõudmist.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on abi andmine rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva operaatorile COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest tingitud kahjude hüvitamiseks.

  (3) Toetuse andmisel lähtutakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

§ 2.  Terminid

  (1) Taotleja on Eestis registreeritud äriühing või välisriigi vastavas registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kes opereerib rahvusvahelisel regulaarliinil sõitvat reisilaeva.

  (2) Rahvusvaheline regulaarliin on regulaarliin Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi sadamate vahel.

  (3) Toetuse periood on Eesti ja Soome vahelise rahvusvahelise regulaarliini puhul ajavahemik 13. märtsist kuni 15. juunini 2020. a.

  (4) Toetuse periood on Eesti ja Rootsi vahelise rahvusvahelise regulaarliini puhul ajavahemik 13. märtsist 2020. a kuni taotlusvooru väljakuulutamisele eelneva kalendrikuu viimase päevani.

  (5) Taotluse periood on ajavahemik, mille osas toetust taotletakse ja mis võib olla lühem kui lõikes 3 või 4 sätestatud toetuse periood.

  (6) Võrdlusperiood on taotluse perioodile vastav ajavahemik 2019. aastal.

  (7) Toetuse andja on Riigi Tugiteenuste Keskus, kes menetleb taotlusi, teeb väljamakseid ja teostab järelevalvet.

§ 3.  Riigiabi

  Määruse alusel antav toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni riigiabi andmist lubavas otsuses SA.57643 (2020/N) toodud tingimusi.

2. peatükk Toetuse taotlemine ning nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 4.  Nõuded taotlejale

  Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust ning taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  2) taotlejal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või need on taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
  3) taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
  4) taotleja ei olnud 31. detsembri 2019. a seisuga raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014, ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 lõike 18 tähenduses;
  5) juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele ja makse tähtaeg on saabunud, on tagasimaksed taotluse esitamise hetkeks nõutud summas teostatud.

§ 5.  Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruseks on 80 protsenti taotlejale taotluse perioodil vastavalt §-le 8 arvutatud rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva opereerimisest tekkinud kahjust.

  (2) Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi taotlejate nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks lõikes 1 sätestatud määras, jaotatakse toetuse rahastamise eelarve vahendid rahuldamisele kuuluvate taotluste vahel proportsionaalselt, lähtudes taotlejate poolt 2019. aasta neljandas kvartalis rahvusvahelisel regulaarliinil teenindatud reisijate arvust.

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Toetuse andja annab oma veebilehel teada toetuse rahastamise eelarve suuruse, taotluste vastuvõtmise alustamisest ja lõpetamisest.

  (2) Taotlus esitatakse toetuse andjale läbi e-toetuste keskkonna taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (3) Taotleja võib esitada ühe taotluse. Kui taotleja opereerib mitut rahvusvahelisel regulaarliinil sõitvat reisilaeva või mitmel erineval rahvusvahelisel regulaarliinil sõitvaid reisilaevu, esitab taotleja taotluses §-s 7 nimetatud andmed eraldi kõigi reisilaevade kohta, mille osas toetust taotletakse.

§ 7.  Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja esitab taotluses enda kohta järgmised andmed ja dokumendid:
  1) nimi;
  2) registrikood;
  3) registriväljavõte, kui taotleja ei ole registreeritud Eesti äriregistris;
  4) arveldusarve number, kuhu toetus kantakse;
  5) taotleja esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed;
  6) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

  (2) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks järgmised andmed:
  1) rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva nimi ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber;
  2) andmed rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva opereerimisega seonduva kahju kohta vastavalt §-s 8 sätestatule ja kahju suuruse arvutamise käik;
  3) 2019. aasta neljandas kvartalis rahvusvahelisel regulaarliinil teenindatud reisijate arv;
  4) taotluse periood;
  5) taotletava toetuse summa;
  6) ülevaade COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest taotleja majandustegevusele ning taotleja kasutusele võetud abinõudest majandusliku kahju vähendamiseks.

  (3) Taotleja esitab koos taotlusega järgnevad kinnitused:
  1) taotleja vastab §-s 4 sätestatud nõuetele;
  2) taotleja taotluses toodud kulud on põhjendatud ning ei ületa võrdlusperioodil kantud põhjendatud ja võrreldavaid kulusid;
  3) taotletav toetus, kas koos või eraldi teiste saadud toetuste, nõuete või muude õiguste realiseerimisest saadavate vahenditega, ei too kaasa toetuse eraldamist § 5 lõikes 1 sätestatud määrast suuremas määras;
  4) taotleja ei ole rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva osas taotluse perioodi eest toetust saanud;
  5) taotleja teeb toetuse andjaga igakülgset koostööd;
  6) taotluses toodud andmed on täpsed ja täielikud;
  7) taotleja säilitab toetuse taotlemisega seonduvaid dokumente 10 aastat toetuse andmise otsusest arvates;
  8) taotleja on nõus taotluse või vaide menetlemisega seotud dokumentide ja otsuste kättetoimetamisega elektrooniliselt.

  (4) Lõike 3 punktides 1–4 nimetatud kinnitused peab olema andnud § 8 lõikes 6 sätestatud audiitor.

  (5) Juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu toetust riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatud vahendite arvelt teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt või on esitanud vastava taotluse, mille läbivaatamine ei ole lõppenud või on toetust saanud või taotlenud rahvusvahelisele regulaarliinile Soome Vabariigist või Rootsi Kuningriigist, esitab taotleja taotluse esitamisel vastava teabe.

  (6) Juhul kui taotluses sisalduvates asjaoludes on pärast taotluse esitamist toimunud muutused, teavitab taotleja sellest viivitamata toetuse andjat.

  (7) Taotlus ja sellele lisatud dokumendid esitatakse eesti keeles. Kokkuleppel toetuse andjaga võib taotlus ja sellele lisatud dokumendid esitada muus keeles. Ärakirjade puhul peab taotluse esitaja kinnitama nende õigsust ja täielikkust.

§ 8.  Toetuse taotlemisel aluseks võetava kahju suurus

  (1) Taotleja võtab taotletava toetuse suuruse arvutamisel aluseks taotluse perioodil rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva opereerimisega seotud tulude ja muutuvkulude vahe võrreldes võrdlusperioodiga.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tulude all mõeldakse järgmisi tulusid:
  1) reisilaeval reisijate ja sõidukite veo tulud;
  2) tulud reisilaeva pardal pakutavate teenuste osutamisest või kaupade müügist;
  3) tulud reisilaevas asuva ruumi üürile andmisest kauba müüjale või teenuse osutajale;
  4) tulud reisilaeva pardal reklaamipinna kasutusse andmisest.

  (3) Lõikes 1 nimetatud muutuvkulude all mõeldakse järgmisi kulusid:
  1) reisijatele reisilaeva pardal teenuste osutamisega otseselt seotud kulud;
  2) reisilaeva hoolduse ja kapitaalremondiga otseselt seotud kulud;
  3) reisilaevale jaotatud rahvusvahelistel regulaarliinidel reisilaevade opereerimise üldkulu osa.

  (4) Taotluse perioodi muutuvkulude suurust võib taotleja vajadusel korrigeerida, võttes arvesse oma rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva opereerimisega seonduva püsikulu muutusi võrreldes võrdlusperioodiga.

  (5) Toetuse taotlemisel ei võta taotleja arvesse:
  1) kulu, mille tekkimise eest vastutab taotleja või mis tekkis, kuna taotleja ei korraldanud oma tegevust nõuetekohase hoolsuse või kehtivate õigusaktide kohaselt või ei võtnud kasutusele abinõusid selle kahju vähendamiseks;
  2) kulu, mis on hüvitatud kolmandate isikute poolt või mille hüvitamiseks on taotlejal nõue kolmanda isiku vastu, eelkõige kindlustuslepingust, kohtuvaidlusest või vahekohtu otsusest tulenevalt;
  3) kulu, mis on varem hüvitatud riigieelarvest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest.

  (6) Käesoleva paragrahvi alusel toetuse suuruse arvutamisel aluseks võetava kahju suurus peab põhinema auditeeritud andmetel ja olema kinnitatud toetuse taotlejast sõltumatu audiitori poolt.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja vaide esitamine 

§ 9.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on 20 tööpäeva taotlusvooru lõppemisest arvates.

  (2) Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja nõuda taotlejalt selgitusi, täiendavat teavet, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, selles esinevad puudused või taotluses esitatud teabe alusel ei ole võimalik hinnata taotleja ja taotluse nõuetele vastavust või taotletava toetuse suurust.

  (3) Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja esitada taotluses esitatud andmete osas päringuid asjaomastele Soome Vabariigi või Rootsi Kuningriigi asutustele.

  (4) Toetuse andja teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) rahuldab taotluse täielikult;
  2) rahuldab taotluse osaliselt;
  3) jätab taotluse rahuldamata.

  (5) Toetuse andja rahuldab taotluse täielikult või osaliselt, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (6) Toetuse andja rahuldab taotluse osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud või kui esineb määruse § 5 lõikes 2 nimetatud olukord. Taotluse osaliseks rahuldamiseks taotleja nõusolekut ei küsita.

  (7) Toetuse andja jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (8) Toetuse andja säilitab toetuse menetlemisega seonduvaid dokumente 10 aastat toetuse andmise otsusest arvates.

  (9) Toetuse andjal on õigus nõuda pärast toetuse maksmist § 12 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul taotlejalt toetuse taotlemise aluseks olnud asjaolude kohta täiendavat teavet.

§ 10.  Vaide esitamine

  (1) Toetuse andja otsuse või toimingu peale võib vaide esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (2) Vaide lahendab toetuse andja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

4. peatükk Toetuse maksmine ja tagasinõudmine 

§ 11.  Toetuse maksmine

  Toetus makstakse toetuse saajale 10 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

§ 12.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse andja võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) taotleja on taotlemisel esitanud ebaõiget teavet või teavet on jäetud esitamata;
  2) taotleja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses nimetatud kohustuse;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse maksmisest arvates.

  (3) Ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi korral nõuab toetuse andja toetuse tagasi koos intressiga vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), artiklile 9, sama määruse artikli 10 alusel liikmesriikidele teatavaks tehtud intressimäärale ja artiklis 11 nimetatud intressi kohaldamise meetodile.

  (4) Toetuse andjal on õigus ebaseaduslik või väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda kümne aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

  (5) Taotleja peab tagasi maksma toetuse tagasinõudmise otsuses nimetatud toetuse koos intressiga 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates. Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,06 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json