Teksti suurus:

Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2023, 8

Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.05.2018 nr 38
RT I, 11.05.2018, 2
jõustumine 14.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2019RT I, 12.03.2019, 815.03.2019
26.03.2020RT I, 31.03.2020, 103.04.2020
16.07.2020RT I, 18.07.2020, 321.07.2020
10.09.2020RT I, 12.09.2020, 115.09.2020
22.02.2023RT I, 28.02.2023, 603.03.2023
05.10.2023RT I, 10.10.2023, 413.10.2023

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 351 lõike 2 alusel.

1. peatükk Riiklike haridusstipendiumide määramise tingimused ja kord 

§ 1.   Riiklik haridusstipendium

  Riiklikke haridusstipendiume (edaspidi stipendium) määratakse haridusvaldkonna arengu ergutamiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

§ 2.   Stipendiumide arv, suurus ja prioriteetsed teemad

  (1) Stipendiumi suurus ja prioriteetsed teemad määratakse igal aastal stipendiumi konkursi väljakuulutamise käskkirjas.

  (2) Igal aastal määratakse kuni kümme stipendiumi.
[RT I, 28.02.2023, 6 - jõust. 03.03.2023]

§ 3.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 15. oktoobriks välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga.
[RT I, 12.09.2020, 1 - jõust. 15.09.2020]

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 4.   Taotluste esitamine stipendiumi määramiseks

  (1) Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada Eesti koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses õpetaja või tugispetsialisti ametikohal töötavad isikud.

  (2) Taotlused esitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumile igal aastal hiljemalt 15. novembriks.
[RT I, 12.09.2020, 1 - jõust. 15.09.2020]

§ 5.   Hindamiskomisjoni moodustamine

  Konkursile esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister hindamiskomisjoni ja kinnitab selle töökorra.

§ 6.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumid määrab haridus- ja teadusminister üks kord aastas hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes.

  (2) Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige kandidaadi arendusteema vastavust stipendiumiperioodiks määratud prioriteetsetele teemadele, kandidaadi varasemat töökäiku, kandidaadi valmisolekut arendada enda kutsealast kompetentsi ja kandidaadi vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Haridus- ja Teadusministeerium avalikustab stipendiumide saajad oma veebilehel.

§ 7.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust või ükski taotlus ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.

2. peatükk Riiklike hariduspreemiate määramise tingimused ja kord 

§ 8.   Riiklik hariduspreemia

  (1) Riiklikke hariduspreemiaid (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate saavutuste eest haridusvaldkonnas.

  (2) Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti haridusse on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu senine töö ja ühiskondlik aktiivsus on olnud eeskujuks kaaskodanikele.

  (3) Aastapreemia määratakse üldjuhul füüsilisele isikule silmapaistvate tööalaste saavutuste eest viimasel kolmel aastal. Aastapreemia võib määrata ka juriidilisele isikule või asutusele väljapaistvate saavutuste eest haridusvaldkonnas.
[RT I, 28.02.2023, 6 - jõust. 03.03.2023]

§ 9.   Preemiate liigid ja suurus

  (1) Igal aastal määratakse kuni kolm elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot.
[RT I, 31.03.2020, 1 - jõust. 03.04.2020]

  (2) Igal aastal määratakse kuni 12 aastapreemiat suurusega 10 000 eurot.
[RT I, 28.02.2023, 6 - jõust. 03.03.2023]

  (3) Preemiaga kaasneb tunnistus.

§ 10.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 15. aprilliks välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 11.   Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

  (1) Ettepanekuid elutööpreemia kandidaatide kohta võivad kirjalikult teha füüsilised isikud, ministeeriumid ja kohaliku omavalitsuse üksused ning teised juriidilised isikud, kelle põhikirjaline eesmärk on muu hulgas haridusalane tegevus.

  (2) Elutööpreemia kandidaadid esitatakse igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Haridus- ja Teadusministeeriumile läbivaatamiseks.

  (3) Ettepanekuid aastapreemia kandidaatide kohta võivad kirjalikult teha kõik isikud ning organisatsioonid. Kandidaadid esitatakse igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Haridus- ja Teadusministeeriumile läbivaatamiseks.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 8 - jõust. 15.03.2019]

§ 12.   Hariduspreemiate komisjon

  (1) Haridus- ja teadusminister moodustab hariduspreemiate komisjoni (edaspidi komisjon) ning kinnitab komisjoni koosseisu ja töökorra. Komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister.

  (2) Komisjoni pädevuses on:
  1) paragrahvi 11 lõigetes 1 ja 3 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, sealhulgas esitatud materjalidega tutvumine;
  2) täiendavate elutööpreemia kandidaatide esitamine ja esitatud ettepanekute läbiarutamine;
  3) ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks.
[RT I, 18.07.2020, 3 - jõust. 21.07.2020]

§ 13.   Preemia määramine

  (1) Preemiad määrab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri esildisel hariduspreemiate komisjoni ettepanekute alusel.

  (2) Preemiate saajad avalikustatakse riiklikul haridustöötajate tunnustusüritusel.
[RT I, 28.02.2023, 6 - jõust. 03.03.2023]

§ 14.   Preemiate üleandmine

  Preemiad antakse üle riiklikul haridustöötajate tunnustusüritusel.

§ 15.   Preemiate kandidaatide esitamine 2018. aastal

  2018. aastal esitatakse preemiate kandidaadid hiljemalt 31. maiks.

§ 16.   Stipendiumi konkursi väljakuulutamine ja stipendiumi määramine 2024. aastaks

  2023. aastal §-s 3 nimetatud stipendiumi konkurssi välja ei kuulutata ning stipendiumi 2024. aastaks ei määrata.
[RT I, 10.10.2023, 4 - jõust. 13.10.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json