Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” ja Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2000. a määruse nr 279 „Rahvusarhiivi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2010, 2

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” ja Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2000. a määruse nr 279 „Rahvusarhiivi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.11.2010 nr 155

Määrus kehtestatakse „Digitaalallkirja seaduse” § 43 lõike 2, „Avaliku teabe seaduse” § 58 lõike 1 ja „Arhiiviseaduse” § 18 lõike 1 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruses nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” (RT I 2001, 20, 112; 2007, 54, 365) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „sisemist töökorraldust reguleerivates dokumentides” sõnadega „sisemist töökorraldust reguleerivates aktides” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) asjaajamise üleandmist ametiisiku, teenistuja (edaspidi ametnik) või töötaja teenistusest või töölt vabastamise, teenistussuhte või töösuhte peatumise või asutuse töökorralduse muutmise korral.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Valitsusasutuses määratakse kindlaks isik, kes korraldab dokumentide avalikustamist ja neis sisalduvate isikuandmete kaitset.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) ametniku teenistusest või töötaja töölt vabastamise, teenistus- või töösuhte peatumise või asutuse töökorralduse muutmise korral asjaajamise üleandmise kord;”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) dokumentide koostamise ja säilimise selliselt, et oleks tagatud dokumentide autentsus, usaldusväärsus, terviklikkus ja kasutatavus nende eraldamiseni hävitamiseks või arhiivi üleandmiseks;”;

7) paragrahvi 61 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Dokumendivahetuskeskuse kaudu vahetatavate digitaaldokumentide loomisel kasutatakse ühtlustatud andmekirjeldusi, WorldWide Web Consortium’i (W3C) soovitustele vastavat laiendatavat märgistuskeelt (Extensible Markup Language, edaspidi XML) ning arvestatakse Riigikantselei juhistega dokumendiliigi XML andmekirjelduse koostamise, dokumendi elementide ja metaandmete kohta. XML-põhised dokumendiliikide andmekirjeldused kooskõlastatakse Riigikantselei, Rahvusarhiivi ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega ning avaldatakse riigi infosüsteemi haldussüsteemis paiknevas XML varamus.”;

8) määruse 1. peatüki 3. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamise ning autentimise üldtingimused”;

9) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamine

Ametikohajärgsete ülesannete täitmiseks vajalike dokumentide allkirjastamisel digitaalallkirjaga või kinnitamisel digitaalse templiga võib kasutada isikutunnistusele kantud digitaalset allkirjastamist võimaldavat sertifikaati või muud „Digitaalallkirja seaduse” nõuetele vastavat sertifikaati.”;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Arhiiviväärtusega digitaaldokumentide koostamisel kasutatakse vorminguid, mis vastavad digitaalarhivaalide arhiivi üleandmise nõuetele.

(72) Lõikes 71 sätestatud nõuet rakendatakse ka üle 10-aastase säilitustähtajaga digitaaldokumentidele, mis ei oma arhiiviväärtust.”;

11) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Dokumendi elementide koosseis lähtub vastava dokumendiliigi andmekirjeldusest, kui see on koostatud ja kooskõlastatud vastavalt § 61 lõikele 3.”;

12) paragrahvi 15 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Dokumendi kuupäeva ja kellaaja märkimine

(1) Dokumendi kuupäev ja kellaaeg märgitakse vastavalt standardile EVS 8 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas”.”;

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui dokumenti ei allkirjastata, on selle kuupäevaks registreerimise kuupäev.”;

14) paragrahvi 15 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Digitaalselt allkirjastatud või digitaalse templiga kinnitatud dokumentide puhul võib dokumendi kuupäevaks ja kellaajaks olla dokumendile antud digitaalallkirjas või digitaalses templis sisalduvad kuupäev ja kellaaeg.”;

15) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Dokumendi kuupäeva ja kellaaja märkimise täpsem kord sätestatakse asutuse asjaajamiskorras või muudes sisemist töökorraldust reguleerivates aktides.”;

16) paragrahvi 15 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 21 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Asutused võivad pidada ühist dokumendiregistrit.”;

18) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saabunud paberdokumendi esimese lehekülje vabale pinnale tehakse saabumismärge, mis peab sisaldama vähemalt asutuse nime, saabumise kuupäeva ja viita.”;

19) paragrahv 41 sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Digitaaldokumentide allkirjastamine ja digitaalse templiga kinnitamine

Asutusesiseses asjaajamises kasutatakse digitaalallkirja ja digitaalset templit vastavalt asutuse asjaajamiskorrale või muudele asutuse sisemist töökorraldust reguleerivatele aktidele.”;

20) paragrahvi 43 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui asja lahendamine ei vaja õigusaktide kohaselt eraldi dokumendi koostamist, teeb täitja dokumendiregistrisse ja paberdokumendi puhul vajaduse korral ka dokumendile täitmismärke, näidates, kuidas, millal ja kes asja lahendas.”;

21) paragrahvi 47 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 47. Lahendatud digitaaldokumentide hoidmine”;

22) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigiasutused võivad anda üle 10-aastase säilitustähtajaga digitaaldokumendid, mis arhiiviväärtust ei oma, säilitamiseks Rahvusarhiivi. Nimetatud digitaaldokumentide Rahvusarhiivi üleandmise ja Rahvusarhiivis säilitamisega seotud kulud katab dokumente üleandev asutus riigisekretäri kehtestatud kulunormide alusel. Rahvusarhiiv tagab üleandnud asutusele nimetatud digitaaldokumentidele juurdepääsu.”;

23) paragrahvi 47 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 48 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutus on kohustatud tagama asjaajamise järjepidevuse ning asjaajamise korrektse üleandmise ametniku või töötaja teenistus- või töökohalt vabastamise, teenistus- või töösuhte peatumise või asutuse töökorralduse muutmise korral.”;

25) paragrahvid 49–52 tunnistatakse kehtetuks;

26) määruse 6. peatükki täiendatakse §-ga 543 järgmises sõnastuses:

§ 543. Nõuded digitaaldokumentide koostamisele

Paragrahvi 10 lõigetes 71 ja 72 sätestatud nõudeid digitaaldokumentide koostamisele rakendatakse hiljemalt 1. jaanuarist 2013. a.”

§ 2.   Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2000. a määruse nr 279 „Rahvusarhiivi põhimäärus” (RT I 2000, 69, 439; 2009, 25, 158) § 10 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Rahvusarhiiv säilitab riigiasutuste ja -organite üle 10-aastase säilitustähtajaga digitaaldokumente, mis arhiiviväärtust ei oma.”

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json